2017 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Влияние на риска от волатилност върху стойността на фирмата
Автор/и: Лиляна Йорданова Маринова
Доказателство: Изготвена рецензия за публична защита на дисертационен труд
Забележка: Защита 03.05.2017г.

2017 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Проблеми на финансовата политика във фармацевтичната промишленост
Автор/и: Ивана Люпчо Стойчевска
Доказателство: изготвена рецензия за публична защита на дисертационен труд
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: проф. д-р Маргарита Александрова
Заглавие: Използване на общата бета при оценяване на финансовата ефективност на инвестиционни проекти в непублични предприятия
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Икономиката на България и Европейския съюз: Конкурентоспособност и иновации
Страници от-до: 11-22
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК УНСС, Финансово-счетоводен факултет
Място на публикуване (град, държава): гр. София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: проф. д-р Маргарита Александрова
Заглавие: Прилагане на съвременните методи за оценка на финансовата ефективност на инвестиционни проекти в непублични предприятия
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Научни трудове УНСС, т.1/ 2016
Страници от-до: 35-75
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК УНСС
Място на публикуване (град, държава): гр. София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Александрова, М.
Заглавие: За някои проблеми при определянето на справедливата цена на акция за целите на търгово предлагане (нормативна уредба и практика)
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Колективна монография на ФСФ
Страници от-до: 1-10
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: не

2015 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Публикувана монография (книга) (бр. монографии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание:
Автор/и: Маргарита Русева Александрова
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Финансиране и ефективност на инвестициите в реални активи
Име на списание/издателство: ИК - Стопанство
Място на публикуване: УНСС, София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 328
Забележка: не

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-9/2008

Наименование: Проблеми на оценката, оповестяването и контрола на риска в следприсъединителния период на България към ЕС

Ръководител: проф.д-р Трифон Трифонов

Колектив: доц.д-р Маргарита Александрова, доц.д-р Силвия Трифонова, доц.д-р Димитър Ненков, доц.д-р Емил Асенов

Описание: Проблемите на риска на предприятията

Начало: 22.05.2008

Край: 20.02.2012

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : ValidAid №2010-1-BG-LEO-025-03085

Наименование: Валидиране на знания и умения за укрепване на позициите на нискоквалифицирани работници на пазара на труда

Ръководител: доц.д-р Марчо Марков

Колектив: доц.д-р М.Александрова,доц.д-р Елка Василева, доц.д-р Даниела Иванова, доц.д-р Иван Стойчев,доц.д-р Живко Драганов,гл.ас.Тодор Тодоров , гл.ас.Ралица Пандурска

Описание: Разработване на методи, критерии и показатели за валидиране на знания и умения

Начало: 01.11.2010

Край: 30.09.2012

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : Осма научно-приложна конференция с международно участие

Място на провеждане: Варна -България

Организатор: НТС

Автор/и: доц.д-р Маргарита Александрова

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 123 - 127

Дата на провеждане: 26.10.2011

Дата на публикуване: 27.10.2011

Наименование на научния форум: Инвестиции в бъдещето 2011

Тема: Инвестиционни оценки

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : няма

Място на провеждане: Равда-България

Организатор: УНСС

Автор/и: доц.д-р Маргарита Александрова

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 99-107

Дата на провеждане: 19.06.2011

Дата на публикуване: 19.06.2011

Наименование на научния форум: Международна научна конференция "Накъде след кризата"

Тема: Динамични методи за оценка на финансовата ефективност на инвестиционните проекти в условията на финансово-икономическа криза

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03.-9/2008

Наименование: Проблеми на оценката, оповестяването и контрола на риска в следприсъединителния период на България към ЕС

Ръководител: Проф. д-р Трифон Трифонов

Колектив: проф.д-р О.Симеонов, доц. Маргарита Александрова, доц. Силвия Трифонова, доц. Димитър Ненков, доц. Емил Асенов, ред.докторант Елица Бойчева, докторант Михаил Мусов, хон.ас.д-р Калина Кавалджиева, Петя Цекова

Описание: Изследване и анализ на проблемите на риска и неговото управление в българските търговски дружества в реалния и финансовия сектор на настоящия етап, в т.ч.: проявление и индикатори на риска, отчитане на риска във финансовото управление на предприятият

Начало: 21.03.2008

Край: 21.12.2011

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)

Наименование: участие в конкурс за получаване на научно звание “Доцент”

Автор/и: Николай Георгиев Атанасов

Доказателство: Рецензия по конкурс за получаване на научно звание “Доцент” по научна специалност 05.02.05 “Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка “ към катедрата по Здравен мениджмънт, икономика на здравеопазването и обща медицина към Медицинският универс

Забележка:

Година: 2010 - Проява / Дейност

Член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)

Номер : няма

Място на провеждане: София

Организатор: Отделение ИСК към УНСС

Роля в проявата /доказателства за участие/: член на организационния комитет

Дата на провеждане: 9.12.2009

Наименование на научния форум: Юбилейна конференция с международно участие “Продължаващото обучение – добри практики и предизвикателства “ 2009г.

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : няма

Място на провеждане: София

Организатор: Отделение "Институт за следдипломна квалификация" към УНСС

Автор/и: Александрова, М.

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 8, 130-137

Дата на провеждане: 03.12.2009

Дата на публикуване: 3.12.2009

Наименование на научния форум: Юбилейна конференция с международно участие “Продължаващото обучение – добри практики и предизвикателства “ 2010г.

Тема: Участие на висшите училища във Франция в процеса на валидизиране на професионални знания, умения и компетентност

Забележка: