Участие в други проекти

Член на изследователски екип за емпирични социологически изследвания:

„Реализиране на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Троян с времеви хоризонт до 2020 г.”, 2014.

„Въздействието на икономическата криза върху заплащането на труда на нископлатените работници по икономически дейности и сектори”, 2013.

„Ключови компетентности за работа и професионална реализация – развитие на човешките ресурси за икономиката”, 2012.

„Жените, работещи в несигурни условия на труд”, 2012.

„Обществени нагласи: членство на България в Европейския Съюз”, 2007, 2008, 2009, 2010.

„Емиграционни нагласи на българските граждани”, 2007, 2009, 2011.

„Употреба на алкохол сред юношите”, 2008.

Динамика на трудовия статус и икономическа активност, материално положение и разслояване, доходи и структура на потреблението, качество на живот и стандарт, социална поляризация. Регионалната специфика. 2007, 2009, 2011, 2013.

Динамика на политическите структури, партийна и идеологическа ориентация, граждански профил на политически активните. Регионална специфика. 2007, 2009, 2011, 2013.