2020 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Картографиране на дигиталното медийно съдържание. Практики за създаване на нов медиен наратив
Автор/и: Стела Ангова, Светла Цанкова, Мартин Осиковски, Мария Николова, Иван Вълчанов, Мая Коларова, Иван Русланов, Георги Минев, Антония Димитрова
Доказателство: ИК – УНСС. София, 2019
Забележка:

2020 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Дигитална журналистика.Професионални трансформации в конвергентна медийна среда
Автор/и: Иван Вълчанов
Доказателство: „Авангард Прима“, София, 2019
Забележка:

2020 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Любомир Стойков
Заглавие: Дигиталните комуникации в променящия се PR бизнес
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика
Страници от-до: 1-8
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): онлайн научно списание
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 1
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2020 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Любомир Стойков
Заглавие: Свободата на словото и правото на личен живот
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Медии и обществени комуникации, бр. 42
Страници от-до: 1-6
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Алма комуникация
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 9
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2020 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Любомир Стойков, Мария Николова
Заглавие: Протокол, ритуалност и университетски дрескод в контекста на академичната среда
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Медии и обществени комуникации, бр. 41
Страници от-до: 1-12
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Алма комуникация
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 7
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2020 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Любомир Стойков
Заглавие: 100 срещи с мен: избрани интервюта 1993 – 2018
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Алма комуникация
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 6
Общ брой страници: 432
Страници от-до: 1-432
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 27
Забележка:

2020 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Любомир Стойков
Заглавие: Управление на връзките с обществеността
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Алма комуникация
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 6
Общ брой страници: 354
Страници от-до: 1-354
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 21
Забележка:

2020 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИ-12-2018
Наименование: Концептуален модел на академични прояви на УНСС с протоколно- церемониален характер
Ръководител: проф.д-р Поля Кацамунска
Колектив: проф. д-р Поля Кацамунска, доц. д.ю.н Живко Драганов, проф. д.н. Любомир Стойков, проф. д-р Динко Динков, д-р Лиляна Пипонкова, гл. ас. д-р Калин Боянов,д-р Даниела Кожухарова, проф. д.н. Димитър Веселинов, гл.ас. д-р Мария Николова
Описание: Да се разработи система от правила при провеждането на академични церемонии и други университетски прояви от протоколен характер в УНСС съобразно академичните стандарти, традиции и обичаи
Начало (година): 2018
Начало (месец): 4
Край (година): 2019
Край (месец): 12
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Lubomir Stoykov
Заглавие: Image and Political Communication: The Dress Code of Power in the Structure of Public Behavior
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Media and social communications
Страници от-до: 1-8
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): University of National and World Economy, Alma Communication,№36
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 6
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Любомир Стойков
Заглавие: Управление на връзките с обществеността
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Алма комуникация
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 6
Общ брой страници: 356
Страници от-до: 1-356
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 23
Забележка: Второ издание, ретираж

2019 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Любомир Стойков
Заглавие: 100 срещи с мен: избрани интервюта 1993 – 2018
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Алма комуникация
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 6
Общ брой страници: 432
Страници от-до: 1-432
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 27
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Любомир Стойков
Заглавие: Управление на връзките с обществеността
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Алма комуникация
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 5
Общ брой страници: 356
Страници от-до: 1-355
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 22
Забележка:

2017 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Рецензия за гл.асист. д-р Стела Ангова, кандидат за заемане на академичната длъжност „доцент“ в УНСС
Автор/и: Любомир Стойков
Доказателство: Обявен в ДВ, бр.63 от 18.08.2015 г., съгласно решение на АС №4/08.07.2015 г.
Забележка:

2017 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Резенция за доц. д-р Здравка Ангелова Константинова, кандидат за заемане на академичната длъжност „професор” в СУ „Св.Климент Охридски”
Автор/и: Любомир Стойков
Доказателство: Обявен в ДВ, бр. 9 от 2 февруари 2016 г
Забележка:

2017 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Рецензия за дисертацията на Александър Константинов Нишков на тема „Форми на фотографията в контекста на концептуалния моден дизайн” (История, същност, развитие и естетика на модата и фотографията с фокус върху модната фотография) за присъждане на об
Автор/и: Любомир Стойков
Доказателство: 10 юни 2016 г., Национална художествена академия
Забележка:

