2019 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Мария Стоянова
Заглавие: „Маските” на несъстоятелността след 1989 г.”
Наименование на сборник: Науката в полза на обществото
Страници от-до: 176-188
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов"
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Мария Стоянова
Заглавие: OPPORTUNITIES THROUGH LABOR SOCIAL INCLUSION OF ELDERLY PEOPLE WITH DISABILITIES IN COOPERATIVES FOR DISABLED IN BULGARIA
Издание (наименование,том/кн./бр.№): SocioBrains – International Scientific Refereed Online Journal, ISSUE 63, November 2019
Страници от-до: 18-29
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Veselina Nikolaeva Ilieva
Място на публикуване (град, държава): Белокопитово, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2019 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : ДН 05/12 от 15.12.2016 г.
Наименование: Социална среда и девиации: устойчиви зависимости и ситуативни влияния (социални девиации в контекста на съвременните миграционни процеси)
Ръководител: проф. д.с.н. Анна Мантарова
Колектив: проф. д-р Мария Стоянова, доц. д-р Мария Серафимова и др.
Описание: Социални девиации в контекста на съвременните миграционни процеси
Начало (година): 2016
Начало (месец): 12
Край (година): 2020
Край (месец): 12
Забележка:

2019 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Социологически поглед към политическата класа. Училище за политици.
Автор/и: Теодор Ангелов Тодоров, редовен докторант към катедра „Социология” при Философския факултет на ЮЗУ
Доказателство: Заповед на Зам.-ректора по НИД на ЮЗУ № 2673/13.11.2019 г. Член на научно жури
Забележка:

2018 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : ДН 05/12 от 15.12.2016 г.
Наименование: Социална среда и девиации: устойчиви зависимости и ситуативни влияния (социални девиации в контекста на съвременните миграционни процеси)
Ръководител: проф. д.с.н. Анна Мантарова
Колектив: проф. д-р Мария Стоянова, доц. д-р Мария Серафимова и др.
Описание: Социални девиации в контекста на съвременните миграционни процеси
Начало (година): 2016
Начало (месец): 12
Край (година): 2020
Край (месец): 12
Забележка:

2018 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Докторска дисертация на тема „Бюджетиране и контрол в публичния сектор (приложение на инструмента на балансираната карта с показатели в държавните университети)“
Автор/и: докторант Стойко Георгиев Митов
Доказателство: Становище
Забележка: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/proceduri_za_nauchni_stepeni_i_akademichni_dl_zhnosti/proceduri_po_pridobivane_na_nauchni_stepeni/pridobivane_na_obrazovatelna_i_nauchna_stepen_doktor/arhiv/stojko_georgiev_mitov_stopanski_fakultet

2018 Участие

НИД - дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД НП-5/2018
Място на провеждане: София
Организатор: Общоикономически факултет, УНСС
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на Организационен комитет
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 10
Наименование на научния форум: СЪВРЕМЕННА ДИНАМИКА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ТЕОРИИ
Забележка:

2019 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Дисертационен труд на тема "Развитие на антидискриминационната и антипотискащата социална работа. Съвременна теория, практика и модели"
Автор/и: доц. д-р Сашо Тодоров Нунев
Доказателство: Становище за дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор на науките“ по професионално направление 3.4. Социални дейности
Забележка: file:///C:/Users/Nonchev/Desktop/становище - Мария Стоянова.pdf

2018 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Науката в полза на обществото. Научна конференция, посветена на юбилей на проф. д.с.н. Духомир Минев
Място на провеждане: София, България
Организатор: Институт за изследване на обществата и знанието, БАН
Автор/и: Мария Стоянова
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 01
Тема: „Маските” на несъстоятелността след 1989 г.”
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Maria Stoyanova
Заглавие: Commercial Insolvency in Bulgaria through the Eyes of Generations at Work: Challenges and Possible Solutions
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Списание "Икономически изследвания", бр. 1, 2018
Страници от-до: 173-195
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Институт за икономически изследвания при БАН
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 01
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Мария Стоянова
Заглавие: OPPORTUNITIES FOR SOCIAL INCLUSION THROUGH LABOR OF ELDERLY PEOPLE WITH DISABILITIES IN COOPERATIVES IN BULGARIA
Издание (наименование,том/кн./бр.№): SocioBrains – International Scientific Refereed Online Journal, ISSUE 47, JULY 2018,
Страници от-до: 01-10
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Veselina Nikolaeva Ilieva
Място на публикуване (град, държава): Белокопитово, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 07
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание:
Наименование: Разходи за здраве от джоба и неравенства в здравето
Автор/и: Б.Ивков, А.Атанасов, С.Съйкова, С.Тодорова и др.
Доказателство: Отпечатана монография от Издателски комплекс - УНСС
Забележка: Научен рецензент на монографията

2017 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Политика за ограничаване на наркоманиите в България: ефективност на управлението в условията на новите информационни и комуникационни технологии
Автор/и: Александър Панайотов
Доказателство: Изготвено становище на дисертационен труд
Забележка: Научен ръководител на докторант

2017 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : ДН 05/12 от 15.12.2016 г.
Наименование: Социална среда и девиации: устойчиви зависимости и ситуативни влияния (социални девиации в контекста на съвременните миграционни процеси)
Ръководител: проф. д.с.н. Анна Мантарова
Колектив: проф. д-р Мария Стоянова, доц. д-р Мария Серафимова и др.
Описание: Социални девиации в контекста на съвременните миграционни процеси
Начало (година): 2016
Начало (месец): 12
Край (година): 2020
Край (месец): 12
Забележка:

2017 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : BG05M2OP001-2.009-0012
Наименование: Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения
Ръководител: проф. д.ик.н. Кирил Тодоров
Колектив: проф. д-р Мария Стоянова (консултант), проф. д.ик.н. Кирил Тодоров и др.
Описание: Лекции по социално предприемачество. Консултации по разработване на изследователски теми по социално предприемачество
Начало (година): 2017
Начало (месец): 06
Край (година): 2018
Край (месец): 11
Забележка: Финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014-20"

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Мария Стоянова
Заглавие: Man in the Economy – Sociological View Study
Издание (наименование,том/кн./бр.№): SocioBrains – International Scientific Online Journal, Issue 31
Страници от-до: 12-67
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Veselina Nikolaeva Ilieva
Място на публикуване (град, държава): Белокопитово, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Мария Стоянова
Заглавие: Generations of the Workplace – Estimates for Themselves and for Others (the example of three companies in Bulgaria)
Издание (наименование,том/кн./бр.№): // SocioBrains – International Scientific Online Journal, Issue 32, April 2017
Страници от-до: 32-38
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Veselina Nikolaeva Ilieva
Място на публикуване (град, държава): Белокопитово, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Стоянова, Мария
Заглавие: Unconventional Methods of Selection and Placement - the Conflict Zone in the Bulgarian Society
Издание (наименование,том/кн./бр.№): SocioBrains – International Scientific Online Journal, Issue 20
Страници от-до: 18-25
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Veselina Nikolaeva Ilieva
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Стоянова, Мария
Заглавие: Department "Economic Sociology" at University of National and World Economy - With 40 Annual Contribution to the Development of Academic Sociology in Bulgaria
Издание (наименование,том/кн./бр.№): SocioBrains – International Scientific Online Journal, Issue 20
Страници от-до: 1-14
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Veselina Nikolaeva Ilieva
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Стоянова, Мария
Заглавие: Академичната социология в УНСС: генезис и сравнителна перспескива
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Икономически и социални алтернативи, бр. 3
Страници от-до: 109-125
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс - УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Стоянова, Мария
Заглавие: Кризата като несъстоятелност и несъстоятелността като криза
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Наука, брой 4/2016
Страници от-до: 3-11
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Съюз на учените в България
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 07
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2015 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Юбилейна научна конференция "Икономическа социология 4.0"
Място на провеждане: София, България
Организатор: Катедра "Икономическа социология", УНСС
Автор/и: Мария Стоянова
Процент участие в съавторство: 100
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 11
Тема: Функционалните възможности на несъстоятелността - интернализиране от поколенията в труда
Забележка:

2015 Участие

НИД - дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД НП-3/2015
Място на провеждане: София, България
Организатор: Катедра "Икономическа социология"
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на Организационен комитет
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 11
Наименование на научния форум: "Икономическа социология 4.0"
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Мария Стоянова
Заглавие: Трудовопроизводителните кооперации за инвалиди като субекти на социалната икономика – преобърнати реалности
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Научни трудове на УНСС, том 2-3, част втора
Страници от-до: 9-47
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс –УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2015 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Ролята на пенсионната политика за намаляване на бедността сред възрастните хора в България
Автор/и: Драгомир Драганов
Доказателство: Член на научното жури
Забележка:

2015 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Българската православна църква – метаморфозите на религиозността
Автор/и: Кирил Кирилов
Доказателство: Член на научното жури
Забележка:

2015 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Социално предприемачество при самоуправление на болестта в условията на икономическа криза (по резултати от емпирични изследвания на хронично болни от диабет тип 2 в България)
Автор/и: Велина Балканска
Доказателство: Член на научното жури
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Стоянова Мария
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Зад маските на фалита
Име на списание/издателство: Авторитет, достойнство и маска – съвременен прочит на Иван Хаджийски
Място на публикуване: Троян
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 201-212
Забележка: няма

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание:
Автор/и: Колектив катедра Икономическа социология
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Икономическа социология
Име на списание/издателство: УИ "Стопанство"
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 20
Брой страници от-до:
Забележка: --

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Организиране и провеждане на семинари и конференции
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка: Ден на доброволеца в/от УНСС
Брой: 1

2013 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: «Социалният капитал в селските общности»
Автор/и: Дона Пикард
Доказателство: член на научно жури в конкурс за получаване на научна степен „доктор”, обявен в ИИОЗ при БАН
Забележка:

2013 Проект / Програма

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : №22/26.09.2012
Наименование: УНСС – привлекателна академична среда за докторанти с увреждания
Ръководител: доц. Мария Стоянова
Колектив: доц. Мария Стоянова
Описание: Разработване на Наръчник за работа с докторанти с увреждания в УНСС.
Начало: 01.03.2012
Край: 01.12.2013
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание:
Автор/и: Колектив катедра Икономическа социология
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Икономика и социална политика
Име на списание/издателство: УИ "Стопанство"
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 20
Брой страници от-до:
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер :
Място на провеждане: УНСС, София
Организатор: Катедра Икономическа социология
Автор/и: Стоянова, Мария
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до:
Дата на провеждане: 16.11.2012
Дата на публикуване: 17.11.2012
Наименование на научния форум: Социалната трансформация в Света, Европа и България
Тема: Несъстоятелността – форма за трансформация на собствеността в България след 1989 г.
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Национална
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер :
Място на провеждане: Троян
Организатор:
Автор/и: Стоянова, Мария
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до:
Дата на провеждане: 12.11.2012
Дата на публикуване: 13.11.2012
Наименование на научния форум: Научна конференция посветена на 105 г. от рождението на Иван Хаджийски
Тема: Зад маските на фалита.
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание:
Автор/и: Стоянова, Мария
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Разработване и защита на дипломна работа.
Име на списание/издателство: УИ Стопанство
Място на публикуване: УИ Стопанство, София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 46
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Публикувана монография (книга) (бр. монографии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Реферирани издания
Автор/и: Стоянова, Мария
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Конфликтите през призмата на социологията.
Име на списание/издателство: УИ Стопанство
Място на публикуване: УИ Стопанство, София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 369
Забележка:

2012 Проява / Дейност

НИД - дейност: Организиране и провеждане на семинари и конференции
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка: Дена на доброволеца в УНСС
Брой: 1

2012 Проява / Дейност

НИД - дейност: Организиране и провеждане на семинари и конференции
Вид проява: Университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка: Научна сесия за честване на 100 години от рождението на Живко Ошавков.
Брой: 1

2012 Проект / Програма

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : РС №22/26.09.2012 г.
Наименование: УНСС – привлекателна академична среда за докторанти с физически увреждания.
Ръководител: Доц. д-р Мария Стоянова
Колектив: Доц. д-р Мария Стоянова
Описание: УНСС – привлекателна академична среда за докторанти с физически увреждания.
Начало: 01.03.2012
Край: 01.12.2013
Забележка:

2012 Друго

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата: 12.12.2012
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: ОИФ
Катедра: Икономическа социология
Доказателство: изпитни протоколи
Забележка:
Брой: 1

2012 Друго

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата: 29.11.2012
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: ОИФ
Катедра: Икономическа социология
Доказателство: изпитни протоколи
Забележка:
Брой: 4

Година: 2011 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: доц.д-р Мария Стоянова

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Междуинституционална координация и работа в екип

Име на списание/издателство: УИ Стопанство

Място на публикуване: България, София, УНСС

Процент участие в съавторство: 10

Брой страници от-до: 135-147

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: доц.д-р Мария Стоянова

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Фалитът – старият нов демон

Име на списание/издателство: АПП АЛЯ

Място на публикуване: България ,Троян

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 318

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: доц.д-р Мария Стоянова

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Социална политика,В: Основни термини използвани в учебния процес. Том 3. Политически науки

Име на списание/издателство: УИ Стопанство УНСС

Място на публикуване: България, София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 403-406

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: доц.д-р Мария Стоянова

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Среща на поколенията в труда

Име на списание/издателство: Социология и икономика, кн.3

Място на публикуване: България, София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 15

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: доц.д-р Мария Стоянова

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Кражбата на юридически лица – конструиране на неравенства. В: Неравенство и бедност. Тенденции в съвременна България и европейски контекст

Име на списание/издателство: УИ Стопанство, УНСС

Място на публикуване: България, София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 234-247

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: доц.д-р Мария Стоянова

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Зад фасадата на екипите. В: Междуинституционална координация и работа в екип

Име на списание/издателство: УИ Стопанство, УНСС

Място на публикуване: България, София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 135-147

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: доц.д-р Мария Стоянова

Година на публикуване: 2011

Заглавие: GENERATIONS AT WORKPLACE /on the example of three concrete cases of agricultural companies in Bulgaria/. In: Divercity and Inequality in Rural Europe – the Bulgarian Case

Име на списание/издателство: АПП АЛЯ

Място на публикуване: България, Троян

Процент участие в съавторство: 20

Брой страници от-до: 321-333

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: Сърбия

Организатор: Белградски университет

Автор/и: доц.д-р Мария Стоянова

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 10

Дата на провеждане: 01.09.2011

Дата на публикуване: 01.09.2012

Наименование на научния форум: ХVІІ Власински сусрети

Тема: Личната отговорност на селските жители в традициите на поколенията.

Забележка: Предстои публикуване

Година: 2011 - Публикация

Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 2

Място на провеждане: Крит, Гърция

Организатор: Европейското дружество по Социология на селото

Автор/и: доц.д-р Мария Стоянова

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 321-333

Дата на провеждане: 25.08.2011

Дата на публикуване: 25.06.2011

Наименование на научния форум: международен конгрес на Европейското дружество по Социология на селото

Тема: GENERATIONS AT WORKPLACE /on the example of three concrete cases of agricultural companies in Bulgaria/. In: Devercity and Inequality in Rural Europe – the Bulgarian Case

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 3

Място на провеждане: България, София

Организатор: Институт на обществата и знанието, БАН

Автор/и: доц.д-р Мария Стоянова

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 10

Дата на провеждане: 7.06.2011

Дата на публикуване: 7.06.2012

Наименование на научния форум: научна конференция „Животът на село и образованието”

Тема: Образователните дефицити на селските жители и начини за тяхното преодоляване.

Забележка: Предстои публикуване

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 4

Място на провеждане: България, София

Организатор: Съюза на учените в България,

Автор/и: доц.д-р Мария Стоянова

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 8

Дата на провеждане: 3.06.2011

Дата на публикуване: 6.03.2012

Наименование на научния форум: конференция . „Многообразие в единството

Тема: Стигмата на обявените в несъстоятелност – една от формите на многообразие в единството /през погледа на поколенията

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: доц.д-р Мария Стоянова

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Професионалната реализация на специалистите с висше образование: коннкурентни предимства и пазарни деформации

Име на списание/издателство: Конкурентни позиции на университетите и висшите училища на пазара на труда в България

Място на публикуване: България, Пловдив

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: от 67 до 84 стр.

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : BG051PO001-3.3.03-0081

Наименование: Устойчиво развитие на местните икономики и общности чрез: социална икономика, подобряване на социалните услуги и ефективното усвояване на средства от Структурните фондове

Ръководител: доц.д-р Мария Серафимова- ЮЗУ- базова организация

Колектив: Партньори по проекта: ЮЗУ «Н.Рилски» - водеща организация, УНСС, Института по социология, община Сапарева баня, НПО «Съюз на инвалидите в България»

Описание: Европейски проект за провеждане на студентски преддипломен стаж на общо 50 студенти по социология, от които 24 от УНСС.

Начало: 29.09.2009

Край: 29.09.2010

Забележка: Ръководител на проекта от страна на УНСС. доц.д-р Мария Стоянова

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в национален проект (бр. проекти)

Номер : ОХН-201/2006

Наименование: Пазарна оценка на публичните и частните инвестиции в човешкия капитал, формирани в степените на висшето образование”

Ръководител: проф. д.и.н. Мария Сотирова - ПУ.- базова организация

Колектив: доц. д-р Мария Стоянова и доц. д-р Саша Тодорова.

Описание: Проектът е междууниверситетски формат и в неговите основни изследователски ангажименти принадлежат на факултета по икономически и социални науки и катедра „Икономическа социология”- ОИФ, УНСС, в качеството си на партньорска организация

Начало: 09.06.2007

Край: 29.06.2010

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: доц.д-р Мария Стоянова

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Среща на поколенията в труда

Име на списание/издателство: Социология, 2010, № 3.

Място на публикуване: България, София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 15 стр.

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: доц.д-р Мария Стоянова

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Студентската учебна практика – нова проектна практика

Име на списание/издателство: Устойчиво развитие на местните икономики и общности чрез: социална икономика, подобряване на социалните услуги и ефективното усвояване на средства от структурните фондове- Сборник- ЮЗУ-Благоевград

Място на публикуване: България, Благоевград

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 8 стр.

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 5/2010

Място на провеждане: Институт по социология при БАН.

Организатор: Институт по социология при БАН.

Автор/и: доц.д-р Мария Стоянова

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 8 стр.

Дата на провеждане: 08.06.2010

Дата на публикуване: 04.05.2011

Наименование на научния форум: научна конференция по Социология на селото

Тема: Поколенията на работното място

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 07/2010

Място на провеждане: ПУ "Паисий Хилендарски"

Организатор: ПУ "Паисий Хилендарски"

Автор/и: доц.д-р Мария Стоянова

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 10 стр.

Дата на провеждане: 24.06.2010

Дата на публикуване: 24.10.2010

Наименование на научния форум: Пазарна оценка на публичните и частните инвестиции в човешки капитал, формиран в степените на висшето образование”.

Тема: Професионалната реализация на специалистите с висше образование: конкурентни предимства и пазарни деформации

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 01/2010

Място на провеждане: България, гр.Сапарева баня

Организатор: ИС при БАН, УНСС, ЮЗУ, НПО «Съюз на инвалидите в България», община Сапарева баня

Автор/и: доц.д-р Мария Стоянова

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 8 стр.

Дата на провеждане: 18.09.2010

Дата на публикуване: 15.12.2010

Наименование на научния форум: Устойчиво развитие на местните икономики и общности чрез: социална икономика, подобряване на социалните услуги и ефективното усвояване на средства от структурните фондове»

Тема: Студентската учебна практика – нова проектна практика

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 03/2010

Място на провеждане: Власотинци, Сърбия

Организатор: ХVІ Власински сусрути

Автор/и: доц.д-р Мария Стоянова

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 15 стр.

Дата на провеждане: 02.09.2010

Дата на публикуване: 02.09.2011

Наименование на научния форум: на международна научна конференция ХVІ Власински сусрути- Социология на селото

Тема: Самоуправлението на село – надежда за възраждане на селското стопанство и селските райони / на примера на 3 конкретни случая на земеделски фирми в България

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 16/2010

Място на провеждане: гр. Ниш, Сърбия

Организатор: Университет- гр.Ниш, Сърбия

Автор/и: доц.д-р Мария Стоянова

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 10 стр.

Дата на провеждане: 08.09.2010

Дата на публикуване: 08.09.2011

Наименование на научния форум: Международна научна конференция в гр. Ниш, Сърбия- културни еквиваленти на Балканите

Тема: Способността за труд – културен еквивалент на личността

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : НИД-21.03-НП-16/2010

Място на провеждане: УНСС

Организатор: Организационен комитет с представители на катедри: “Икономическа социология”, “Човешки ресурси и социална защита”, “Международни отношения”, “Медии и обществени комуникации” Съорганизатор: АССА-М

Автор/и: доц.д-р Мария Стоянова

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 8 стр.

Дата на провеждане: 26.11.2010

Дата на публикуване: 27.11.2010

Наименование на научния форум: АФОН : Глобализация и криза: Социално-икономически проекции и предизвикателства

Тема: Профил на дигиталното поколение в труда

Забележка:

Година: 2010 - Проява / Дейност

Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)

Наименование: Редакционна колегия на списание „Социология”

Място на провеждане: България, София, И-т по социология

Организатор: И-т по социология

Роля в проявата /доказателства за участие/: член на редакционна колегия

Дата на провеждане: 09.09.2010

Забележка:

Година: 2010 - Проява / Дейност

Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)

Наименование: УС на Асоциацията на българските бизнес консултанти

Място на провеждане: България, София, ул.Осми декември № 1

Организатор: Асоциацията на българските бизнес консултанти

Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на УП

Дата на провеждане: 10.11.2010

Забележка: