Научен секретар
Катедра "Физическо възпитание и спорт"
Лариса Иванова Касабова

Доц. д-р Лариса Иванова Касабова

Служебен E-mail: larissa.kasabova@unwe.bg
Личен E-mail: larissa.kasabova@gmail.com
Телефон: (02) 960 90 75
Кабинет: 3
Консултации: понеделник 16.30 -18.00четвъртък 7.30-9.00

2019 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Лариса Касабова
Заглавие: Влияние на специалната физическа подготовка върху технико – тактическите умения на студентки от профилираните групи по баскетбол.”
Издание (наименование,том/кн./бр.№): ISBN 978-619-167-386-5
Страници от-до: 1-175
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Технически университет, София
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 07
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Статия
Вид издание: Реферирани издания
Автор/и: Kasabova, L.
Заглавие: Some changes in the psychomotorism of students with different levels in motor activity
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Trakia Journal of Science,Vol. 17, Suppl. 1
Страници от-до: 758-763
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): The Official Scientific Journal of Trakia University
Място на публикуване (град, държава): Stara Zagora,Bulgaria
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Статия
Вид издание: Реферирани издания
Автор/и: Kasabova, L.
Заглавие: Possibilities for improving the speed powerqualities of the female basketball players
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Trakia Journal of Science,Vol. 17, Suppl. 1
Страници от-до: 764-768
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): The Official Scientific Journal of Trakia University
Място на публикуване (град, държава): Stara Zagora, Bulgaria
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Лариса Касабова
Заглавие: РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕДНО ИЗМЕРВАНЕ НА МАКСИМАЛНАТА СИЛА И СКОКОВА ИЗДРЪЖЛИВОСТ ПРИ СТУДЕНТКИ – БАСКЕТБОЛИСТКИ
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Спорт и наука, кн.5-6, Година LXIII
Страници от-до: 129 - 141
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): НСА-ПРЕС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Лариса Касабова
Заглавие: Кондиционна подготовка за студенти баскетболисти. Методични основи.
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 10
Общ брой страници: 150
Страници от-до: 1-150
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 9
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Gorelski Y., L. Kasabova
Заглавие: Differences in the level of physical preparation among 13-14-year old football players according to their position.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): UDK 37, International journal „Knowledge“, Vol.30. 2.- ISSN 2545-4439 (for printed version), ISSN 1857 -923X (for e version).
Страници от-до: 481-485
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): IKM –Skopje
Място на публикуване (град, държава): Skopje, Macedonia
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Лариса Касабова
Заглавие: Структура на двигателните възможности при студентки – баскетболистки с различен баскетболен опит.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): UDK 37, International journal „Knowledge“, Vol.34.6, ISSN 2545-4439 (for printed version), ISSN 1857 -923X (for e version)
Страници от-до: 1801 - 1806
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): IKM –Skopje
Място на публикуване (град, държава): Skopje, Macedonia
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Лариса Касабова
Заглавие: Индивидуални защитни действия на състезателките от студентските баскетболни отбори прилагани в състезания
Наименование на сборник: "Съвременни тенденции на физическото възпитание и спорта", Единадесета международна научна конференция
Страници от-до: 307-313
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Университетско издателство "Свети Климент Охридски" ISSN 1314-2275
Място на публикуване (град, държава): София България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: LARISА IV. KASABOVA
Заглавие: PHYSICAL DEVELOPMENT AND FUNCTIONAL WORKABILITY OF THE FEMALE STUDENTS IN THE BEGINNING OF THEIR STUDY IN THE UNSS
Наименование на сборник: ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ - ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ
Страници от-до: 552-558
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ВТУ,,СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ'' ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ,АЙ АНД БИ, ISNN 2534-9317
Място на публикуване (град, държава): ВЕЛИКО ТЪРНОВО, БЪЛГАРИЯ
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2019 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : № НИД НП-4/2019
Наименование: Международна научна конференция на тема: „Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорт във висшите училища“говор № НИД НП-4/2019 с дата на провеждане 21.11.2019 г. в УНСС, Голяма конферентна зала
Ръководител: доц. Спас Ставрев
Колектив: КФВС
Описание: международна научна конференция с чуждестранно участие
Начало (година): 2019
Начало (месец): 11
Край (година): 2019
Край (месец): 11
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Kasabova, L., C. Stoyanov,
Заглавие: 0127 INFLUENCE OF ATHLETIC PREPARATION ON THE SPECIFIC QUALITIES OF FEMALE BASKETBALL
Наименование на сборник: 26-th International Congress on Physical Education and Sport Science(ICPESS), Komotini, Grece
Страници от-до: 0127 Abstracts Book – icpess.gr(https://www.icpes.gr/pics/abstract_9_5_2018.pdf)
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Тракийски университет Демокрит, университетския район, Комотини 69100
Място на публикуване (град, държава): Гърция
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 05
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: не

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Kasabova, L.
Заглавие: Study of side factors with negative impact on the accuracy of shooting in basketball
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Yearbook of UNWE, 2018, Year LVII, (IISSN PRINT): 1312-5486Q ISSN (ONLINE): 2354-8949Q
Страници от-до: p.247 - 253
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Publiching complex – UNWE, Sofia
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: не

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Лариса Касабова
Заглавие: Ефектът от специализираната подготовка върху скоростно-силовите и техническите качества на студентки - баскетболистки
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Спорт и наука
Страници от-до: 105/111
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): НСА
Място на публикуване (град, държава): София България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 9
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: не

Година: 2012 - Проява / Дейност

Предварителна подготовка за участие в състезание

Забележка: мероприяте

Брой: 1

Година: 2012 - Проява / Дейност

Провеждане на спортни мероприятия-спортни празници,турнири

Забележка: мероприятие

Брой: 1

Година: 2012 - Проява / Дейност

Оценка и анализ на резултатите от състезанието

Забележка: мероприятие

Брой: 1

Година: 2012 - Проява / Дейност

Оценка и анализ на резултатите от състезанието

Забележка: мероприятие

Брой: 5

Година: 2011 - Друго

Предварителна подготовка за участие в състезание

Забележка:

Брой: 1

Година: 2011 - Проява / Дейност

Подготовка на международни турнири

Забележка: меропрятие

Брой: 1

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие в доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)

Номер : 12

Място на провеждане: София

Организатор: НСА

Автор/и: Лариса Касабова

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 1-5

Дата на провеждане: 12.04.2011

Дата на публикуване: 12.04.2011

Наименование на научния форум: Спорт, стрес, адаптация

Тема: Влияние на играта баскетбол върху физическата дееспособност при студнтки от УНСС

Забележка: няма

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка: интернет

Година: 2010 - Друго

Провеждане на спортни мероприятия-спортни празници,турнири

Забележка: спортен празник

Брой: 1

Година: 2010 - Проява / Дейност

Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 2/01.03.2010

Място на провеждане: УНСС

Организатор: катедра "Физическо възпитание и спорт"

Автор/и: ст.пр. Касабова

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 6

Дата на провеждане: 19.11.2010

Дата на публикуване: 01.05.2011

Наименование на научния форум: "Съвременни тенденции и проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във ВУ

Тема: "Влияние на играта баскетбол върху физическата дееспособност при студентки от УНСС"

Забележка:

Година: 2010 - Проява / Дейност

Подготовка на международни турнири

Забележка: участие в международен студентски турнир - Париж

Брой: 1

Година: 2010 - Проява / Дейност

Участие в международни турнири (на ден)

Забележка: турнир Париж

Брой: 11

Година: 2010 - Проява / Дейност

Участие в международни турнири (на ден)

Забележка: участие в межждународен турнир - София

Брой: 4

Година: 2010 - Проява / Дейност

Предварителна подготовка за участие в състезание

Забележка: участие в международен турнир - София

Брой: 1

Година: 2010 - Проява / Дейност

Оценка и анализ на резултатите от състезанието

Забележка: международни турнири -Париж, София

Брой: 2