2017 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Учебник „Въведение в българската народопсихология“ с автор доц. д.н. Ивайло Христов
Автор/и: Любомир Стойков
Доказателство: Обсъждан за печат в Издателския комплек на УНСС
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Любомир Стойков
Заглавие: Опровержението във връзките с обществеността
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Медии и обществени комуникации, 27
Страници от-до: 1-8
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС, Алма комуникация
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 4
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Любомир Стойков
Заглавие: Красотата е послание
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Медии и обществени комуникации, 26
Страници от-до: 1-8
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС, Алма комуникация
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 1
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Любомир Стойков
Заглавие: Опровержението във връзките с обществеността
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Медии и обществени комуникации, 27
Страници от-до: 1-8
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС, Алма комуникация
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 6
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Любомир Стойков
Заглавие: Красотата е послание
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Медии и обществени комуникации, 26
Страници от-до: 1-8
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС, Алма комуникация
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 6
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Рецензия за дисертацията на Александър Константинов Нишков на тема „Форми на фотографията в контекста на концептуалния моден дизайн” (История, същност, развитие и естетика на модата и фотографията с фокус върху модната фотография)
Автор/и: Любомир Стойков
Доказателство: присъждане на образователната и научна степен „доктор” в професионално направление 8.2. Изобразително изкуство и научно направление 05.08.04. Изкуствознание и изобразително изкуство, 10 юни 2016 г.
Забележка: Член на научното жури

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Резенция за доц. д-р Здравка Ангелова Константинова, кандидат за заемане на академичната длъжност „професор” в СУ „Св.Климент Охридски” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (журналистика – история на българск
Автор/и: Любомир Стойков
Доказателство: ДВ, бр. 9 от 2 февруари 2016 г.
Забележка: Член на научното жури

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Резенция за доц. д-р Здравка Ангелова Константинова, кандидат за заемане на академичната длъжност „професор” в СУ „Св.Климент Охридски” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (журналистика – история на българск
Автор/и: Любомир Стойков
Доказателство: ДВ, бр. 9 от 2 февруари 2016 г.
Забележка: Член на научното жури

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Резенция за доц. д-р Здравка Ангелова Константинова, кандидат за заемане на академичната длъжност „професор” в СУ „Св.Климент Охридски” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (журналистика – история на българск
Автор/и: Любомир Стойков
Доказателство: ДВ, бр. 9 от 2 февруари 2016 г.
Забележка: Член на научното жури

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Резенция за доц. д-р Здравка Ангелова Константинова, кандидат за заемане на академичната длъжност „професор” в СУ „Св.Климент Охридски” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (журналистика – история на българск
Автор/и: Любомир Стойков
Доказателство: ДВ, бр. 9 от 2 февруари 2016 г.
Забележка: Член на научното жури

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Резенция за доц. д-р Здравка Ангелова Константинова, кандидат за заемане на академичната длъжност „професор” в СУ „Св.Климент Охридски” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (журналистика – история на българск
Автор/и: Любомир Стойков
Доказателство: ДВ, бр. 9 от 2 февруари 2016 г.
Забележка: Член на научното жури

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Резенция за доц. д-р Здравка Ангелова Константинова, кандидат за заемане на академичната длъжност „професор” в СУ „Св.Климент Охридски” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (журналистика – история на българск
Автор/и: Любомир Стойков
Доказателство: ДВ, бр. 9 от 2 февруари 2016 г.
Забележка: Член на научното жури

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Резенция за доц. д-р Здравка Ангелова Константинова, кандидат за заемане на академичната длъжност „професор” в СУ „Св.Климент Охридски” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (журналистика – история на българск
Автор/и: Любомир Стойков
Доказателство: ДВ, бр. 9 от 2 февруари 2016 г.
Забележка: Член на научното жури

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Резенция за доц. д-р Здравка Ангелова Константинова, кандидат за заемане на академичната длъжност „професор” в СУ „Св.Климент Охридски” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (журналистика – история на българск
Автор/и: Любомир Стойков
Доказателство: ДВ, бр. 9 от 2 февруари 2016 г.
Забележка: Член на научното жури

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Резенция за доц. д-р Здравка Ангелова Константинова, кандидат за заемане на академичната длъжност „професор” в СУ „Св.Климент Охридски” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (журналистика – история на българск
Автор/и: Любомир Стойков
Доказателство: ДВ, бр. 9 от 2 февруари 2016 г.
Забележка: Член на научното жури

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Резенция за доц. д-р Здравка Ангелова Константинова, кандидат за заемане на академичната длъжност „професор” в СУ „Св.Климент Охридски” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (журналистика – история на българск
Автор/и: Любомир Стойков
Доказателство: ДВ, бр. 9 от 2 февруари 2016 г.
Забележка: Член на научното жури

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Резенция за доц. д-р Здравка Ангелова Константинова, кандидат за заемане на академичната длъжност „професор” в СУ „Св.Климент Охридски” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (журналистика – история на българск
Автор/и: Любомир Стойков
Доказателство: ДВ, бр. 9 от 2 февруари 2016 г.
Забележка: Член на научното жури

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Резенция за доц. д-р Здравка Ангелова Константинова, кандидат за заемане на академичната длъжност „професор” в СУ „Св.Климент Охридски” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (журналистика – история на българск
Автор/и: Любомир Стойков
Доказателство: ДВ, бр. 9 от 2 февруари 2016 г.
Забележка: Член на научното жури

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Резенция за доц. д-р Здравка Ангелова Константинова, кандидат за заемане на академичната длъжност „професор” в СУ „Св.Климент Охридски” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (журналистика – история на българск
Автор/и: Любомир Стойков
Доказателство: ДВ, бр. 9 от 2 февруари 2016 г.
Забележка: Член на научното жури

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Резенция за доц. д-р Здравка Ангелова Константинова, кандидат за заемане на академичната длъжност „професор” в СУ „Св.Климент Охридски” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (журналистика – история на българск
Автор/и: Любомир Стойков
Доказателство: ДВ, бр. 9 от 2 февруари 2016 г.
Забележка: Член на научното жури

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Резенция за доц. д-р Здравка Ангелова Константинова, кандидат за заемане на академичната длъжност „професор” в СУ „Св.Климент Охридски” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (журналистика – история на българск
Автор/и: Любомир Стойков
Доказателство: ДВ, бр. 9 от 2 февруари 2016 г.
Забележка: Член на научното жури

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Резенция за доц. д-р Здравка Ангелова Константинова, кандидат за заемане на академичната длъжност „професор” в СУ „Св.Климент Охридски” по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (журналистика – история на българск
Автор/и: Любомир Стойков
Доказателство: ДВ, бр. 9 от 2 февруари 2016 г.
Забележка: Член на научното жури

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Любомир Стойков
Заглавие: Опровержението във връзките с обществеността
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Медии и обществени комуникации, 27
Страници от-до: 1-8
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Алма комуникация
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 6
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Любомир Стойков
Заглавие: Красотата е послание
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Медии и обществени комуникации, 26
Страници от-до: 1-8
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Алма комуникация
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 1
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: Научно електронно списание за медии, PR, журналистика, бизнес комуникация и реклама

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: „Красив и мъдър апел за елегантност”
Автор/и: Проф.д.н Любомир Стойков
Доказателство: Книга на Албена Александрова „Елегантност и стил в 7 стъпки“
Забележка: Предговор към книга

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Рецензия за монографията на Бисер Златанов „Стратегически маркетинг в социалните мрежи”
Автор/и: Проф.д.н Любомир Стойков
Доказателство: Авангард Прима. София, 2015
Забележка: 356 стр.

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Рецензия за учебника на доц. д.н. Ивайло Христов „Въведение в българската народопсихология“
Автор/и: Проф.д.н Любомир Стойков
Доказателство: Учебник
Забележка:

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Рецензия за монографията на Мариела Гемишева”Време и стил.Контури на история на модата през ХХ век”
Автор/и: Проф.д.н Любомир Стойков
Доказателство: НХА, София, 2015 г.
Забележка:

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Становище за научната и творческа дейност на гл.ас.д-р Бисер Валериев Златанов, кандидат за заемане на академичната длъжност „доцент” по журналистика (медиен маркетинг) по научното направление 3. 5. Обществени комуникации и информационни науки
Автор/и: Проф.д.н Любомир Стойков
Доказателство: Обявен от СУ „Св. Климент Охридски” в ДВ, бр.38 от 26 май 2015 година
Забележка:

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Рецензия за дисертацията на Александър Константинов Нишков на тема „Форми на фотографията в контекста на концептуалния моден дизайн” (История, същност, развитие и естетика на модата и фотографията с фокус върху модната фотография)
Автор/и: Проф.д.н Любомир Стойков
Доказателство: Научна степен „доктор” в професионално направление 8.2. Изобразително изкуство и научно направление 05.08.04. Изкуствознание и изобразително изкуство
Забележка: Национална художествена академия

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Рецензия за избор на доцент е професионално направление 3.5."Обществени комуникации и информационни науки", научна специалност "Организация и управление извън сферата на материалното производство" (медии и комуникации- онлайн медии)
Автор/и: Проф.д.н Любомир Стойков
Доказателство: ДВ, бр.63 от 18.08.2015 г., съгласно решение на АС №4/08.07.2015 г.
Забележка: Кандидат: гл.ас. д-р Стела Константинова Ангова

2015 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание:
Наименование: Изготвяне на рецензия за избор на доцент, научна специалност "Брандинг и интегрирани маркетингови комуникации", кандидат- д-р Стефан Серезлиев, февруари 2015г."
Автор/и: Любомир Стойков
Доказателство: Научна област 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки
Забележка:

2015 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание:
Наименование: Рецензия за дисертация на Мария Петре Кертакова на тема "Концептуални имерения на историческия костюм от XIX век и неговата импликация в съвременната мода" "
Автор/и: Любомир Стойков
Доказателство: Присъждане на образователна и научна степен "доктор" в професионално направление 8.2. Изобразително изкуство
Забележка:

2015 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание:
Наименование: Становище за конкурс за професор по журналистика (медиен дизайн и комуникация) във ФЖМК- кандидат доц. д-р Веселина Вълканова
Автор/и: Любомир Стойков
Доказателство: Професионално направление Медии и обществени комуникации
Забележка:

2015 Друго

НИД - дейност: Участие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата: 23.04.2015
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: Икономика на инфраструктурата
Катедра: Медии и обществени комуникации
Доказателство: протоколи от изпита
Забележка:
Брой: 3

2015 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Брандинг и интегрирани маркетингови комуникации
Автор/и: Любомир Стойков
Доказателство: рецензия за избор на доцент по научна област 3. Социални, стопански и правни науки. Професионално направление 3.5.Обществени комуникации и информационни науки към катедра "Журналистика и връзки с обществеността", Филологически факултет на ВТУ "Св. с
Забележка:

2015 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Концептуални измерения на истирическия костюм от XIX век и неговата импликация в съвременната мода
Автор/и: Любомир Стойков
Доказателство: рецензия за дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор" в професионално направление 8.2 "Изобразително изкуство", научно направление 05.08.04 Изкуствознание и изобразително изкуство
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Любомир Стойков
Година на публикуване: 2015
Заглавие: Мода
Име на списание/издателство: 120 години Българско изкуство
Място на публикуване: сборник
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 138-153
Забележка: няма

2015 Друго

НИД - дейност: Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Дисертация
Вид издание:
Работно наименование: Модата като култура и комуникация
Период на осъществяване /в години / : 2014
Дата: 26.03.2015
Забележка:

2015 Друго

НИД - дейност: Подготовка на дисертация и хабилитационни трудове (бр. трудове)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Дисертация
Вид издание:
Работно наименование: Модата като култура и комуникация
Период на осъществяване /в години / : 2014
Дата: 26.03.2015
Забележка:

2014 Друго

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: В интернет
Автор/и: Любомир Димчев Стойков
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Политика и поп-култура (знаменитостта и комуникативните перспективи на модерния политик)
Име на списание/издателство: Медии и обществени комуникации
Място на публикуване: Интернет
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 12
Забележка: няма

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: В интернет
Автор/и: Любомир Димчев Стойков
Година на публикуване: 2014
Заглавие: СЕМ:Пред и зад завесата. Уникална монография за медийните регулаторни практики: 2001-2010 година
Име на списание/издателство: Реторика и комуникации. бр.11
Място на публикуване: Интернет
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 12
Забележка: няма

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: В интернет
Автор/и: Любомир Димчев Стойков
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Телевизионните лайфстайл предавания
Име на списание/издателство: Медии и обществени комуникации
Място на публикуване: Интернет
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 12
Забележка: няма

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: В интернет
Автор/и: Любомир Димчев Стойков
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Политикът като звезда и знаменитост
Име на списание/издателство: Newmedia21.eu
Място на публикуване: Интернет
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 12
Забележка: няма

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: В интернет
Автор/и: Любомир Димчев Стойков
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Новият дигитален ден
Име на списание/издателство: Newmedia21.eu
Място на публикуване: Интернет
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 15
Забележка: няма

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: В интернет
Автор/и: Любомир Димчев Стойков
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Фундаментален труд за книгата и издателска иновация за България
Име на списание/издателство: Медии и обществени комуникации
Място на публикуване: Интернет
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 12
Забележка: няма

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: проф. д-р Любомир Стойков
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Ефективна комуникация при преговори
Име на списание/издателство: Научни трудове на УНСС, том 3 за 2013г.
Място на публикуване: национални
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 53-78
Забележка: няма

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Национална
Номер : № НИД НП - 13/2013г.
Наименование: Медиите между мисията и бизнеса
Ръководител: доц. д-р Биляна Томова
Колектив: проф. П. Тодоров, проф. Л. Стойков, доц. С. Цанкова, доц. Ц. Кулевски, доц. И. Христов, гл. ас. С. Константинова, гл.ас. М. Осиковски
Описание: организиране на юбилейна научна конференция
Начало: 23.04.2013
Край: 23.12.2013
Забележка: няма

Година: 2012 - Проява / Дейност

Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)

Наименование: Българска конфедерация за връзки с обществеността БКВО

Място на провеждане: София

Организатор: БКВО

Роля в проявата /доказателства за участие/: Съпредседател

Дата на провеждане: 16.02.2012 г.

Забележка: няма

Година: 2012 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Проф. д-р Любомир Стойков

Година на публикуване: 2012

Заглавие: Иван Славов или...мъжеството да бъдеш различен

Име на списание/издателство: Медии и обществени комуникации

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 1-4

Забележка: няма

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : 21.03-33.2009

Наименование: Публична комуникация на научната продукция на факултет "Икономика на инфраструктурата" - УНСС

Ръководител: проф.д-р Петко Тодоров

Колектив: проф. д-р Любомир Стойков, доц. д-р Светла Цанкова, доц.д-р Цветан Кулевски и др.

Описание: Подготовка на концепция и издаване на факултетно научно списание

Начало: 22.06.2009

Край: 20.11.2011

Забележка: няма

Година: 2011 - Друго

Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)

Наименование: Конкурс за професор по вътрешна политика и медии и медийни технологии

Автор/и: доц.д-р Петко Тодоров

Доказателство: рецензия и протокол

Забележка: няма

Година: 2011 - Друго

Участие като председател в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)

Дата: 1 март 2012 г.

Място на провеждане: София

Университет: УНСС

Факултет: Икономика на инфраструктурата

Катедра: Медии и обществени комуникации

Доказателство: Изпитни протоколи

Забележка: няма

Брой: 4

Година: 2010 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Стойков, Любомир

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Ефективна бизнес комуникация

Име на списание/издателство: Алма комуникация

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 372

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-33/2009

Наименование: Публична комуникация на научната продукция на факултет "Икономика на инфраструктурата"

Ръководител: доц. д-р Петко Тодоров

Колектив: проф. Любомир Стойков, доц. Цветан Кулевски, доц. Биляна Томова, доц. Светла Цанкова, гл. ас. Стела Константинова

Описание: Издаване на общофакултетно научно списание "Инфраструктура и комуникации"

Начало: 22.06.2009

Край: 20.07.2011

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : 219

Наименование: Професия "Новинар": емпирични проучвания за журналистите, журналистиката и медиите в България

Ръководител: проф. д.с.н. Петранка Филева

Колектив: проф. д-р Любомир Стойков, доц. д-р Мария Нейкова, доц. д-р Мануела Манлихерова, д-р Мария Попова, д-р Бисер Златанов

Описание: Основната цел на проекта е да се събере най-изчерпателна релевантна информация, която да служи за анализи, оценки и прогнози за състоянието и развитието на българската медийна система

Начало: 23.04.2010

Край: 10.12.2010

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Стойков, Любомир

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Инфотейнмънт: другото име на медийното развлечение

Име на списание/издателство: Електронно научно списание Медии и обществени комуникации

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 9

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Стойков, Любомир

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Имидж и лайфстайл: светлини и сенки

Име на списание/издателство: Електронно научно списание Медии и обществени комуникации

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 11

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Стойков, Любомир

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Българският елит днес: между медийните еднодневки и парвенютата

Име на списание/издателство: Електронно научно списание Медии и обществени комуникации

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 10

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)

Наименование: Стимулиране на икономическия принос на културните индустрии в България в условията на европейската интеграция

Автор/и: Цвета Харалампиева Андреева

Доказателство: рецензия

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)

Наименование: Естетизация на туристическата среда

Автор/и: Еленита Кирилова Великова

Доказателство: рецензия

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)

Наименование: Периодичният печат в България: пазар и реклама

Автор/и: Светла Владимирова Цанкова

Доказателство: рецензия

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 5

Място на провеждане: София

Организатор: Софийски университет - ФЖМК

Автор/и: Тотка Монова, Снежана Попова, Орлин Спасов и др.

Процент участие в съавторство: 3

Брой страници от-до: 148 - 156

Дата на провеждане: 08.01.2007

Дата на публикуване: 10.05.2010

Наименование на научния форум: Култура. Медии. Публичност.

Тема: Популярната култура или метаморфозите на символните форми

Забележка: