Ръководител катедра
Катедра "МИО и бизнес"
Научни интереси: управление на иновационните процеси на фирмено и държавно равнище; маркетингово управление на фирмата; европейска икономическа интеграция в областта на науката и изследванията