Секретар по учебна дейност
Институт по предприемачество

2015 Проекти

НИД - дейност: Участие в национален проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : 1
Наименование: Компетентна и ефективна общинска администрация Кричим
Ръководител: Нуржан Ристемова
Колектив: К. Тодоров, К. Коларов, Ил. Керезиев, С. Георгиева, М. Василска
Описание: Участие в проекта като обучител
Начало (година): 2014
Начало (месец): 10
Край (година): 2015
Край (месец): 05
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Участие в доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: Издания с редколегия
Номер : 5
Място на провеждане: к.к. Албена
Организатор: БАРМП, ИРП при УНСС, Европейски съвет по малък бизнес и предприемачество
Автор/и: гл. ас. д-р Мария Василска
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 35-56
Дата на провеждане: 09.09.2013
Дата на публикуване: 01.06.2014
Наименование на научния форум: The European Entrepreneurship: How Entrepreneurs (Should) Act in Global Business Environment
Тема: Corporate Entrepreneurship in Bulgarian Holding Companies
Забележка: Международна конференция с работен език - английски.

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Мария Василска, Ил. Керезиев, Й. Иванова
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Strategic Networking Behavior of SMEs: Practical Considerations from Bulgaria
Име на списание/издателство: IGI Global, USA
Място на публикуване: САЩ
Процент участие в съавторство: 40
Брой страници от-до: 372-397
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Национална
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 12
Място на провеждане: гр. София
Организатор: ФНТС
Автор/и: гл. ас. д-р Мария Василска
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 97-101
Дата на провеждане: 14.04.2014
Дата на публикуване: 01.04.2014
Наименование на научния форум: XII-та Национална младежка научно-практическа конференция
Тема: Значение на човешкия капитал за българските промишлени предприятия
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: гл.ас. д-р Мария Василска
Година на публикуване: 2014
Заглавие: Обучението по корпоративно предприемачество в Университета за национално и световно стопанство
Име на списание/издателство: Икономически и социални алтернативи, УНСС, бр. 2 / 2014, ИК – УНСС
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 100-110
Забележка:

2014 Проява / Дейност

НИД - дейност: Организиране и провеждане на семинари и конференции
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка: Международна конференция с работен език - английски.
Брой: 1

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03 - 42/2009

Наименование: Управление на процеса на приемственост и унаследяване на бизнеса в българските прадприятия

Ръководител: проф. д.ик.н. Кирил Асенов Тодоров

Колектив: доц. д-р Костадин Коларов; доц. д-р Емил Папазов; доц. д-р Люба Михалкова; гл.ас.д-р Илия Керезиев, ас. д-р Мария Василска; ас. Даниела Цвяткова; Йорданка Иванова; Асен Асенов

Описание: научно изследване за процеса на приемственост и унаследяване на бизнеса в българските предприятия

Начало: 15.07.2009

Край: 10.12.2011

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в международен проект (бр. проекти)

Номер : ENT/CIP/09/E/N02S001

Наименование: Entrepreneurial Culture of Young People, and Entrepreneurship Education

Ръководител: Thomas Cooney

Колектив: Thomas Cooney, Rickie Moore, Luca Iandoli, Sascha Kraus, Jennifer Manning

Описание: Създаване на Европейски ресурсен център за казусни изследвания по предприемачество

Начало: 03.01.2010

Край: 30.06.2011

Забележка: Участие в проекта с разработване на казус на българска фирма, преведен и публикуван на пет езика

Година: 2011 - Проект / Програма

Подготовка на международен проект (бр. проекти)

Номер : BG051PO001-7.0.01-0136-С0001

Наименование: „Формиране на конкурентно поведение на МСП в международна бизнес среда чрез развитие на човешкия потенциал и партньорството”

Ръководител: проф. д.ик.н. Кирил Тодоров

Колектив: К. Тодоров, К. Коларов, Е. Папазов, М. Василска, Й. Иванова, Цв. Янкова, В. Ненов, В. Балуцова, Ан Макгрегър, К. О`Нийл, А. Ленън, Дж. Маккой, С. Сканел

Описание: Целта на проекта е подобряване на човешкия капитал, повишаване на производителността и формирането на конкурентно поведение в интернационална среда в българските машиностроителни МСП

Дата на подаване: 30.09.2011

Вх. №: 0136

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 - Проява / Дейност

Член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)

Номер : 4

Място на провеждане: България

Организатор: БАРМП, ИРП при УНСС

Роля в проявата /доказателства за участие/: Координатор на конференцията

Дата на провеждане: 03.06.2012

Наименование на научния форум: European Entrepreneurship in the Globalizing Economy: Preparation of New Generation of Entrepreneurs and Business Leaders

Забележка: Подготовката на конференцията стартира през м. октомври 2011

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 3

Място на провеждане: Целе, Словения

Организатор: Faculty of Commercial and Business Sciences

Автор/и: Илия Керезиев, Йорданка Иванова, Мария Василска

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 134-145

Дата на провеждане: 17.11.2011

Дата на публикуване: 17.11.2011

Наименование на научния форум: Konwledge and business challenges of globalisation in 2011

Тема: Leadership transfer in the family business: the case of Bulgarian family companies

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03 - 42/2009

Наименование: Управление на процеса на приемственост и унаследяване на бизнеса в българските предприятия

Ръководител: Кирил Тодоров

Колектив: Кирил Тодоров, Емил Папазов, Костадин Коларов, Люба Михалкова, Илия Керезиев, Мария Василска и др.

Описание: научно изследване за процеса на приемственост и унаследаване на бизнеса в българските предприятия

Начало: 15.07.2009

Край: 10.12.2011

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03 - 15/2008

Наименование: Стратегическите партньорства на българските малки и средни предприятия: проблеми и перспективи

Ръководител: проф. д.ик.н. Кирил Асенов Тодоров

Колектив: Костадин Горанов Коларов, Мария Георгиева Василска, Силвия Димитрова Георгиева, Виолета Костова Костадинова

Описание: Предмет на научното изследване са характерните особености, ползите, проблемите и рисковете от участието на МСП в стратегически съюзи и партньорства, движещите сили за създаването и развитието на такива партньорства, както и мерките за тяхното насърча

Начало: 22.05.2008

Край: 20.02.2010

Забележка: