За мен

Гл.ас. д-р Миглена Молхова-Владова работи в Университета за национално и световно стопанство от 2001 година. Академичната й кариера започва като асистент в катедра “Интелектуална собственост” (преименувана впоследствие на “Творчески индустрии и интелектуална собственост). След закриването на тази катедра през 2018 г., започва работа в катедра „Индустриален бизнес“ в Бизнес факултета на УНСС.

Доктор е по научна специалност «Икономика, организация и управление», с тема на дисертационния труд «Интелектуалната собственост в електронния бизнес и стратегии за управлението й». Придобива докторската си степен през 2008 г.

Била е лектор в дисциплините “Интелектуална собственост”, “Патентна политика”, “Лицензионна търговия”, “Проучвания за интелектуална собственост за целите на бизнеса”. Има две самостоятелно разработени авторски дисциплини: “Електронна търговия” и “Лицензиране на софтуер”.

Понастоящем като член на академичния състав на катедра “Индустриален бизнес” участва в учебния процес като лектор в дисциплините “Лицензионни сделки», «Дигитален бизнес», «Патентно-иновационни проучвания», «Икономика на предприятието», «Управленски информационни системи» (2018/2019) , «Икономически анализ» (2018/2019).  

Има успешно преминати курсове за допълнителна квалификация към Световната организация по интелектуална собственост (“Общ курс по интелектуална собственост”,”Изготвяне на патенти”, “Интелектуална собственост в бизнеса”).

Самостоятелно е автор е на монографията «Електронен бизнес» (2009), а в съавторство с доц.д-р Р.Брестничка и д-р Ф.Колева и на монографията «International Encyclopaedia of Laws for Intellectual Property Law» (2015, осъвременено издание 2019). Има над 30 публикации в областта на интелектуалната собственост, закрилата и управлението на софтуера и базите данни, електронния бизнес, развитието на софтуерната индустрия, информационната асиметрия като икономически феномен. Работила е по над 10 европейски проекта в различни области – образование, ИКТ, медии, включващи и разработване на софтуер за специфични цели.

Член е на Европейската мрежа на преподавателите по интелектуална собственост и на Международната асоциация за напредък в преподаването и изследователската работа в областта на интелектуалната собственост. От 2010 е съдия в инициативата MEDEA AWARDS, която насърчава иновациите и добрите практики в използването на медии (аудио, видео, графики и анимация) в образованието, като отличава най-добрите постижения в производството и педагогическия дизайн на богати на медии учебни материали, ресурси, процеси и услуги.

Контакти: УНСС, катедра „Индустриален бизнес“, каб.4031, бул. 8ми декември, Студентски град „Христо Ботев“, София – 1700

email: mmolhova@unwe.bg

ORCID profile https://orcid.org/0000-0002-2367-8549

Web of Science ResearcherID AAD-9443-2021

Google scholar profile Miglena Molhova