Научен секретар
Катедра "Финанси"

2019 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: „ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: КРЪГОВА ИКОНОМИКА И КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ”
Място на провеждане: УНСС
Организатор: ФСФ, УНСС
Автор/и: гл.ас. д-р Милена Ковачевич
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2019
Месец на провеждане: 11
Тема: "Новите и старите индикатори за световна финансова и икономическа криза"
Забележка:

2017 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИ 1 – 26/2014
Наименование: „Анализ на макроикономическото и финансовото състояние на България през 2014 и 2015 г.”
Ръководител: проф. д.ик.н. Стати Статев
Колектив: преподаватели от всички катедри на УНСС
Описание: Колективен научноизследователски проект
Начало (година): 2014
Начало (месец): 01
Край (година): 2017
Край (месец): 12
Забележка:

2017 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : BG05M2OP001-2.002-0001
Наименование: Национален проект „Студентски практики“ – фаза 1, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз
Ръководител: доц. д-р Росен Кирилов
Колектив: преподаватели от всички катедри на УНСС
Описание: Академичен наставник на студентски практики
Начало (година): 2016
Начало (месец): 10
Край (година): 2018
Край (месец): 08
Забележка:

2017 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИ - 5/2016
Наименование: „Проблеми и предизвикателства на съвременното дългово и фискално управление на Република България”
Ръководител: доц. д-р Пламен Орешарски
Колектив: доц.д-р Силвия Трифонова, гл.ас. д-р Атанас Атанасов и др.
Описание: Проектът има за цел да се разработи цялостно и задълбочено научно изследване на съвременното дългово и фискално управление на Република България, и проблемите и предизвикателствата, които то поставя за националната финансова система и икономика.
Начало (година): 2016
Начало (месец): 07
Край (година): 2018
Край (месец): 07
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: гл.ас.д-р Милена Ковачевич
Заглавие: Региональное развитие в Болгарии - состояние и перспективы
Наименование на сборник: Менеджмент развития социально-экономических систем в новой экономике
Страници от-до: 177-178
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Полтавский университет экономики и торговли
Място на публикуване (град, държава): Полтава, Украйна
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: гл.ас.д-р Милена Ковачевич
Заглавие: Икономическият растеж в страните от Европейския съюз през призмата на коинтеграционния анализ и причинността по Грейнджър
Наименование на сборник: Тринадесетата годишна международна научна конференция на младите учени на тема „ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ”
Страници от-до: 49-55
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателство на ВУЗФ „Св. Григорий Богослов”
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: ас.д-р Милена Ковачевич
Заглавие: Информационное затмение современной финансовой системы
Наименование на сборник: Международнaя научно-практическaя „Актуальные проблемы теории и практики бухгалтерского учета, аудита, анализа и налогообложения в Украине: современное состояние и перспективы развития”
Страници от-до: 220-222
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Подольский государственный аграрно-технический университет и Экономический факультет, Кафедра учета и налогообложения
Място на публикуване (град, държава): г. Каменец-Подольский, Украйна
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: ас.д-р Милена Ковачевич
Заглавие: Современные проблемы финансового директора в условиях глобализации экономики
Наименование на сборник: VIІI Международнaя научно-практическaя конференция молодых ученых, аспирантов, соискателей и студентов ”Современные проблемы и перспективы развития учета, анализа и контроля в условиях глобализации экономики”
Страници от-до: 79-81
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Луцький национальний технічний университет
Място на публикуване (град, държава): г.Луцк, Украйна
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: ас.д-р Милена Ковачевич
Заглавие: Сбережения и инвестиции в Болгарии: причинность по Грэнджеру
Наименование на сборник: VIII Международная научно-практическая конференция ”Современные кризисные явления в экономике и проблемы учетного, контрольного и аналитического обеспечения управления предприятием”
Страници от-до: 51-53
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Луцький национальний технічний университет
Място на публикуване (град, държава): г.Луцк, Украйна
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: ас.д-р Милена Ковачевич
Заглавие: Прямые иностранные инвестиции и валовой внутренний продукт Болгарии: причинность по Грэнджеру
Наименование на сборник: II Международная научно-практическая конференция „Стратегия сбалансированного использования экономического, технологического и ресурсного потенциала страны”
Страници от-до: 138-139
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Подольский государственый аграрно-технический университет
Място на публикуване (град, държава): г. Каменец-Подольский, Украйна
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: ас.д-р Милена Ковачевич
Заглавие: Конкурентоспособность и валовой внутренний продукт в стран Еврозоны: анализ коинтеграции
Наименование на сборник: VІ Международная научно-практическая Интернет-конференция „Сетевой бизнес и внутренняя торговля Украины и стран СНГ”
Страници от-до: 179-182
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Полтавский университет экономики и торговли
Място на публикуване (град, държава): г. Полтава, Украйна
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: ас.д-р Милена Ковачевич
Заглавие: Сбережения и инвестиции в Болгарии: анализ коинтеграции
Наименование на сборник: ІІ Международная научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, соискателей и студентов ”Учет, анализ и контроль в стратегии развития экономики Украины”
Страници от-до: 81-83
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Луцький национальний технічний университет
Място на публикуване (град, държава): г.Луцк, Украйна
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: ас.д-р Милена Ковачевич
Заглавие: Инновационно-инвестиционные основы обеспечения экономического роста Болгарии
Наименование на сборник: Международная научно-практическая конференция „Глобализационные процессы в развитии национальных экономик”
Страници от-до: 130-132
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Институт экономики и финансов, Львовская коммерческая академия,
Място на публикуване (град, държава): г.Львов, Украйна
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: ас.д-р Милена Ковачевич
Заглавие: Икономически растеж и бизнес в страните от Европейския съюз през призмата на коинтеграционния анализ
Наименование на сборник: сборник от научни доклади от Дванадесетата международна научна конференция на младите учени на тема: „Икономиката на България и Европейския Съюз: наука и бизнес
Страници от-до: 92-97
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: ас.д-р Милена Ковачевич
Заглавие: Конкурентоспособност, иновации и брутен вътрешен продукт в Гърция, Ирландия, Португалия, Италия, Испания и България през призмата на коинтеграционния анализ
Наименование на сборник: сборник от статии/доклади, издаден от Финансово-счетоводния факултет на УНСС
Страници от-до: 87-93
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: ас.д-р Милена Ковачевич
Заглавие: Коинтеграционен анализ и причинност по Грейнджър на връзката държавен дълг-режим на валутен курс в Гърция, Ирландия, Италия, Португалия и Испания
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. Икономически и социални алтернативи, брой 3
Страници от-до: 61-70
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Trifonova, S., Kovachevich, М
Заглавие: The Relationship Exchange Rate Arrangements – Government Finance and the Impact on Debt Management
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Management: Journal of Contemporary Management Issues, vol.21, No.1., June 2016
Страници от-до: 117-128
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): University of Split, Faculty of Economics
Място на публикуване (град, държава): Split, Croatia
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2016 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИ 1 – 26/2014
Наименование: „Анализ на макроикономическото и финансовото състояние на България през 2014 и 2015 г.”
Ръководител: проф. д.ик.н. Стати Статев
Колектив: преподаватели от всички катедри на УНСС
Описание: Колективен научноизследователски проект
Начало (година): 2014
Начало (месец): 01
Край (година): 2016
Край (месец): 12
Забележка:

2016 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИ - 5/2016
Наименование: „Проблеми и предизвикателства на съвременното дългово и фискално управление на Република България”
Ръководител: доц. д-р Пламен Орешарски
Колектив: доц.д-р Силвия Трифонова и др.
Описание: Колективен научноизследователски проект
Начало (година): 2016
Начало (месец): 07
Край (година): 2018
Край (месец): 07
Забележка:

2016 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : BG05M2OP001-2.002-0001
Наименование: Национален проект „Студентски практики“ – фаза 1, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“ чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз
Ръководител: доц. д-р Росен Кирилов
Колектив: преподаватели от всички катедри на УНСС
Описание: Академичен наставник на студентски практики
Начало (година): 2016
Начало (месец): 10
Край (година): 2020
Край (месец): 10
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: ас. д-р Милена Ковачевич
Заглавие: Значимость прямых иностранных инвестиций в условиях глобализации
Наименование на сборник: Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки, Тези доповідей VІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів
Страници от-до: 76-78
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Луцький національний технічний університет
Място на публикуване (град, държава): Луцк, Украйна
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: ас. д-р Милена Ковачевич
Заглавие: Прямые иностранные инвестиции и валовой внутренний продукт Болгарии: анализ коинтеграции
Наименование на сборник: Наука і молодь в XXI сторіччі; Збірник тез доповідей Міжнародної молодіжної науково-практичної інтернет-конференції
Страници от-до: 276-278
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Полтавський університет економіки І торгівлі (ПУЕТ)
Място на публикуване (град, държава): Полтава, Украйна
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: ас. д-р Милена Ковачевич
Заглавие: Валовой внутренний продукт и прямые иностранные инвестиции в Болгарии в условиях глобализации
Наименование на сборник: Iнституційний розвиток соціально-економічних систем: національна економіка у глобальному середовищі; Збірник наукових праць за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції
Страници от-до: 142-144
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Полтавський університет економіки І торгівлі (ПУЕТ)
Място на публикуване (град, държава): Полтава, Украйна
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 4
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: ас. д-р Милена Ковачевич
Заглавие: Конкурентоспособност, иновации и държавен дълг в страните от ЕС през призмата на коинтеграционния анализ
Наименование на сборник: Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентоспособност и иновации, Единадесета международна научна конференция на младите учени
Страници от-до: 118-123
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2015 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИ 1-21/2014
Наименование: Изследване на финансовата грамотност на населението в България
Ръководител: доц. д-р Лена Русенова
Колектив: Лиляна Маринова, докторант към катедра „Финанси”, УНСС; Георги Бисерински, докторант към катедра „Управление”, УНСС
Описание: Проект за изследване на финансовата грамотност на населението в България чрез проверка на няколко хипотези
Начало (година): 2014
Начало (месец): 1
Край (година): 2016
Край (месец): 12
Забележка:

2015 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИ 1 – 26/2014
Наименование: Анализ на макроикономическото и финансовото състояние на България през 2014 и 2015 г.
Ръководител: проф. д.ик.н. Стати Статев
Колектив: колектив от колеги от всички катедри на УНСС
Описание: колективен научноизследователски проект с цел изготвяне на анализ на макроикономическото и финансовото състояние на България през 2014 и 2015 г.
Начало (година): 2014
Начало (месец): 1
Край (година): 2016
Край (месец): 12
Забележка: