Година: 2011 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Начкова, М.

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Основни насоки за регулиране на инвестициите и надзора на дейността на здравните осигурители

Име на списание/издателство: Годишник на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България

Място на публикуване: София, България

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 147-174

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: Одеса, Украйна

Организатор: Одеський державний економiчний унiверситет и Федерацiя професiйних бухгалтерiв i аудиторiв Украiiни

Автор/и: Начкова, М.

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 75-78

Дата на провеждане: 19.05.2011

Дата на публикуване: 20.05.2011

Наименование на научния форум: Перспективи розвитку облiку, контролю та аналiзу у контекстi евроiнтеграцii

Тема: Учет технических резервов медицинских страховщиков

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 2

Място на провеждане: Севастопол, Украйна

Организатор: Министерство образования и науки Украины, Севастопольский национальный технический университет

Автор/и: Начкова, М.

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 87-89

Дата на провеждане: 09.09.2010

Дата на публикуване: 01.2011

Наименование на научния форум: Методы финансового обеспечения устойчивого экономического развития

Тема: Финансовый анализ платежеспособности пенсионных фондов

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)

Наименование: Системата на счетоводството и управлението на пенсионните фондове

Автор/и: Венета Стоянова Йорданова - докторант

Доказателство: представена писмена рецензия пред научно жури

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Начкова, М

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Морално-етични дилеми за професионалната етика на дипломираните експерт-счетоводители

Име на списание/издателство: Годишник на ИДЕС

Място на публикуване: София, България

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 6

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Начкова,М

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Особености в дейността и счетоводството на застраховател в несъстоятелност и ликвидация

Име на списание/издателство: УИ Стопанство - УНСС

Място на публикуване: София, България

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 143

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Начкова,М

Година на публикуване: 2010

Заглавие: "Счетоводно отчитане на дейността на здравните осигурители

Име на списание/издателство: сп.ИДЕС

Място на публикуване: София, България

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 12

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Начкова,М

Година на публикуване: 2010

Заглавие: "Нови изисквания към одита на дейността и на финансовите отчети на застрахователите"

Име на списание/издателство: сп.ИДЕС

Място на публикуване: София, България

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 14

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)

Автор/и: Начкова,М

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Специфични обекти на счетоводството в пенсионните фондове

Име на списание/издателство: The scientific jurnal Facta Universitates

Място на публикуване: Ниш, Р Сърбия

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 14

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Начкова,М

Година на публикуване: 2010

Заглавие: "Морално-етични дилемидилеми за професионалната етика на дипломираните експерт счетоводители"

Име на списание/издателство: годишник на ИДЕС

Място на публикуване: София, България

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 6

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: УНСС гр. София

Организатор: катедра "Счетоводство и анализ" и ССБ

Автор/и: Начкова, М.

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 10

Дата на провеждане: 20.04.2010

Дата на публикуване: 20.05.2011

Наименование на научния форум: МНПК "Счетоводството - наука, практика, независимост"

Тема: Възможности за синхронизиране на счетоводството и надзора на дейността на застрахователите"

Забележка: