Заместник-декан по научноизследователската дейност
Юридически факултет
Ръководител катедра
Катедра "Частноправни науки"