Българската емиграция: теории, политики, емпирични изследвания

Автори: Веселин Минчев, Евгения Маркова, Михаела Мишева, Искра Христова-Балканска, Валентин Гоев, Йордан Калчев

Монографията представя по-голямата част от резултатите по проект “Българската диаспора в Западна Европа: трансгранична мобилност, национална идентичност и развитие”. Първата част е фокусирана върху необходимостта от пренасочване на аналитичния фокус от мястото на предвижване и произход към самото предвижване и взаимодействия, поддържащи трансгранична битност.

459096621

От друга страна, обръща се внимание, че миграционните политики твърде често пренебрегват обстоятелството, че транснационалните общности се състоят от тези, които мигрират и от тези, които остават.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

     
І. Теории за международната миграцияЕвгения Маркова, London Metropolitan University 5
1.1. Въведение 5
1.2. Tеоретизиране на “защо” в миграцията 6
1.3.

Пазарни теории и миграция

8
1.4. Нова икономическа теория за миграцията. Теория на мрежите. 10
1.5. Теория за дуалистичния пазар на труда 12
1.6. Теория за световните системи 12
1.7. Последиците от миграцията 13
1.8. Транснационални  теории 14
1.9. Теорията за преход на статута 18
1.10. Заключение 19
ІІ. Миграционни политики 25
2.1. Миграционни политики на Европейския съюзЕвгения Маркова, London Metropolitan University 25
2.1.1. Обща рамка 25
2.1.2. Правна основа на политиката на ЕО по отношение на имиграция и убежище 28
2.1.3. Създаване на единна граница и трансфер на информационни данни между държавите – членки 35
2.1.4. Заключение 39
2.2. Миграционни политики в БългарияМихаела Мишева, Университет за национално и световно стопанство 44
2.2.1 Въведение 44
2.2.2 Законодателна рамка на българската миграционна политика 47
2.2.3 Образователна политика на българската държава спрямо българите в чужбинаИрена Зарева, Институт за икономически изследвания 57
2.2.3.1. Нормативна уредба 57
2.2.3.2. Институционална уредба 62
2.2.3.3. Насоки на подпомагане на образованието на българите зад граница от страна на българската държава 66
2.2.4 Стратификационна картина на имиграцията в БългарияМихаела Мишева, Университет за национално и световно стопанство 72
2.2.4.1. Информация за имиграцията в България по официални данни на Агенция за заетостта (АЗ) 73
2.2.4.2. Емпирична информация от социологически изследвания на имиграцията в България 74
2.3. Миграционни политики в ИспанияМихаела Мишева, Университет за национално и световно стопанство 85
2.3.1 Историческа перспектива 85
2.3.2 Законодателна рамка на миграционната политика в Испания 87
2.3.3 Планът „Греко” 89
2.3.4 Стратификационна картина на имиграцията в Испания 90
2.3.5 Квотната система за достъп до пазара на труда 92
ІІІ. Социално-икономическо развитие на ЕС-27 и на БългарияИскра Христова-Балканска, Институт за икономически изследвания 96
3.1. Въведение. 96
3.2. Макроикономическа динамика в ЕС – 27 и в България 98
3.3. Пазар на труда – заетост и безработица 107
3.4. Доходи 114
3.5. Неравенството в доходите в страните-членки на ЕС 116
3.6. Демографска структура 119
     
ІV Миграционен потенциал от БългарияВенелин Бошнаков, УНСС; Валентин Гоев, УНСС; Веселин Минчев 127
   
V. ПОТЕНЦИАЛНИ ЕМИГРАНТИДЕМОГРАФСКИ, СОЦИАЛЕН И ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛЙордан Калчев, ЮЗУ, Благоевград 128
5.1. Основни групи потенциални емигранти 128
5.2. Демографски, социален и икономически профил на потенциалните мигранти 131
5.2.1. Полово-възрастова структура на потенциалните емигранти 131
5.2.2. Образователна структура на потенциалните емигранти 133
5.2.3. Етническа структура и вероизповедание на потенциалните емигранти 135
5.2.4. Структура на потенциалните емигранти по местоживеене 137
5.2.5. Социално-икономически и материален статус на потенциалните емигранти 138
5.3. Заключение 144
     
VІ. Завърнали се емигранти и брой лица, пребиваващи в момента зад граница – оценкиВенелин Бошнаков, УНСС; Веселин Минчев 150

 

 

 

Часове за консултации през 2015 г.

През зимния семестър на учебната 2о15/2016, можете да ме намерите за консултации всяка сряда от 13:00 до 17:00 в кабинет 2103. Моля за предварителен мейл с въпроси, които ви интересуват.

Преди и след докторската степен

Пожелавам на всички толкова силни, позитивни и смислени емоции и преживявания, каквито изпитах по време на публичната ми защита. Наистина си струваше усилията, времето и всички трудности които в процеса на разработването на дисертацията не бяха малко, но ме научиха на много.

Искам да благодаря на екипа на катедра Икономическа социология за подкрепата и напътствията, както в професионален така и в личен план и особено на проф. Кръстьо Петков за научното ръководство и предадените знания!

След успешната защита светът е по-добър и по-смислен, а хоризонтите по-широки.

Кратка презентация на дисертацията от публичната защита можете да видите тук:

http://prezi.com/pc9w0spwrxzb/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

Презентация на дисертационен труд за публична защита на 24.02.2014 г.