Председател
Общо събрание
Директор
Научноизследователски център за социални изследвания, иновации и развитие на човешките ресурси
Ръководител катедра
Катедра "Чoвешки ресурси и социална защита"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
1.6.2019 г. 10.50 - 11.10 ТЦ Икономика на труда Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 103
1.6.2019 г. 9.45 - 10.05 ТЦ Икономика на труда Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 104
1.6.2019 г. 9.45 - 10.05 ТЦ Икономика на труда Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 105
3.6.2019 г. 13.00 - 16.00 2030 Демография Икономика на човешките ресурси редовно бакалавър 171
3.6.2019 г. 13.00 - 16.00 2030 Демография Застраховане и социално дело редовно бакалавър 171
3.6.2019 г. 16.00 - 18.00 2055 Актюерски разчети и инвестиционни портфейли на пенсионните фондове Застраховане и социално дело - 2 сем. редовно магистър 18
3.6.2019 г. 18.00 - 20.00 2055 Осигурителни фондове Застраховане и социално дело - 3 сем. редовно магистър 18
4.6.2019 г. 12.00 - 15.00 3048 Организация на пенсионните фондове Застраховане и социално дело редовно бакалавър 161
4.6.2019 г. 16.00 - 18.00 П035 Инвестиции в човешкия капитал Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 2 сем. редовно магистър 18
8.6.2019 г. 11.00 - 13.00 3036 Пазар на труда Икономика на човешките ресурси със спец. "Управление на човешките ресурси" - 3 сем. дистанционно магистър 18
8.6.2019 г. 13.00 - 16.00 3048 Пазар на труда Икономика на човешките ресурси редовно бакалавър 161