Евристика и иновативно мислене – въпросник

 

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
ОБЩОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

II семестър, магистри, сп. „Бизнес психология и социология”

 

ВЪПРОСНИК за изпит

Учебна дисциплина:      ЕВРИСТИКА И ИНОВАТИВНО МИСЛЕНЕ

ОКС:                                       Магистър

Катедра:                               Икономическа социология

Преподавател: ас.д-р Мариета Христова

Учебна година: 2018-2019 зима, лекции февруари – май 2019

 

 1. Евристиката като наука. Основни функции на евристиката.
 2. Необходимост от повишаване иновативния капацитет на личността. Митове за иновативното (евристичното) мислене. Европейската стратегия за прилагане на „широко базирани” иновации във всички области на живота.
 3. Необходимостта от специална подготовка за формиране на знания и умения за по-успешно търсене на идеи за промяна и по-ефективни варианти за решения в различните дейности.
 4. Специфичната логика на иновативното мислене. Мисловната система – своеобразна самоорганизираща си и саморегулираща се информационна система. Смесването, взаимодействието и преструктурирането на информационните „клишета” – ключ към раждането на новите идеи. Асиметрията в мисловния процес при раждането на новите идеи.
 5. Взаимодействието между генетично наследения интелект (IQ1) и уменията (IQ2) да се използва той за креативно мислене и поведение.
 6. Принципи на творческото мислене.
 7. Репродуктивно и креативно мислене. Същност, функции, механизми на функциониране.
 8. Проблемите, обект на творческо мислене и търсене на иновативни решения. Стимули за търсене на идеи за полезни промени.
 9. Задръжки и благоприятни възможности в процеса на генериране на нови идеи.
 10. Видове грешки в мисленето. Стратегии и методи за защита.
 11. Типове методи за стимулиране на иновативното мислене. Функции на подходите и методите: за формиране на умения, нагласи и поведение за иновативно мислене; за разкриване на реални проблеми; за търсене на идеи и варианти за решаване на конкретни проблеми.
 12. Елементарни методи и подходи за стимулиране генерирането на нови идеи.
 13. Латерално мислене. Провокираща операция – основен механизъм за стимулиране на иновативното мислене.
 14. Комплексни методи за търсене на идеи и варианти за решаване на задачи в условията на проблемни ситуации.
 15. „Шест мислещи шапки” – организиран контрол върху процеса на мисленето.
 16. Метод „мозъчна атака“ (брейнсторминг). Модификации.
 17. Методът на „ретроспективния прожектор”.
 18. Мисловните карти като метод за творческо мислене и поведение.
 19. Проблеми при управление на иновативния процес.

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

А. ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА

Де Боно, Е. 2009. Как да развием творческото мислене. Изд. „Locus”, С.

Де Боно, Е. 2010. Шест мислещи шапки. Изд. „Кибеа”, С.

Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020.

Съйкова, Ив., Св. Съйкова. 1999. Технология на творческото мислене. Евристика, С.

Съйкова, Св., Ат. Атанасов, Е. Ченгелова. 2014. Социалните емпирични изследвания. Методологически аспекти. Академично издателство „Проф. М. Дринов”, С.

 

 

Б. ДОПЪЛНИТЕЛНА

Бюзан, Т. 2013. Силата на творческата интелигентност. 10 начина да развихрим творческия си гений. Изток-Запад, С.

Гарднър, Х. 1999. Нова теория за интелигентността. Множествените интелигентности на 21 век. Сиела, С.

Де Боно, Е. 2010. Шестте медала за стойност. Изд. „Locus”, С.

Де Боно, Е. 2010. Шестте рамки на мислене. Изд. „Locus”, С.

Де Боно, Е. 1999. Практическото мислене. Изд. „Кибеа”, С.

Де Боно, Е. 2009. Как да притежаваме красив ум. Изд. „Locus”, С.

Доралийски, А. 2002. Евристични методи в управлението. Университетско издателство „Стопанство”, С.

Дракър, П. 1992. Новаторство и предприемачество. Практика и принципи. Изд. „Хр. Ботев”, С.

Дракър, П. 2000. Мениджмънт предизвикателствата през XXI век. Изд. „Класика и стил”, С.

Дюи, Дж. 2002. Как мислим. ИК „Минерва”, С.

ЕВРОПА 2020. Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. 2010. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:BG:PDF

Зелена книга „Европейско изследователско пространство: нови перспективи”. 2007. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1433318086120&uri=CELEX:52007DC0161

Европейски съвет от Лисабон – стратегия за икономическо и социално обновление на Европа. Документ, представен от Европейската комисия на вниманието на извънредния Европейски съвет от Лисабон, 23–24 март 2000 г. 2000. Брюксел.

Решение на Съвета на Европейския съюз от 3 декември 2013 година за създаване на специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014-2020 г.)

Савов, В. 2007. Евристични методи. Университетско издателство „Стопанство”. С.

Съйкова, Св. 2013. Изследователски стратегии при търсене на скритите неща в живота. В: Съвременно развитие на статистиката и информационните технологии, Университетско издателство „Стопанство”, С.

Съйкова, Св. 2011. Обучението по технология на иновативната дейност. В: Управление, ефективност, интеграция. В търсене на решения. Университетско издателство „Стопанство”, С.

Съйкова, Св. 2011. Нашите мисловни умения и навици се нуждаят от радикални промени. В: Многообразие в единството. С.

Съйкова, Св. 2009. Двадесет и първият век – векът на интелектуалния капитал и знанието. Сп. Социология, 1.

Съйкова, Св. 2008. Възможности и необходимост от повишаване иновативния капацитет на човешкия капитал в България. В: България в Европейския съюз. НЦИОМ, С.

Съйкова, Св. 2007. Смяна на концепциите – “инструмент” за търсене на нови идеи в изследователската работа. Сп. Наука, 5.

Съйкова, Св. 1998. Новаторско мислене в емпиричните социологически изследвания. Социологически проблеми, № 1-2.

Съйкова, И., Св. Чуткина. Евристичното мислене. С., 1993.

Томас, Дж. 1999. Тайни и техники на творческото мислене. Аратрон, С.

Торп С. 2006. Как да мислим като Айнщайн. ИК „Бард”, С.

De Bono, E. 1982. Lateral Thinking: Creativity Step by Step. Harper & Row.

De Bono, E. 1995. Going Beyond the Competition. Sur/Petition. Harper Collins Publishers. UK

De Bono, E. 2005. Serious Creativity: Using the Power of Lateral Thinking to Create New Ideas. Profile Business.

Prahalad, C. K., M. S. Krishnan. 2008. The New Age of Innovation: Driving Concreated Value Through Global Networks. McGraw-Hill Education.

Октомври 2018 г.

ас. д-р Мариета Христова