Научен секретар
Катедра "Счетоводство и анализ"
Михаил Желязков Мусов

Доц. д-р Михаил Желязков Мусов

Служебен E-mail: mmusov@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 612
Кабинет: 1040
Консултации: С предварителна уговорка по ел.поща

2014 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Национална
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 1
Място на провеждане: гр. Варна
Организатор: Икономически университет, гр. Варна
Автор/и: Мусов, М.
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 10
Дата на провеждане: 12.09.2014
Дата на публикуване: 12.09.2014
Наименование на научния форум: Проблеми при обучението по счетоводство, анализ и контрол
Тема: Перспективи за развитие на учебните планове по счетоводство: утилитарният подход не е достатъчен
Забележка:

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : BG051PO001-3.3.07-0002
Наименование: „Ученически и студентски практики“, компонент 2 „Студентски практики“
Ръководител: Доц. д-р Росен Кирилов
Колектив: Доц. д-р Росен Кирилов и др.
Описание: Проектът цели: да подпомогне подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите в съответствие с потребностите на пазара на труда;
Начало: 31.01.2012
Край: 30.06.2015
Забележка:

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в национален проект (бр. проекти)
Вид проява: Национална
Номер : -
Наименование: Възможни финансови измами с потърпевши възрастни хора и възможност за тяхното предотвратяване
Ръководител: Проф. д-р Снежана Башева
Колектив: колектив
Описание: Възложител: Министерство на икономиката и енергетиката
Начало: 31.05.2014
Край: 31.05.2014
Забележка:

2014 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИД НИ 1-1-2013
Наименование: Адаптиране на учебни програми към изискванията на Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)
Ръководител: Доц. д-р Румяна Пожаревска
Колектив: Доц. д-р Силвия Трифонова; ст.преп. Калина Братанова; гл.ас. д-р Христо Маврудиев; гл.ас. д-р Тома Дончев; гл.ас. д-р Михаил Мусов; докт. Николай Кацарски
Описание: Целта на проекта е да се открият и очертаят допирателните точки, общите моменти в изучавания материал, респективно в съдържанието на учебните програми по специализираните дисциплини и да се очертаят насоките за тяхното усъвършенствуване
Начало: 01.04.2013
Край: 10.12.2015
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Студия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Михаил Мусов
Година на публикуване: 2012
Заглавие: За качествените характеристики на информацията от финансовото счетоводство и от управленското счетоводство
Име на списание/издателство: Годишник на ИДЕС
Място на публикуване: България
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 25-50
Забележка: НП

2012 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Национална
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 3
Място на провеждане: гр. Варна
Организатор: Икономически университет - Варна
Автор/и: Михаил Мусов
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 268-283
Дата на провеждане: 28.09.2012
Дата на публикуване: 29.09.2012
Наименование на научния форум: „Качество и полезност на счетоводната информация”
Тема: “За качествените характеристики на полезността на финансовата информация и за полезността на качествените характеристики”
Забележка: НП

2012 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 2
Място на провеждане: гр. София
Организатор: Университет за национално и световно стопанство
Автор/и: Михаил Мусов
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 348-357
Дата на провеждане: 26.10.2012
Дата на публикуване: 26.10.2012
Наименование на научния форум: „Криза и икономически растеж” Юбилейна международна научна конференция – 60 години ФСФ при УНСС)
Тема: “Качества на управленската счетоводна информация”
Забележка: НП

2013 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : BG051PO001-3.3.07-0002
Наименование: „Ученически и студентски практики“, компонент 2 „Студентски практики“
Ръководител: Доц. д-р Росен Кирилов
Колектив: Доц. д-р Росен Кирилов и др.
Описание: Проектът цели: да подпомогне подобряването на качеството на образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите в съответствие с потребностите на пазара на труда; да
Начало: 31.01.2012
Край: 31.10.2014
Забележка:

2013 Проект / Програма

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИД НИ 1-1-2013
Наименование: Адаптиране на учебни програми към изискванията на Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)
Ръководител: Доц. д-р Румяна Пожаревска
Колектив: Доц. д-р Силвия Трифонова; ст.преп. Калина Братанова; гл.ас. д-р Христо Маврудиев; гл.ас. д-р Тома Дончев; гл.ас. д-р Михаил Мусов; докт. Николай Кацарски
Описание: Целта на проекта е да се открият и очертаят допирателните точки, общите моменти в изучавания материал, респективно в съдържанието на учебните програми по специализираните дисциплини и да се очертаят насоките за тяхното усъвършенствуване, така че на
Начало: 01.04.2013
Край: 10.12.2015
Забележка:

2013 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Михаил Мусов

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Дълговият капацитет на корпорацията в условията на икономическа криза

Име на списание/издателство: Списание на ИДЕС

Място на публикуване: Списание на ИДЕС, XV, 2011, N 5, София, България

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 24-40

Забележка:

Година: 2011 - Проява / Дейност

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 2

Място на провеждане: Свищов

Организатор: СА „Д.А.Ценов”

Автор/и: Михаил Мусов

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 10

Дата на провеждане: 08.08.2011

Дата на публикуване: 09.08.2011

Наименование на научния форум: Международна юбилейна научна конференция

Тема: „Икономиката и управлението в ХХІ век – решения за стабилност и растеж”

Забележка: под печат

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)

Автор/и: Мусов, М; Трифонов, Т

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Risk for the Cash Flows ant Insolvency: Accounting Model for Dent Capacity

Име на списание/издателство: Business & Economics Society International

Място на публикуване: Съединени американски щати

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 320 - 330 стр.

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: ИУ гр. Варна

Организатор: ИУ гр. Варна

Автор/и: Мусов, М

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 8

Дата на провеждане: 15 .09. 2010

Дата на публикуване: 15. 12 2010 г.

Наименование на научния форум: Научна конференция

Тема: Наука и икономика

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 2

Място на провеждане: УНСС гр. София България

Организатор: катедра "Счетоводство и анализ" и ССБ

Автор/и: Мусов, М

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 7

Дата на провеждане: 20.04.2910 г

Дата на публикуване: 15.05.2011 г.

Наименование на научния форум: Юбилейна международна научно-практическа конференция

Тема: Счетоводството - наука, практика, независимост

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 3

Място на провеждане: гр. Бургас, България

Организатор: Бургаски свободен университет

Автор/и: Мусов, М

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 10

Дата на провеждане: 15 .09. 2010

Дата на публикуване: 20. 11. 2010

Наименование на научния форум: Научна конференция

Тема: Предизвикателствата пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза

Забележка: