Ръководител катедра
Катедра "МИО и бизнес"

Година: 2012 - Проект / Програма

Изготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми (бр. рецензии)

Номер : НИД НИ 1-15/2011

Наименование: Икономически аспекти на оценката на въздействието като елемент на участието на България в управленския процес в ЕС

Ръководител: проф.д.ик.н. Д.Хаджиниколов

Доказателство: договор № 62/2012

Забележка: няма

Година: 2012 - Друго

Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)

Наименование: Дисертация

Автор/и: Моника Моралийска

Доказателство: Представена рецензия и председател на научно жури

Забележка: няма

Година: 2012 - Друго

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : PROJECT NUMBER – 2011-1-GB2-LEO05-05445

Наименование: P2T2

Ръководител: Elena Vasilieva, University of Salford

Колектив: Project consortium

Описание: Transfer of Innovation

Начало: 01/10/2011

Край: 30/09/2013

Забележка: LIFELONG LEARNING PROGRAMME

Година: 2012 - Друго

Ръководство на международен проект (бр. проекти)

Номер : 156089-LLP-1-2009-1-EC-ERASMUS-ENWA1

Наименование: COBEREN

Ръководител: Carmen Rodriguez Santos,Universidad de León

Колектив: 35 participants from EU countries

Описание: Thematic Network

Начало: 01/09/2009

Край: 31/08/2012

Забележка: EU project

Година: 2012 - Друго

Изготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми (бр. рецензии)

Номер : НИД 21.03-35/2009

Наименование: Обучение чрез практика в мултикултурна среда

Ръководител: доц.д-р Вера Пиримова

Доказателство: представен отчет за втори етап от изпълнението на проекта

Забележка:

Година: 2012 - Друго

Изготвяне на рецензии за завършени етапи на проекти и програми (бр. рецензии)

Номер : НИД 21.03-59

Наименование: Изготвяне на работни критерии за подбор на текстове с икономическа насоченост за целите на специализираното обучение по чужд език

Ръководител: ст.преп. Силвия Василева

Доказателство: представена рецензия за втори междинен етап

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : 156089-LLP- 1-2009-ES-ERAZMUS-ENW

Наименование: COBEREN

Ръководител: Universidad de Leon, Spain

Колектив: 35

Описание: научни изследвания в областта на потребителското поведение

Начало: 01.10.2009

Край: 30.09.2012

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : Седма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие

Наименование: CIVISTI Socio-economic, Sciences and Humanities (SSH) Programme

Ръководител: Teknologirådet, Дания

Колектив: организации за технологично развитие от 7 страни

Описание: Форсайт за изработване на приоритети на Осма рамкова програма за научни изследвания и техн.развитие

Начало: 01.01.2009

Край: 31.01.2011

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : Седма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие

Наименование: MICRO-DYN

Ръководител: Виенски институт за международни икономически изследвания

Колектив: консорциум от 17 изследователски организации от страните членки на ЕС

Описание: проучване на иновационната активност на фирмите в България и останалите страни от консорциума

Начало: 30.09.2006

Край: 31.12.2010

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Подготовка на нормативни актове, стратегии, програми, методики и др. (бр. разработки)

Наименование: Национална рамка за екологични дейности, МЗХ

Отговорна институция: МЗХ

Доказателство: № РА51-189 от 27.12.2010 г.

Забележка: