Участие в проекти

1. Проект BG051РО001-3.1.07-0059 “Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (2007-2013), Автор на актуализирана учебна програма по „Международна логистика“ , 2014.

2. Проект BG051PO0013.1.07-0002 Проектно-базиран Адаптивен Учебен План за нуждите на бизнеса и заетостта – ПАУП”, Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (2007-2013), съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“, 2013 г, Участие с изследване .