Мая Янкова Начкова

Доц. д-р Мая Янкова Начкова

Служебен E-mail: mnachkova@unwe.bg
Личен E-mail: maianch@mail.bg
Телефон: (02) 8195 340
Кабинет: 1055
Консултации: вторник - от 10,00 ч. до 12,00 ч.; сряда - от 14,00 ч. до 16,00 ч.; онлайн-консултации (след предварителна уговорка по ел. поща) вторник - от 10,00 ч. до 12,00 ч.; сряда - от 12,00 ч. до 14,00 ч.

2020 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: „Изследване на възможностите за прилагане на електронен държавен изпит за специалност „Счетоводство и контрол”, ОКС „Бакалавър”, дистанционна форма на обучение”
Място на провеждане: УНСС, София
Организатор: Катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС
Автор/и: Мая Начкова
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2020
Месец на провеждане: 12
Тема: „Независим финансов одит на финансовите отчети на застрахователите в условия на дигитализация”
Забележка: по проект НП-4-20

2020 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: XXIX International Scientific Conference "The Teacher of the future”, Institute of Knowledge and Management– Skopje, 18.12 2020
Място на провеждане: Банско, Р България
Организатор: Institute of Knowledge Management – Skopje
Автор/и: Мая Начкова
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2020
Месец на провеждане: 12
Тема: „Предизвикателства пред здравните застрахователи в условията на световна здравна криза”
Забележка: http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/

2020 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: 10 INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLICATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY AND STATISTICS IN ECONOMY AND EDUCATION (ICAICTSEE – 2020), NOVEMBER 27-28, 2020
Място на провеждане: УНСС, София
Организатор: УНСС, София
Автор/и: Мая Начкова
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2020
Месец на провеждане: 11
Тема: „Challenges faced during the independent financial audit of financial statements of health insurers”
Забележка:

2020 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Юбилейната научна конференция по случай 70 години от създаването на катедра и специалност „Икономика на транспорта“ , "Транспортна свързаност - 2020", София, 29 октомври 2020 г.
Място на провеждане: УНСС, София
Организатор: Катедра „Икономика на транспорта“, УНСС
Автор/и: Мая Начкова
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2020
Месец на провеждане: 10
Тема: „Специфични особености при осъществяване на независим финансов одит на финансовите отчети на транспортните предприятия”
Забележка:

2020 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в чужбина (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: XXVIII International Scientific Conference "The Power of Knowledge”, Institute of Knowledge and Management – Skopje, Оktober, 09-11, 2020
Място на провеждане: Kavala, Greece
Организатор: Institute of Knowledge Management – Skopje
Автор/и: Мая Начкова
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2020
Месец на провеждане: 10
Тема: „Формиране на одиторско мнение за нефинансовата информация във финансовите отчети на предприятията в условията на криза”
Забележка: http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/

2020 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: XVIII Международна научна конференция “Мениджмънт и инженеринг’ 20” на Технически Университет - София, 13-16 септември 2020 г.
Място на провеждане: Созопол, Р България
Организатор: ТУ-София
Автор/и: Мая Начкова
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2020
Месец на провеждане: 09
Тема: „Актуални проблеми на анализа на ликвидността на застрахователите”
Забележка: https://dox.abv.bg/download?id=c35465083b

2020 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Международна конференция "Авангардни научни инструменти в управлението" на УНСС, 29.07- 03.08.2020 г.,
Място на провеждане: Равда, Р България
Организатор: УНСС, София
Автор/и: Мая Начкова
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2020
Месец на провеждане: 07
Тема: „Проблеми при оценката на инвестиционните имоти в условията на криза”
Забележка: http://vsim-journal.info

2020 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в чужбина (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: XXVII International Scientific Conference "Knowledge – capital of the future”, Institute of Knowledge and Management– Skopje
Място на провеждане: Ohrid Lake, N. Macedonia
Организатор: Institute of Knowledge Management – Skopje
Автор/и: Мая Начкова
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2020
Месец на провеждане: 08
Тема: „Счетоводната политика на застрахователите в условията на криза”
Забележка: http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/

2020 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в чужбина (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: XXVI International Scientific Conference "The teacher of the future”, Institute of Knowledge and Management– Skopje, may, 29-31, 2020
Място на провеждане: Budva, Montenegro
Организатор: Institute of Knowledge Management – Skopje
Автор/и: Мая Начкова
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2020
Месец на провеждане: 05
Тема: „Прилагане на МСФО 9 Финансови инструменти от застрахователите”
Забележка: http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/

2020 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Юбилейната международна научна конференция "Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха" на 11-12 май 2020 г., по случай 100 – годишнината на Икономическия университет – Варна
Място на провеждане: Икономическия университет – Варна
Организатор: Икономическия университет – Варна
Автор/и: Мая Начкова
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2020
Месец на провеждане: 05
Тема: „Предизвикателства при осъществяване на независим финансов одит на финансовите отчети на застрахователите”
Забележка: ISBN 978-954-21-1039-2

2020 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в чужбина (бр. участия)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: XXIV International Scientific Conference "Knowledge without borders”, Institute of Knowledge and Management– Skopje, march, 27- 29, 2020
Място на провеждане: Vrnjacka Banja, Serbia
Организатор: Institute of Knowledge Management – Skopje
Автор/и: Мая Начкова
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2020
Месец на провеждане: 03
Тема: „Предизвикателства пред независимия финансов одит на консолидирани финансови отчети”
Забележка: http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/

2020 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Юбилейна международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра „Счетоводство и анализ” „Приносите на счетоводството в икономическата наука”
Място на провеждане: УНСС, София
Организатор: Катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС
Автор/и: Мая Начкова
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2020
Месец на провеждане: 02
Тема: „Специфични аспекти при изготвянето на годишните финансови отчети на дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ)”
Забележка: ISBN 978-619-232-278-6

2020 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Мая Начкова
Заглавие: „Формиране на одиторско мнение за нефинансовата информация във финансовите отчети на предприятията в условията на криза”
Издание (наименование,том/кн./бр.№): International journal “KNOWLEDGE”, Institute of Knowledge and Management, Skopje, Scientific Papers, Vol.42.1, 10/2020, Global Impact and Quality Factor 1.822 (2018)
Страници от-до: p.161-166
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Institute of Knowledge and Management – Skopje
Място на публикуване (град, държава): Skopje, N. Macedonia
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISSN 2545-4439, ISSN 1857-923X

2020 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Мая Начкова
Заглавие: „Актуални проблеми на анализа на ликвидността на застрахователите”
Наименование на сборник: Сборник с доклади от XVIII Международна научна конференция “Мениджмънт и инженеринг’ 20” на ТУ-София
Страници от-до: с. 588-598
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ТУ-София
Място на публикуване (град, държава): София, Р България
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: https://dox.abv.bg/download?id=c35465083b

2020 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Мая Начкова
Заглавие: „Счетоводната политика на застрахователите в условията на криза”
Издание (наименование,том/кн./бр.№): International journal “KNOWLEDGE”, Institute of Knowledge and Management, Skopje, Scientific Papers, Vol.41.1, 08/2020, Global Impact and Quality Factor 1.822 (2018)
Страници от-до: p.151-156
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Institute of Knowledge and Management – Skopje
Място на публикуване (град, държава): Skopje, N. Macedonia
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 08
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISSN 2545-4439, ISSN 1857-923X

2020 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Мая Начкова
Заглавие: „Прилагане на МСФО 9 Финансови инструменти от застрахователите”
Издание (наименование,том/кн./бр.№): International journal “KNOWLEDGE”, Institute of Knowledge and Management, Skopje, Scientific Papers, Vol.40.1, 06/2020, Global Impact and Quality Factor 1.822 (2018)
Страници от-до: p.79-84
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Institute of Knowledge and Management – Skopje
Място на публикуване (град, държава): Skopje, N. Macedonia
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISSN 2545-4439, ISSN 1857-923X

2020 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Мая Начкова
Заглавие: „Предизвикателства при осъществяване на независим финансов одит на финансовите отчети на застрахователите”
Наименование на сборник: Сборник с доклади от Юбилейната международна научна конференция "Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха", том 3
Страници от-до: с. 507-518
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателство „Наука и икономика” Икономическия университет – Варна
Място на публикуване (град, държава): Варна, Р България
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 05
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISBN 978-954-21-1039-2

2020 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Мая Начкова
Заглавие: „Предизвикателства пред независимия финансов одит на консолидирани финансови отчети”
Издание (наименование,том/кн./бр.№): International journal “KNOWLEDGE”,Scientific Papers, Vol.38.1, 03/2020, Global Impact and Quality Factor 1.822 (2018)
Страници от-до: p.59-66
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Institute of Knowledge and Management – Skopje
Място на публикуване (град, държава): Skopje, N. Macedonia
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISSN 2545-4439, ISSN 1857-923X

2020 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Мая Начкова
Заглавие: „Специфични аспекти при изготвянето на годишните финансови отчети на дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ)”,
Наименование на сборник: Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра „Счетоводство и анализ” „Приносите на счетоводството в икономическата наука”
Страници от-до: с.199-207
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, Р България
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 02
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISBN 978-619-232-278-6

2017 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Начкова, М.
Заглавие: Финансови измами и престъпления, свързани с виртуални платежни средства
Наименование на сборник: Първа международна научно-праткическа конференция "Дигитални измами и киберсигурност"
Страници от-до: 1-10
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Финансово-счетоводен факултет на УНСС
Място на публикуване (град, държава): България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 5
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Начкова, М.
Заглавие: Специфични особености при счетоводното отчитане на дейността и съставянето на финансовите отчети на пенсионните фондове
Наименование на сборник: Сборник научни статии: Катедра "Счетоводство и анализ" 1920-2017
Страници от-до: 323-331
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс-УНСС
Място на публикуване (град, държава): България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Начкова, М.
Заглавие: Финансови измами и престъпления, свързани с данък върху добавената стойност и мерки за тяхната превенция и противодействие
Издание (наименование,том/кн./бр.№): "Икономиката на България и Европейския съюз. Наука и бизнес" - Счетоводна политика, счетоводни стандарти, финансов одит, контролни системи и вътрешен контрол, Колективна монография
Страници от-до: 160-166
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 1
Забележка: ISBN 978-954-644-974-0

2018 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Миланова - Цончева, Ем., Начкова, М., Маврудиев, Хр.
Заглавие: Счетоводство на застрахователите и осигурителите
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 10
Общ брой страници: 529
Страници от-до: 9-64, 77-91, 105-118, 143-173, 203-248, 284-336, 355-361, 480-529
Процент участие в съавторство: 51
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 17
Забележка: ISBN 978-619-232-116-1

2018 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Миланова-Цончева, Ем., Петрова, Д., Начкова, М., Иванова, Р., Тодоров, Л.
Заглавие: Финансово-счетоводен мениджмънт, глава втора: "Анализ на финансовите отчети и оценка на риска на пенсионни фондове, пенсионноосигурителни дружества, застрахователни и здравноосигурителни дружества и договорни фондове"
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 06
Общ брой страници: 500
Страници от-до: 180-250
Процент участие в съавторство: 14
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 4
Забележка: ISBN 978-619-232-073-7

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Мая Янкова Начкова
Заглавие: "Challenges to professional ethics, training and continuing education of specialists in the field of independent financial audit"
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Internacional Scientific Conference "The power of knowledge", Kavala, Greece, oktober 11-13, 2019
Страници от-до: 1301-1305
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Institute of Knowledge Management,
Място на публикуване (град, държава): Skopje, Macedonia
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISSN 2545-4439. ISSN 1857-923X

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Мая Янкова Начкова
Заглавие: „Specific issues of the accounting and the financial audit in the pension funds”
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Internacional Scientific Conference, Budva, Montenegro, Iternational Journal Knowledge, Vol.31.1
Страници от-до: 41-47
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Institute of Knowledge Management
Място на публикуване (град, държава): Skopje, Macedonia
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISSN 2545-4439. ISSN 1857-923X

2019 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България / международна организация / (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Мая Янкова Начкова
Заглавие: "Проблеми и предизвикателства при осъществяване и отчитане на специфичната дейност на здравните застрахователи"
Наименование на сборник: Международна научно-практическа конференция "България на регионите`2019"
Страници от-до: 1-9
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ВУАРР и Фонд "Научни изследвания" към МОН
Място на публикуване (град, държава): Пловдив, Р България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Мая Янкова Начкова
Заглавие: „Специфични обекти на финансовия одит в договорните фондове“
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Годишник на ИДЕС 2018 г.
Страници от-до: 1-21
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИДЕС
Място на публикуване (град, държава): Р България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 02
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISSN 1314-8990

2019 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Мая Янкова Начкова
Заглавие: "Анализ на конкурентноспособността на застрахователите в България при внедряване на нови застрахователни продукти"
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Колективна монография на катедра "Счетоводство и анализ" на тема: „ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ
Страници от-до: 1-16
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК - УНСС
Място на публикуване (град, държава): Р България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 07
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: ISВN

Година: 2011 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Начкова, М.

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Основни насоки за регулиране на инвестициите и надзора на дейността на здравните осигурители

Име на списание/издателство: Годишник на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България

Място на публикуване: София, България

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 147-174

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: Одеса, Украйна

Организатор: Одеський державний економiчний унiверситет и Федерацiя професiйних бухгалтерiв i аудиторiв Украiiни

Автор/и: Начкова, М.

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 75-78

Дата на провеждане: 19.05.2011

Дата на публикуване: 20.05.2011

Наименование на научния форум: Перспективи розвитку облiку, контролю та аналiзу у контекстi евроiнтеграцii

Тема: Учет технических резервов медицинских страховщиков

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 2

Място на провеждане: Севастопол, Украйна

Организатор: Министерство образования и науки Украины, Севастопольский национальный технический университет

Автор/и: Начкова, М.

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 87-89

Дата на провеждане: 09.09.2010

Дата на публикуване: 01.2011

Наименование на научния форум: Методы финансового обеспечения устойчивого экономического развития

Тема: Финансовый анализ платежеспособности пенсионных фондов

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)

Наименование: Системата на счетоводството и управлението на пенсионните фондове

Автор/и: Венета Стоянова Йорданова - докторант

Доказателство: представена писмена рецензия пред научно жури

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Начкова, М

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Морално-етични дилеми за професионалната етика на дипломираните експерт-счетоводители

Име на списание/издателство: Годишник на ИДЕС

Място на публикуване: София, България

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 6

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Начкова,М

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Особености в дейността и счетоводството на застраховател в несъстоятелност и ликвидация

Име на списание/издателство: УИ Стопанство - УНСС

Място на публикуване: София, България

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 143

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Начкова,М

Година на публикуване: 2010

Заглавие: "Счетоводно отчитане на дейността на здравните осигурители

Име на списание/издателство: сп.ИДЕС

Място на публикуване: София, България

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 12

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Начкова,М

Година на публикуване: 2010

Заглавие: "Нови изисквания към одита на дейността и на финансовите отчети на застрахователите"

Име на списание/издателство: сп.ИДЕС

Място на публикуване: София, България

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 14

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)

Автор/и: Начкова,М

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Специфични обекти на счетоводството в пенсионните фондове

Име на списание/издателство: The scientific jurnal Facta Universitates

Място на публикуване: Ниш, Р Сърбия

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 14

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Начкова,М

Година на публикуване: 2010

Заглавие: "Морално-етични дилемидилеми за професионалната етика на дипломираните експерт счетоводители"

Име на списание/издателство: годишник на ИДЕС

Място на публикуване: София, България

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 6

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: УНСС гр. София

Организатор: катедра "Счетоводство и анализ" и ССБ

Автор/и: Начкова, М.

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 10

Дата на провеждане: 20.04.2010

Дата на публикуване: 20.05.2011

Наименование на научния форум: МНПК "Счетоводството - наука, практика, независимост"

Тема: Възможности за синхронизиране на счетоводството и надзора на дейността на застрахователите"

Забележка: