колкото СОЦИОЛОГ, вече толкова и ПОЛИТОЛОГ

……Уважаеми колеги,

……В началото на учебната година – на добър час на всички – е редно да ви уведомя за една важна промяна смяна.

……За да се преодолеят някои кадрови проблеми, от 16 септември се прехвърлих от катедра “Икономическа социология” в катедра “Политология”. Условието е при социолозите да продължавам да чета планираните мои  учебни дисциплини – пред бакалаври и магистри, да се съхранят моите ангажименти към магистърска програма “Социология и икономика на публичната сфера” както и статутът ми на научен ръководител на докторанти. В катедра “Политология” продължавам да чета дисциплини, които и до сега съм имал пред бакалаври и докторанти.

……В понеделник, 23 септември бе проведен катедрен съвет на катедра “Политология”, на който официално бях представен на катедрата от проф. Георги Янков. Всички колеги засвидетелстваха колегиално отношение към мен. Искрено благодаря и на проф. Янков, и на цялата катедра. Аз поех ангажимент да съдействам в цялостната й дейност с научния, изследователския, медийния и политически ресурси, който имам.

…… Още веднъж добра учебна година, удоволствие от работата със студентите и младите ни колеги, както и оптимизъм въпреки без радост нататък на обществена бъркотия, в която отново ни завъртяха.

…….Проф. Михаил Мирчев