В ОКС “магистър”

  • “Глобални вериги на доставките” – специалност “Управление на веригата на доставките”;
  • “Методи за изследвания в логистиката”- специалност “Управление на веригата на доставките”.
  • “Управление на логистичните  дейности” – специалност “Бизнес логистика”;
  • “Управление на операциите в логистиката” – специалност “Бизнес логистика”;
  • “Глобална логистика” – специалност “Стопанска логистика”;
  • “Методика на организационните изследвания” – специалност “Бизнес логистика”