Любомир Минчев Стефанов

Проф. д-р Любомир Минчев Стефанов

Служебен E-mail: lstefanov@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 283; 0887 30 71 80
Кабинет: 2051
Консултации: Вторник, 8,30 - 10,00 Сряда: 16,00 - 17,30

2019 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : № BG05SFOP001-3.002-0001-C01/11.11.2016 г.
Наименование: Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието
Ръководител: Национален институт на правосъдието, Миглена Тачева
Колектив: Проф. д-р Любомир Стефанов
Описание: Провеждане на присъствени обучения в различен формат съобразно конкретните потребности на целевите групи -
Начало (година): 2019
Начало (месец): 6
Край (година): 2019
Край (месец): 6
Забележка:

2019 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : BG05M9OP001-1.051-0002
Наименование: Съвместни действия на социални партньори за разработване на програми за обучение, политики и законодателство в областта на чиракуването
Ръководител: Съюз за стопанска инициатива, Боряна Белчева
Колектив: Проф. д-р Любомир Стефанов и екип от 8 консултанти и 60 специалисти
Описание: Анализ на законодателството и политиките в областта на чиракуването, разработване на програми за обучение, политики и законодателство в областта на чиракуването
Начало (година): 2019
Начало (месец): 10
Край (година): 2021
Край (месец): 11
Забележка:

2019 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на национален проект (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : BG05M9OP001-1.009-0001
Наименование: Провеждане на специализирани изследвания, проучвания и анализи на транснационалната географска и професионална мобилност, за ефективността и удовлетвореността на потребителите на услуги, предоставяни от Агенция по заетостта” по проект BG05M9OP001-1.0
Ръководител: Проф. д-р Любомир Стефанов
Колектив: Проф. д-р Любомир Стефанов, проф. д-р Маргарита Атанасова, Боряна Белчева, ДоротеяДинева
Описание: Провеждане на специализирани изследвания, проучвания и анализи на транснационалната географска и професионална мобилност, за ефективността и удовлетвореността на потребителите на услуги, предоставяни от Агенция по заетостта
Начало (година): 2019
Начало (месец): 7
Край (година): 2020
Край (месец): 3
Забележка:

2018 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Седмата национална научна конференция с международно участие на тема „Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса“
Място на провеждане: София
Организатор: УНСС
Автор/и: Проф. д-р Любомир Стефанов
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 6
Тема: Дигитализацията на управлението на човешките ресурси и предизвикателствата пред бизнеса
Забележка:

2018 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : BG05SFOP001-3.001-0011-C02
Наименование: Въвеждане на система за наблюдение и регулиране на натовареността на магистратите и съдебната администрация, създаване на стандарт за условията на труд в органите на съдебната власт и повишаване на ефективността на работата им
Ръководител: Българска консултантска организация, водещ партньор в обединение Екстрата, Запрянка Ставрева
Колектив: Проф. д-р Любомир Стефанов
Описание: Методика и правила за оценка на натовареността на съдебните служители в органите на съдебна власт
Начало (година): 2018
Начало (месец): 10
Край (година): 2019
Край (месец): 1
Забележка:

2018 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : BG05SFOP001-3.002-0001-C01/11.11.2016 г.
Наименование: Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието
Ръководител: Национален институт на правосъдието, Миглена Тачева
Колектив: Проф. д-р Любомир Стефанов
Описание: Провеждане на присъствени обучения в различен формат съобразно конкретните потребности на целевите групи -
Начало (година): 2018
Начало (месец): 10
Край (година): 2018
Край (месец): 11
Забележка:

2018 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : BG05M2OP001-2.009-0012
Наименование: Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения
Ръководител: Проф. д-р Валенти Гоев
Колектив: Проф. д-р Любомир Стефанов
Описание: Рецензент на доклади, предвидени да бъде включени в Сборник от Седма национална научна конференция с международно участие на тема "Дигиталната икономика и предизвикателствата пред бизнеса"
Начало (година): 2018
Начало (месец): 10
Край (година): 2018
Край (месец): 11
Забележка:

2016 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ 1-11/2015
Наименование: Механизъм за определяне и индексиране на минималната работна заплата
Ръководител: Проф.д-р Любомир Стефанов
Колектив: Проф. д.ик.н. Нено Павлов, Проф. д-р Маргарита Атанасова, Мария Христова Манчева, докторант, Станимир Пенев Стаматев, докторант
Описание: Основната цел на научната разработка е да се изготви механизъм за определяне и индексиране на минималната заплата в България, определяна с нормативен акт, който да създава достатъчна увереност, че ще доминират позитивните въздействия от решенията, св
Начало (година): 2015
Начало (месец): 7
Край (година): 2016
Край (месец): 12
Забележка:

2016 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ 1-11/2015
Наименование: Механизъм за определяне и индексиране на минималната работна заплата
Ръководител: Проф.д-р Любомир Стефанов
Колектив: Проф. д.ик.н. Нено Павлов, Проф. д-р Маргарита Атанасова, Мария Христова Манчева, докторант, Станимир Пенев Стаматев, докторант
Описание: Основната цел на научната разработка е да се изготви механизъм за определяне и индексиране на минималната заплата в България, определяна с нормативен акт, който да създава достатъчна увереност, че ще доминират позитивните въздействия от решенията, св
Начало (година): 2015
Начало (месец): 7
Край (година): 2016
Край (месец): 12
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Любомир Стефанов
Заглавие: Минималната заплата в България след 1999 г.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Труд и право, бр. 8
Страници от-до: 48 - 62
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК Труд и право
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 9
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на национален проект (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : Договор от 23.03.2016 г.
Наименование: Функционален анализ на администрацията на Софийския градски съд
Ръководител: Проф.д-р Любомир Стефанов
Колектив: Доц. д-р Невянка Кънева, Ирена Иванова-Томова, д-р Боряна Белчева
Описание: Изготвяне на доклад за проведения функционален анализ, включително план за действия за изпълнение на препоръките, изготвяне на вътрешни документи за администрацията на Софийския градски съд
Начало (година): 2016
Начало (месец): 3
Край (година): 2016
Край (месец): 10
Забележка:

2016 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на национален проект (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : Д-У-010 от 25.03.2016 г.
Наименование: Функционален анализ на администрацията на Върховния касационен съд
Ръководител: Проф.д-р Любомир Стефанов
Колектив: Доц. д-р Невянка Кънева, Ирена Иванова-Томова, д-р Боряна Белчева
Описание: Изготвяне на доклад за проведен функционален анализ, включително план за действия за изпълнение на препоръките и изготвяне на вътрешни документи за администрацията на Върховния касационен съд
Начало (година): 2016
Начало (месец): 3
Край (година): 2016
Край (месец): 10
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Любомир Стефанов
Заглавие: Информационни системи за управление на човешките ресурси
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Тракия М
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 10
Общ брой страници: 145
Страници от-до: от 1 до 145
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 9
Забележка: Няма

2015 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Любомир Стефанов
Заглавие: Системи за възнаграждения (теория, практика, дизайн)
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Тракия М
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 10
Общ брой страници: 320
Страници от-до: от 1 до 320
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 27
Забележка: Няма

2015 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ 1-11/2015
Наименование: Механизъм за определяне и индексиране на минималната работна заплата
Ръководител: Проф. д-р Любомир Стефанов
Колектив: Проф. д-р Маргарита Атанасова, проф.д.ик.н. Нено Павлов, Мария Манчева, Станимир Стаматев
Описание: Определяне на механизъм за определяне и индексиране на минималната работна заплата в България
Начало (година): 2015
Начало (месец): 4
Край (година): 2016
Край (месец): 12
Забележка: Няма

2014 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на национален проект (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : Договор № 93-ОП-80 (13) от 02.01.2014 г.
Наименование: Провеждане на функционален анализ и въвеждане на устойчиви механизми за управление и оценка на работните процеси в общинска администрация – Бургас” по проект „Повишаване ефективността и оптимизация на структурата на общинска администрация - Бургас”,
Ръководител: Проф. д-р Любомир Стефанов
Колектив: Доц. д-р Невяна Кънева, д-р Боряна Белчева, Ирена Борисова, д-р Таня Георгиева
Описание: Извършване на функционален анализ на общинската администрация на община Бургас по Единната методология провеждане на функционален анализ в държавната администрация и Наръчника за нейното прилагане. Изготвяне на проекти за промени в Устройствения прав
Начало (дд.мм.гггг): 02.01.2014
Край (дд.мм.гггг): 22.05.2014
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: С редколегия
Номер : 1
Място на провеждане: град София, Република България
Организатор: Общоикономически факуртет на УНСС
Автор/и: Любомир Минчев Стефанов
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 10
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 31.10.2013
Дата на публикуване (дд.мм.гггг): 31.10.2013
Наименование на научния форум: Икономика и общество: глобални и регионални предизвикателства пред България
Тема: Държавното регулиране на доходите в България – предизвикателства и възможни решения
Забележка: Предстоящо публикуване на сборник с доклади

2013 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на национален проект (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : № 148 от 15 март 2013 г.
Наименование: Функционален анализ на общинска администрация на община Харманли: планиране и подготовка на функционалния анализ, провеждане на функционалния анализ, изготвяне на окончателен доклад на функционалния анализ и план за действие , изготвяне на проекти на
Ръководител: Проф.д-р Любомир Стефанов
Колектив: Доц. д-р Невяна Кънева, д-р Боряна Белчева, гл. ас. д-р Даниела Кръстева, Ирена Борисова
Описание: Провеждане на функционален анализ на общинската администрация на община Харманли. Изготвяне на проекти на вътрешни документи във връзка с изпълнението на плана и внедряване на препоръките от функционалния анализ
Начало (дд.мм.гггг): 15.03.2013
Край (дд.мм.гггг): 30.11.2013
Забележка:

2012 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : МС-60/07.06.2012
Наименование: Предоставяне на консултантски услуги за провеждане на оптимизация в системите на Националната здравноосигурителна каса и Националния осигурителен институт
Ръководител: Гергана Мантаркова
Колектив: Проф. д-р Любомир Стефанов, доц. д-р Светлана Александрова, доц. д-р Невяна Кънева и колектив
Описание: Анализ на работното натоварване на звената и служителите в НОИ, разработване на система за измерване и управлъние на изпълнението в НОИ, разработване на препоръки за опитимизация на структурата на НОИ
Начало (дд.мм.гггг): 07.06.2012
Край (дд.мм.гггг): 30.11.2012
Забележка:

2012 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на национален проект (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : 145/13.08.2012
Наименование: Разработване на методика за подбор на магистрати и съдебни служители за обученията по проект „Компетентна съдебна система и повишаване на капацитета и ефективността в правораздаването чрез обучение”
Ръководител: Проф. д-р Любомир Стефанов
Колектив: Доц. д-р Невяна Кънева, д-р Боряна Белчева, Ирена Борисова
Описание: Разработване на методика за подбор на магистрати и съдебни служители за обученията по проект „Компетентна съдебна система и повишаване на капацитета и ефективността в правораздаването чрез обучение”
Начало (дд.мм.гггг): 13.08.2012
Край (дд.мм.гггг): 30.09.2013
Забележка:

2012 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на национален проект (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : 9/26.01.2012
Наименование: Функционален анализ на Националната агенция за приходите - Централно управление
Ръководител: Проф. д.р Любомир Стефанов
Колектив: Доц. д-р Невяна Кънева, д-р Ирина Димитрова
Описание: Провеждане на функционален анализ на Националната агенция за приходите и изготвяне на препоръки за организационно развитие
Начало (дд.мм.гггг): 26.01.2012
Край (дд.мм.гггг): 15.03.2012
Забележка:

2017 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на национален проект (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : Договор от 03.04.2017
Наименование: Провеждане на функционален анализ на администрацията на Софийския районен съд
Ръководител: Проф. д-р Любомир Стефанов
Колектив: Боряна Белчева, д-р по икономика, Ирена Иванова-Томова
Описание: Провеждане на функционален анализ на администрацията на Софийския районен съд, изготвяне на доклада за проведения функционален анализ, изготвяне на план за действия за изпълнение на препоръките от проведения функционален анализ на администрацията на
Начало (година): 2017
Начало (месец): 4
Край (година): 2017
Край (месец): 9
Забележка:

2017 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на национален проект (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : Договор от 16 09 2016
Наименование: Разработване и пилотно прилагане на процедура за планиране и отчитане на работата на одиторите в Сметната палата
Ръководител: Проф. д-р Любомир Стефанов
Колектив: Боряна Белчева, д-р по икономика
Описание: Методическа помощ за идентифициране и описание на основните работни процеси, изпълнявани от одиторите в Сметната палата;методическа помощ за извършване на събиране, обработка и анализ на данни за обема на извършената работа от одиторите за предходен
Начало (година): 2016
Начало (месец): 9
Край (година): 2017
Край (месец): 2
Забележка: няма

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : BG051PO001-8.1.04, договор РД 04-2 от 11.01.2011

Наименование: „Оценка на реализирания напредък по 6 схеми от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за периода 2007 – 2010 г.”

Ръководител: Алисия Рейес

Колектив: Смилена Костова, Любомир Стефанов, Катя Владимирова, Роса Гарсия, Светлана Александрова, Цветомир Цанов, Румен Минковски, Боряна Белчева

Описание: Анализ на реализирания напредък по 6 схеми, финансирани от ОП РЧР

Начало: 11.01.2011

Край: 11.05.2011

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Ръководство на национален проект (бр. проекти)

Номер : ДОГ-145/15.06.2011

Наименование: Консултантски услуги за подпомагане изпълнението на задачите на междуведомствена работна група, назначена със заповед ЗМФ-672/13.06.2011 на заместник-министър председателя и министър на финансите

Ръководител: Любомир Стефанов

Колектив: Невяна Кънева, Ирина Димитрова

Описание: Проучвания, анализи и изготвяне на проект на норметивен акт за прилагането на нов модел на заплащане на служителите в държавната администрация

Начало: 15.06.2011

Край: 31.07.2011

Забележка:

Година: 2011 - Проява / Дейност

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: гр. Пловдив

Организатор: ПУ „Паисий Хилендарски”

Автор/и: Любомир Стефанов

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 9

Дата на провеждане: 18.11.2011

Дата на публикуване: 18.11.2011

Наименование на научния форум: Научно-практическа конференция, посветена на 50-годишния юбилей на ПУ „Паисий Хилендарски” на тема: „Ефекти на финансовата и икономическата криза върху преструктурирането на икономическата активност в България”

Тема: Промените в минималната заплата и възможните ефекти върху заетостта в българия

Забележка: Предстои публикуване на доклада в сборник, издаден от ПУ "Поисий Хилендарски"

Година: 2011 - Проява / Дейност

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 2

Място на провеждане: гр. София

Организатор: Фондация „Професор д-р Велеслав Гаврийски”

Автор/и: Любомир Стефанов

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 8

Дата на провеждане: 04.11.2011

Дата на публикуване: 04.11.2011

Наименование на научния форум: Десета национална конференция с международно участие на тема: „Застрахователният и осигурителният пазар през следкризисния период: реалности, визия, очаквания и приоритети за управление на промяната”

Тема: Системните грешки на осигуряването в България - последствия и възможности за развитие

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : ОПАК-Д-54/25.11.2009 г.

Наименование: Изготвяне на Аналитичен доклад за управление на човешките ресурси в органите на инспекция на съдебната система в някои от страните членки на ЕС, които имат сходна структура и компетенции с Инспектората към ВСС”

Ръководител: Смилена Костова

Колектив: Любомир Стефанов, Правда Матева

Описание: Проучвания и изготвяне на Аналитичен доклад за управление на човешките ресурси в органите на инспекция на съдебната система в някои от страните членки на ЕС, които имат сходна структура и компетенции с Инспектората към ВСС

Начало: 25.11.2009 г.

Край: 03.02.2010

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Любомир Стефанов

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Управление на възнагражденията

Име на списание/издателство: София консултинг

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 240

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Любомир Стефанов

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Информационни системи за управление на човешките ресурси

Име на списание/издателство: София консултинг

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 127

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Любомир Стефанов

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Актуални проблеми и предизвикателства пред управлението на възнагражденията на служителите в държавната администрация

Име на списание/издателство: www.sofiaconsulting-bg.com

Място на публикуване: http://www.sofiaconsulting-bg.com/publications/03.pdf

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 1-3

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Ръководство на национален проект (бр. проекти)

Номер : ДОГ-260/05.08.2010

Наименование: Консултантски услуги за подпомагане изпълнението на задачите на междуведомствена работна група, назначена със заповед № 819 от 5 юли 2010 г. на заместник-министър председателя и министър на финансите

Ръководител: Любомир Стефанов

Колектив: Невяна Кънева

Описание: • участие в изготвянето на анализ на основните месечни заплати и допълнителните възнаграждения на служителите в администрациите на централните и териториалните органи на изпълнителната власт;• участие в разработването на варианти и остойностяването н

Начало: 05.08.2010

Край: 11.10.2010

Забележка: