Евристика и иновативно мислене

 

Дисциплината „Евристика и иновативно мислене“ се чете пред студентите в ОКС „Магистър“ от специалност „Бизнес психология и социология“ от учебната 2018/2019 г.

Основна цел на курса е да повиши иновативния капацитет на студентите. За постигането на целта, ще се представи технологията и конкретни методи и техники за генериране на нови идеи и превръщането им в полезни иновации в практиката. Актуалността на курса се обуславя от фактори като: бурното развитие на технологията на иновативното мислене, чрез която са разкрити специфичната логика и принципи на евристичното мислене и са развити множество подходи и методи, които стимулират значително генерирането на идеи за иновации, които намират успешно приложение във всички области на живота; стратегията на страните от Европейския съюз, която е насочена към развитие на научното познание и прилагането на резултатите от него в практиката; стремеж към повишаване на иновативния капацитет на хората, чрез който те имат повишени умения за генериране на нови идеи и успешно могат да ги претворяват в живота си.

В съдържанието на дисциплината се очертават няколко обобщени тематични полета: първо, обосноваване на задачата за повишаване на иновативния капацитет на личността, бариерите и стимулите, от които зависи това; второ, специфичната логика и принципи на евристичното мислене и пътищата, по които се появяват нови идеи; трето, конкретни подходи, методи и инструменти за генериране на нови идеи; четвърто, проблемите, засягащи управлението на иновативните процеси с акцент главно върху социално-икономическата област.

Дисциплината предоставя на студентите следните основни знания:

  • Дисциплината запознава студентите със съвременната технология на иновативното мислене, предназначена за повишаване на иновативния капацитет на студентите. Тя дава знания за теоретичните основи на иновативното мислене, за методите и подходите, които стимулират генерирането на нови идеи с главен акцент върху приложението им при търсене на по-ефективни решения в социалната практика. Представят се: специфичната логика на иновативното (латералното) мислене, основните принципи на евристичното мислене; бариерите и стимулите пред раждането на новите идеи; основните съвременни методи, прилагани при генериране на идеи с акцент в социално-икономическата област.

Обучението по дисциплината формира у студентите следните основни умения:

  • Дисциплината има подчертано методически и приложен характер. Придобиват се няколко основни типа практически умения за организиране и провеждане на сеанси за производство на идеи за иновации и за оценка на техните възможностите на различните методи за производство на нови идеи. Крайната цел е да се повиши значително иновативният капацитет на студентите.