Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка: Управление на човешките ресурси

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка: Основи на управлението

Година: 2011 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Маргарита Харизанова, Надя Миронова, Татяна Кичева

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Система за управление на човешките ресурси - структура, функции, перспективи

Име на списание/издателство: Научни трудове

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: от 8 до 19

Забележка: 28.03.2012

Година: 2011 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Маргарита Харизанова, Мая Ламбовска, Надя Миронова, Цветана Стоянова, Татяна Кичева, Ангел Марчев

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Управлението на знанията като инструмент за интегриране на България в Европейската икономика, базирана на знание - методологични и практически проблеми

Име на списание/издателство: Университетско издателство "Стопанство"

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 13

Брой страници от-до: 60-62; 67-82

Забележка: 28.03.2012

Година: 2010 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-13/2008

Наименование: Управление на знанията като инструмент за интегриране на България в Европейската икономика, базирана на знания. Методологични и практически проблеми

Ръководител: проф. д-р Маргарита Харизанова

Колектив: доц. д-р Надя Миронова, гл.ас. д-р Цветана Стоянова, гл.ас. Ангел Марчев, ас. Татяна Щетинска

Описание: Изследване практиката на българските предприятия в управлението и използването на знания.

Начало: 01.06.2008

Край: 20.11.2010

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Харизанова, М.

Година на публикуване: 2010

Заглавие: HR аутсорсинг

Име на списание/издателство: сп. "Икономически алтернативи", бр. 1, УИ "Стопанство",

Място на публикуване: УНСС-София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 23-35

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Изготвяне на рецензия на статии в международни списания (поканен рецензент) (бр. рецензии)

Наименование: Control over threarts

Автор/и: Ognyan Simeonov, Maya Lambovska

Доказателство: Publishing company GEORG, Zilina, Republic of Slovakia

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка: