Събития

FEB 21  МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЕКСКУРЗОВОДА
ТЕМАТИЧНО СЪБИТИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА”

публикации

СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ

НА ДОЦ. Д-Р МАРИАНА КИРИЛОВА ЯНЕВА

https://scholar.google.com/citations?hl=bg&user=JvRro34AAAAJ&fbclid=IwAR3rdm-p58LH7qk6P6hNoWZ5FQZEjsWJXZ0CjoGso__BIST0DlzjBtlFdh4

Научна специалност 3.8. Икономика и управление (туризъм)

След заемане на академична длъжност “Доцент” от 01.01.2009 – 01.04. 2020 г. 

Публикации, проекти, рецензии и цитиране

 Монографии/ Books

 1. Янева, М. Основи на консултинга в туризма, Авангард Прима, София, 2010 г., 241 с.
 2. Янева, М., Приложни аспекти на управленското консултиране в туроператорския бизнес, Авангард Прима, 2016, 125 с.
 3. Янева, М., Управленско консултиране при разработване и промоциране на туристически продукт по избрани дестинации, Авангард Прима, 2020 г., 256 с.

 Монографии ( в съавторство)/ Book Chapters

 1. Рибов, М., Янева, М. и колектив, Туристическа политика,  гл. 10 – “Управленско консултиране на проекти”, Тракия-М, София, 2010 г., 30 с.
 2. Янева, М. и кол., Хармонизиране качеството на продукта на туристическите агенции в България с европейските добри практики, Авангард Прима, София, 2011 г., лично участие 169 с.
 3. Янева, М. и кол., “Идентифициране имиджа на туристическа дестинация България, създаден от  туроператори и туристически агенти на европейския туристически пазар”, УИ „Стопанство”, София, 2013, лично участие 61 с.
 1. Янева, М. и кол., Наука и общество, годишник научни трудове на БКОНК, Авторска част: „Състояние и развитие на туроператорската и турагантската дейност във водещи европейски рецептивни дестинации преки конкуренти на българския пазар”, Авангард Прима, С., 2014, с. 94-155 .
 2. Янева, М. и кол., Съвременни тенденции в развитието на туризма, Изд. Тракия М, 2016 г., с.249-264
 3. Янева, М., Великова, Е., Калейчев, Св., Международен туризъм-теория и практика, гл.4, Авангард Прима, 2016, с.86-130.
 4. Янева, М., Великова, Е., Портарска, В., Приложни аспекти на планирането и управлението на туристическите дестинации, Авангард Прима, 2017, 207 с. (от глава първа: т.1, с. 7-15; глава втора: 96-125)
 5. Янева, М. И кол., „Корпоративната социална отговорност на входящите туроператори за повишаване конкурентоспособността на продукта в туристическия бизнес в България”, УИ „Стопанство”, София, 2017
 6. Янева, М. И кол., Рекреацията – начин на осигуряване и употреба, „Консултингът при вземане на инвестиционни решения в областта на рекреацията“, Авангард Прима, 2018, с.348-381
 7. Янева, М., Георгиева, Р., Делови комуникации и бизнес туризъм, Авангард Прима, 2019 (под печат)

Учебници/ Books

 1. Янева, М., Екскурзоводско обслужване, трето допълнено издание, Авангард Прима, 2009 г., 510 с.
 2. Ianeva, M., Tour Guide Service, Publishing House “Publishing complex-UNWE”, Sofia, 2014., p.195
 3. Янева, М., Екскурзоводско обслужване, четвърто преработено и допълнено издание, Авангард Прима, 2016 г., 510 с.

Учебници ( в съавторство )/Book Chapters 

 1. Рибов, М., Янева, М. и колектив, Туроператорска, агентска и транспортна дейност, Тракия-М, глава шеста-Туристически маршрути, 2009 г., 26 с.
 2. Янева, М. и колектив, Основи на туризма, 4 част, глава четвърта -Туроператорска и турагентска дейност, УИ Стопанство, 2011 г., 35 с.
 3. Ianeva, M., Toncheva, T., Boycheva, Hr., Tourism destinations, House “Publishing complex-UNWE”, Sofia, 2015, p.151 http://blogs.unwe.bg/myaneva/files/2018/03/Book-Tourism-Destination-Mariana-Ianeva.pdf

Студии/ Papers

Научни публикации (студии) в научни издания, представени в световни вторични литературни източници

 1. Ianeva, M., Tsonev, N., Vasileva, M., Basmadzieva, St.., Enhancement of Competitiveness of the Product in the Tourist Business by Health Tourism Marketing Management, Research Papers of UNWE, 2018(2), рр.89-108/ http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/article/9965/ (Повишаване конкурентоспособността на продукта в туристическия бизнес чрез маркетинговото управление на здравния туризъм)
 2. Ianeva, M., Gaidarov, N., Specialization of Tourist Offering by Modeling a Package Tour for Gambling Tourism, Research Papers of UNWE,  Issue 1/2019, p.125-145 http://unwe-research-papers.org/bg/journalissues/list/135(Специализация на туристическото предлагане чрез моделиране на туристически пакет за хазартен туризъм)

 Статии/ Journal Publications (Article)

 Научни публикации в нереферирани издания / списания с редколегии/: 

 1. Янева, М., сп. Икономически алтернативи, УИ”Стопанство”, Тенденции в развитието на туризма, 2009 г., бр.2, 11 с. http://alternativi.unwe.bg/alternativi/index.php?nid=32&submit2=%C8%E7%E1%E5%F0%E8
 2. Янева, М., Шести годишник КИА, Планиране на проучвания при консултантска оценка на туристическа организация, 2009 г., 10 с. https://www.vusi.bg/wp-content/uploads/2017/12/62125_Godi6nik09.pdf
 1. Янева, М., Седми годишник КИА, Влияние на лидерите в бранша за внедряване на нови процеси, подходи и продукти в туроператорската и турагентската дейност, 2010 г., 73-81 с. /9 с./ https://www.vusi.bg/wp-content/uploads/2017/12/aa182_Godi6nik7KIA10.pdf
 2. Yaneva, М., Consulting assessment of the organization, Journal:“Science & Research”, vol. 1(1), 2010 г., с.58-68. http://www.bkonk.bg/journal/volume-1
 1. Yaneva, М., Organizing events for promotion of tourist destination, Journal: “Science & Research”, vol. 1(2), 2011, с.51-60 http://www.bkonk.bg/journal/volume-2
 2. Yaneva, М., Consulting project for identification and promotion of a tourist destination, article, Journal: “Science & Research” of The Bulgarian Chamber For Science, Education And Culture, vol.2(3), 2011, с.61-69. http://www.bkonk.bg/journal/volume-3
 3. Янева, М., сп. Инфраструктура и комуникацииУНСС, бр. 4, Национални особености на консултинга в туризма, С., 2011, с. 25-30
 4. Янева, М., сп. Инфраструктура и комуникацииУНСС, Консултингът в промоцирането на дестинациите, С., бр.6, 2012, с.67-79
 5. Yaneva, М., Trends in management consulting in tourism, article, Journal: “Science & Research”, vol. 1(4), 2012, с.33-41. http://www.bkonk.bg/journal/volume-5
 6. Yaneva, М., The influence of art on the development of the travel agency product, article, Journal: “Science & Research”, vol. 1(5), 2013, с.58-66. http://www.bkonk.bg/journal/volume-5
 7. Янева, М., Aspects of consultancy management in tour operators’ business, сп. „Инфраструктура и комуникации”-УНСС, 2014( год.4, януари), кн.7, с.29-42
 8. Yaneva, М., Еmilova, I., Influence of the airline industry on the development of tour operators` activities, сп. Инфраструктура и комуникацииУНСС, кн.9, 2014 (год.4), с.71-80
 9. Yaneva, М., Importance of tourism for the development of economies,, article, Journal: “Science & Research”, vol. 1(7), 2014, с.7-20. http://www.bkonk.bg/journal/volume-7
 10. Янева,М., “Предизвикателства и възможности за развитието на туризма в България”
  Сп.”Инфраструктура и комуникации”,УНСС,
  “АвангардПрима”,2015,с.298-303
 11. Yaneva,M., Misheva, M., “Management Aspects of Development of Tourism in Bulgaria”, Journal of Science&Research(8), Bulgarian Chamber for Education, Science and Culture
  2015,p:67-77. http://www.bkonk.bg/journal/volume-8
 12. Yaneva,M., Misheva, M., “The benefits and effects of the „Holiday& SPA EXPO”, Journal of Science&Research(9), Bulgarian Chamber for Education, Science and Culture
  2016,p:74-82 http://www.bkonk.bg/journal/volume-9
 13. Янева, М., Бойчева, Хр., „Приложение и значение на корпоративната социална отговорност в туристическите предприятия за развитието на туризма и повишаване на конкурентоспособността му“, сп. „Икономически и социални алтернативи”, бр. 3, София, 2017, с.63-67 http://www.unwe.bg/alternativi/bg/journalissues/article/11566
 14. Yaneva, M., Gaidarov, N., ‘’Economics of experiences and its role for the development of creative tourism’, (“Икономиката на изживяванията и ролята й за развитието на креативния туризъм“), Journal of Science&Research(10), Bulgarian Chamber for Education, Science and Culture
  2017, р.29-35. http://www.bkonk.bg/journal/volume-10
 15. Ianeva, M., Georgieva, R., Creating Specialized Tourist Products for Strategic Destination Management, Journal of Science&Research(10), Bulgarian Chamber for Education, Science and Culture
  2018, р.76-87. http://www.bkonk.bg/journal/volume-11
 16. Ianeva, , Portarska, V., Management aspects of the destination marketing organizations, Journal of Science&Research(11), Bulgarian Chamber for Education, Science and Culture
  2019 (под печат)

Научни публикации (статии) в научни списания, представени в световни вторични литературни източници

 1. Ianeva, M., Georgieva, R., The sharing economy at tourist tours and its impact on the tourist business (travel agencies) in Bulgaria, EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS STUDIES, January April 2018, Volume 10, Nr. 1, p. 236-243, ISSN 2411-9571 (Print) , ISSN 2411-4073 (online) http://journals.euser.org/files/draft/ejes_jan_apr_18_v10_n1.pdf
 2. Янева, М., Георгиева, „Управлението на деловият туризъм като предпоставка за устойчив растеж сп Диалог, Електронно списание на СА “Д. А. Ценов” – Свищов, ISSN: 1311-9206, 2018 г. бр.2, с.15-27. https://www2.uni-svishtov.bg/dialog/default.asp?magazine=8
 3. Ianeva, , Portarska, V., „Management aspects of the product specialization of a tourist region“, Revue européenne du droit sociale, Vol. XLV, ISSUE 4, 2019, p.49-66, http://www.revueeuropeenne-du-droitsocial.ro/fr/revue.php

Научни публикации(статии), публикувани в издания с импакт фактор IF (Web of Science) и/или импакт ранг SJR (Scopus):

 1. Yaneva, M., Establishing Business Identification of Regions for Sustainability in Tourism, Journal of Balkan Ecology, 22, №1, 2019, p.81-90, https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20193161197

Научни доклади /Conference Papers

Публикации в сборници от международни научни конференции (Conference Proceedings), с редколегия: 

 1. Международна конференция ИУ „Варна”, сборник доклади, „Прилагане на европейските добри практики в българските туристически агенции”, Варна, 2010 г.
 2. Юбилейна научнопрактична конференция „Съвременни измерения на търговския бизнес”, сборник доклади, „Аспекти на управленското консултиране в туризма”, Стопанска академия “Д.А.Ценов”, Свищов: Академично издателство „Ценов”, 2011 г.
 3. Янева, М., Консултантска оценка по идентифициране, създаване и промоциране на туристическа дестинация от туроператори, „Предизвикателства пред туризма в 21 век”-сборник, София:Авангард Прима, 2011
 4. Янева,М., Мишева,М., Приложение на информационните технологии при промоциране на туристически продукти от пътническите агенции, Международна научна конференция „Приложение на информационните и комуникационните технологии в икономиката и образованието”, Сборник , София, 2011.
 5. Янева,М., Мишева,М.,Консултинг по идентифициране имидж на туристическа дестинация, Сборник, Международна научна конференция: Перспективи и предизвикателства пред обучението по бизнес администрация , 2012 г.
 6. Янева, М., Тенденции и приложимост в развитието на управленското консултиране в туризма, Сборник: “Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката”, ИУ „Варна”, 2012
 7. Янева, М., Разработване на консултантски проект за повишаване ефективността от промоцирането и предлагането на екзотични туристически дестинации, Сборник: ”Предизвикателства пред туризма през XXI век”, УНСС, 2012, 283-289
 8. Янева, М., Тенденции и предизвикателства в бизнеса чрез внедряване на нови продукти на туристическия пазар, Сборник: „Бизнесът – позитивната сила в обществото”, НБУ, 2013 г.
 9. Янева, М., Туризмът – индикатор за разширяване на пазара на изкуствата в туристическите дестинации, Сборник: „Отговорен туризъм 2020”, ИУ Врана, 2013 г.
 10. Янева, М., Нови тенденции в развитието на туризма, Сборник: „Бизнесът – позитивната сила в обществото”, НБУ, 2014 г.
 11. Янева, М. Сборник: „Транспортът в променящия се свят – предизвикателства и решения”, Придружените туристически пътувания в Европа–особености и тенденции, УНСС, С., 2014, с.288-298
 12. Янева, М. Сборник: “Лидерството – време е за промени”, “Лидерството – добрите практики в туроператорската дейност”, НБУ, 2015, с. 539-548
 13. Янева, М. Сборник: “Туризмът в епохата на трансформация”, “Анализ и дискусиoнни аспекти на развитието на туризма в България на макроравнище“, ИУ-Варна, 2015, с.271-280
 14. Янева, М., Цонев, Н., Сборник: “Стратегически визии: ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации”, „Ефективното маркетингово управление на дестинациите с цел икономически и социални трансформации в туризма“, НБУ, 07. Юни, 2016, с.408-415
 15. Янева, М., Георгиева, Р., Сборник: „Търговският и туристическият бизнес в условията на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“, „Специализираните продукти на туроператорите в деловия туризъм в условията на интелигентен и устойчив растеж „ СА Д.Ценов, Свищов, 21. окт., 2016, с.123-130
 16. Янева, М., Гайдаров, Н. Международна научна конференция – Сборник: “Съвременната наука, бизнесът и образованието“, „Новите нюанси на съвременната наука и развитието на креативния туризъм“, ВУМ Варна, юли 2017, с.117-104 https://www.scribd.com/document/352534082/Yearbook-of-Varna-University-of-Management-Volume-10-2017
 17. Янева, М., Гайдаров, Н., XXV Симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“, Сборник: Предизвикателствата на новата технологична трансформация“, „Специализация, трансформация и устойчивост в туризма“, София: 28 ноември 2017 г., Авангард Прима, 2018, с.103-117
 18. Янева, М., Цонев, Н., Сборник:Туризмът в новото хилядолетие– състояние и перспективи”, Консултантска оценка на потенциала за развитие на туристически район“, Международна научно-практическа конференция СА Д.Ценов, Свищов, 11.10.2019 г., с.404-414

Публикации в сборници от международни научни конференции (Conference Proceedings), представени в вторични издания:

 1. Ianeva, M., Velikova, E., Gatovski, I., “Practical training in tourism,, International Conference, 7th Edition, Florence, Italy, “Conference Proceedings. The Future of Education”8-9. 06. 2017, p. 348-352, (ISBN and ISSN 2384-9509 codes by the Italian publisher LibreriaUniversitaria Edizioni),  https://conference.pixel-online.net/FOE/files/foe/ed0007/FP/3672-PET2379-FP-FOEpdf
 2. Ianeva, M., Georgieva, R., “Innovations of the MICE tourism: Opportunities in Bulgaria”, 3rd International Scientific Business Conference on Leadership and Management: Integrated Politics of Research and Innovations – LIMEN 2017, Belgrade, Serbia, 14.12.2017, p.727-730 http://www.limen.org.rs/uploads/4/7/0/4/47046595/zbornik_limen_2017_final_version.pdf
 3. Ianeva, M., Georgieva, R.,The sharing economy at tourist tours and its impact on the tourist business (travel agencies) in Bulgaria, ICSS XIV, 14thInternational Conference on Social Sciences, Goethe University Congress Center, 2-3 March 2018, 236-243 http://journals.euser.org/files/draft/ejes_jan_apr_18_v10_n1.pdf
 4. Ianeva, M., Georgieva, R.,Reviewing the conditions for business tourism in Bulgaria“, 5th International Scientific Conference on Knowledge Based Sustainable Development – ERAZ, Budapest, 2019 (под печат)

Научноизследователски проекти/ Research projects

Национални проекти / в т.ч. университетски/ 

 1. Ръководител на университетски проект на тема: „Хармонизиране качеството на продукта на туристическите агенции в България с европейските добри практики”, № НИД 21.03 – 38/2009-2010 г., УНСС, финансиран със субсидия от Държавния бюджет.
 2. Ръководител на университетски проект на тема: «Идентифициране имиджа на туристическа дестинация България, създаден от  туроператори и туристически агенти на европейския туристически пазар”, № НИД НИ 1-12/ 2011-2013 г., УНСС, финансиран със субсидия от Държавния бюджет.
 1. Ръководител на университетски проект на тема: „Корпоративната социална отговорност на входящите туроператори за повишаване конкурентоспособността на продукта в туристическия бизнес в България”, № НИД НИ 1-8/ 2014-2017 г.
 2. Ръководител на университетски проект на тема: «Управление на туристическите дестинации и развитие на специализирани видове туризъм ”, № НИД НИ 1-8/ 2018-2020 г., УНСС, финансиран със субсидия от Държавния бюджет.
 1. Експерт по бизнес консултиране по национален проект: „Осъществяване консултиране на подходящи безработни лица при подготовка на бизнес планове за развитие на самостоятелна стопанска дейност” по проект “Подкрепа за предприемчивите българи – компонент i”, код на операцията bg051po001-1.2.01 „насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – компонент і”, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, период: април-май 2013 г., с възложител: Министерство на труда и социалната политика, по търг по закона за обществените поръчки, период: април-май 2013 г.;
 2. Експерт проект по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, 1 „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазара на труда, насърчаващ включването”, Област на интервенция 1.1. „Интегриране на уязвими групи на пазара на труда”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.10 „Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда”; Наименование на проекта: “Учене през целия живот – успешна кариера и социално дълголетие. Период: 2012-2015.
 1. Експерт проект по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Приоритетна ос 1: „Интегриране на уязвими групи на пазара на труда”, област на интервенция 1.1 1.1 Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда и схема за предоставяне на безвъзмездна помощ № BG051PО001-1.1.09 “Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”; Наименование на проекта: „От обучение към заетост – шанс за реализация”; Период: 2012-2013.
 1. Експерт проект по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Приоритетна ос 1: „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването”, област на интервенция 1.1 „Интегриране на уязвими групи на пазара на труда”и схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG051PO001-1.1.07 – “Вземи живота си в свои ръце”; Наименование на проекта: «Да вземеш живота си в своите ръце чрез обучение и интеграция на пазара на труда”. Период: 2012-2013.
 1. Експерт проект по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Приоритетна ос 1: „Интегриране на уязвими групи на пазара на труда”, област на интервенция 1.1 1.1 Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда и схема за предоставяне на безвъзмездна помощ № BG051PО001-1.1.09 Наименование на проекта: “Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”; Период: 2012-2013.
 1. Експерт международен Проект № 2014-1-ES01-KA204-004738 ERASMUS+ KA2 – STRATEGIC PARTNERSHIP OPEN THE DOOR TO EUROPE, (Програма Еразмус + КА2, Стратегическо партньорство, Име на проекта: Отворени врати към Европа) Период: 2014-2016

 Международни проекти 

 1. Експерт по Project: Open Door to Europe (ODE) – Erasmus+ Programme Contract Numbers: 2014 – 1 – ES01 – KA204 – 0020738;
 2. Експерт по Project: REINFORCING ENTREPRENEURSHIP IN ADULTS REAL – Erasmus+ Programme Contract Numbers: 2015-1-TR01-KA204-022101.
 3. Експерт по Проект № 699484, Име на проекта: „Visits4u”,  Проектът е финансиран по програма COS-TOUR_2015-3-04-1. Период: 2016-2017 г.
 4. Експерт по Проект  № 2017-1-ES01-KA204-038085, Име на проекта: Open IT up, Проектът е финансиран по програма: ERASMUS Plus KA2 – Strategic Partnership. Период: 2017 – 2019

Научноизследователски проект в Конкурс за  финансиране фундаментални научни изследвания

 1. Член на екип по проект на тема „Развитие на туристическите райони в България, чрез моделиране на иновативни подходи при специализирани видове туризъм“, Административен договор № КП-06-Н 35/11 от 18.12.2019 г., ръководител Николай Георгиев Цонев, УНСС.

Рецензии/ Book Review (Review of the book; paper; program, article, project,…)

 1. Янева, М., (2010). [Рецензия на монография на Сулева, Д., Управленски модели на тематичните паркове в контекста на изживяванията“,Авангард Прима, С., 2010];
 2. Янева, М., (2011). [Становище на дисертационен труд „Системи за управление на конкурентоспособността“, от Ваня Рагина];
 3. Янева, М., (2012). [Становище върху научните трудове за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”, по професионално направление 3.9 Туризъм, научна специалност „Икономика и управление” /Маркетинг на туристическия продукт/ кандидат гл.ас. д-р Елена Александрова];
 4. Янева, М., (2012). [Рецензия на студия на Мишева, М., Анализ на имиджа на България /2010-2011/, Издателство „Авангард Прима”, София, 2012];
 5. Янева, М., (2013). [Рецензия на монография на Мишева, М., Консултингът на туроператорите при проектиране на туристически дестинации, Издателство „Авангард Прима”, София, 2013];
 6. Янева, М., (2013). [Рецензия на учебник на Цонев, Н., Маркетинг в туризма, Изд. На УНСС, 2013];
 7. Янева, М., (2013). [Рецензия на учебник на Tsonev, N., Marketingin Tourism, Изд. наУНСС, 2014];
 8. Янева, М., (2013). [Рецензия на учебник на монография на Цонев, Н., Маркетинг на туристическите дестинации, Авангард Прима, 2014];
 9. Янева, М., (2013). [Становище върху научните трудове за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”, по професионално направление 3.9 Туризъм, научна специалност „Икономика и управление” /Мениджмънт на развлекателната индустрия/, кандидат гл. ас. д-р Ирена Кирилова Емилова];
 10. Янева, М., (2014). [Рецензия на учебник на монография на Цонев, Н., Маркетинг на туристическите дестинации, Авангард Прима, 2014];
 11. Янева, М., (2014). [Рецензия на учебник на монография на Тончева, Т. Влияние на биоразнообразието върху развитието на туризма, Авангард Прима, С. 2014];
 12. Янева, М., (2014). [Рецензия на учебник на Velikova, E., Aestheticization of the Tourism Environment, Publishing Complex – UNWE, Sofia, 2014, 206 p];
 13. Янева, М., (2014). [Рецензия на учебник на Tsonev, N., Marketing in Tourism, Publishing Complex – UNWE, Sofia, 2014];
 14. Янева, М., (2014). [Рецензия на учебник на монография на Бойчева, Хр., Корпоративна социална отговорност на туроператорите и туристическите агенти, Авангард Прима, С., 2014];
 15. Янева, М., (2014). [Рецензия на учебник на учебник на Бойчева, Хр., Корпоративна социална отговорност на туристическия бизнес, Авангард Прима, С., 2014];
 16. Янева, М., (2014). [Рецензия на дисертационен труд “Усъвършенстване на управленското консултиране по разработване на дестинации от туроператорите”, от Маргарита Мишева];
 17. Янева, М., (2014). [Рецензия на статия Eco-Tourism as a tool for achieving the sustainable tourism goals, от Тодорка Тончева]. Journal “Economic Alternatives”, 2014;
 18. Янева, М., (2014). [Рецензия на актуализирана учебна програма по учебната дисциплина „Основи на туризма”, от Еленита Великова];
 19. Янева, М., (2014). [Рецензия на проект „Модели за адаптиране на културно-историческия туризъм в българските дунавски общини към глобалните промени в околната среда“, Фонд „Научни Изследвания];
 20. Янева, М., (2014). [Становище на дисертационен труд “Повишаване конкурентното предимство на продукта на винения туризъм чрез диверсификация”, от Владимир Димитров];
 21. Янева, М., (2015). [Рецензия върху научните трудове за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”, по професионално направление 3.8 Икономика, Научна специалност „Икономика и управление” (Маркетинг в туризма) в УНСС /, кандидат гл. ас. д-р Николай Георгиев Цонев];
 22. Янева, М., (2015). [Рецензия на дисертационен труд “ Взаимодействие на туроператорската и турагентска дейност с приемащите и изпращащите страни ”, от Христина Бойчева];
 23. Янева, М., (2015). [Рецензия на дисертационен труд “Възможности за повишаване на конкурентните предимства на спа и уелнес туризма”, от Емилия Божидар Трайковска];
 24. Янева, М., (2015). [Становище на дисертационен труд „Управление привлекателността на туристическата дестинация”, от Иванка Въсенова];
 25. Янева, М., (2015). [Становище на дисертационен труд „Усъвършенстване на хотелската политика на балнео, спа и уелнес обекти за повишаване на конкурентоспособността в постмодерния културен туризъм чрез иновативни бенчмаркинг стратегии” от Румен Драганов];
 26. Янева, М., (2015). [Становище на дисертационен труд „Изграждане на ефективна комуникационна политика на религиозния туризъм” от Олга Костадинова];
 27. Янева, М., (2015). [Становище на дисертационен труд „Повишаване на конкурентоспособността на туристическите фирми чрез корпоративна социална отговорност” от Наалян Хаджи Недим Генджева];
 28. Янева, М., (2015). [Становище на дисертационен труд „Социо-културни влияния на туризма върху местните общности” от Анелия Любенова Далева];
 29. Янева, М., (2015). [Рецензия на учебник на Великова, Е., Основи на туризма, Авангард Прима, С., 2015];
 30. Янева, М., (2015). [Рецензия на студия на Тагарева, Св., Събитийният делови мениджмънт като фактор за преодоляване на сезонността в туризма, Авангард Прима, С., 2015];
 31. Янева, М., (2016). [Рецензия на учебник на Великова, Е., Управление на събитията в туризма, Авангард Прима, 2016];
 32. Янева, М., (2016). [Становище на дисертационен труд „ Моделиране на ефективността на туристическата реклама в спортния туризъм ” от Диана Цветанова Делева];
 33. Янева, М., (2017). [Рецензия на дисертационен труд „ Изследване на синергията между минералните извори и спа обектите” от Иво Петров Анев];
 34. Янева, М., (2017). [Рецензия на студия на Сулева, Д., Ecological Processes in Tourism, Авангард Прима, 2017];
 35. Янева, М., (2017). [Рецензия на Сборник с научни доклади: Влияние на обществено-политическите събития върху туризма и икономиката. Кръгла маса ВУЗФ Университет – 11 май 2017, Издателство Анавгард Прима, 2017];
 36. Янева, М., (2014). [Рецензия на учебник на Цонев, Н. Маркетингово управление в туризма, Авангард Прима, 2014];
 37. Янева, М., (2018). [Рецензия на дисертационен труд „ Приложение на маркетинговите инструменти в стандартизацията в туризма” от Мая Славчова Василева-Данова];
 38. Янева, М., (2018). [Становище на дисертационен труд „ Маркетинговите организации в туризма – инструмент за устойчиво развитие и популяризиране на дестинациите” от Веселина Михайлова Портарска];
 39. Янева, М., (2018). [Становище на дисертационен труд „Усъвършенстване на организационната култура в хотелиерството” от Виолета Любомирова Донева];
 40. Янева, М., (2018). [Рецензия монография, Василева-Данова, М., „ Маркетингови инструменти в стандартизацията в туризма”, изд. Авангард Прима];
 41. Янева, М., (2018). [Рецензия монография, Портарска В., Управление на туристическите райони“, изд. Авангард Прима];
 42. Янева, М., (2018). [Рецензия на студия, Цонев, Н., Басмаджиева, Ст. Маркетингово управление на културата и туризма, Авангард Прима, София;
 43. Янева, М., (2018). [Рецензия статия на тема: Modernization of the transport system in Bulgaria in relation to the development of tourism, сп. „Икономика 21“( двуезично, индексирано в EBSCO, RePEc, BASE, Google Schoolar и Central and Eastern European Online Library. (0,019) – IDEAS/RePEc Simple Impact Factors (Last 10 Years) for Journals.).
 44. Янева, М., (2019). [Рецензия на дисертационен труд „ Роля на културното наследство за устойчивото развитие на дестинациите ” от Невена Арнаудска];
 45. Янева, М., (2019). [Рецензия на дисертационен труд „ Мотивацията на човешките ресурси като основна функция за ефективно управление на туристическото предприятие” от Симона Петева];
 46. Янева, М., (2018). [Рецензия монография, Гайдаров, Н., ,Икономиката на изживяванията и хазартния туризъм“, изд. Авангард Прима];
 47. Янева, М., (2019). [Рецензия на дисертационен труд „Взаимодействие между казино индустрията и туроператорския бизнес по създаване на туристически пакети” от Никола Гайдаров];
 48. Янева, М., (2019). [Становище върху научните трудове за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” в СА Д. Ценов – Свищов, по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност „Икономика и управление” /Мениджмънт на развлекателната индустрия/, кандидат гл. ас. д-р Любка Минчева Илиева ];

Участие в редакционни колегии

 • Янева, М., (2017). [Член на Редакционна колегия на Сборник с научни доклади: Влияние на обществено-политическите събития върху туризма и икономиката. ВУЗФ Университет – 11 май 2017, Издателство Анавгард Прима, 2017]
 • Янева, М., (2020). [Член на Редакционна колегия на Journal of Balkan Ecology.

Участия в Консултативни и експертни съвети 

 1. Оценителни и други експертни комисии към различни организации (български или международни)

1.1. Член на Междуведомствен съвет за кадрите в туризма (МСКТ) към Министерство на туризма.

1.2. Експерт в Национална агенция по оценяване и акредитация към Министерски съвет, Република България.

1.3. Експерт към НС, Комисия по икономическа политика и туризъм.

1.4. Член на Комисия за придобиване на национален сертификат за екскурзовод към Министерството на туризма.

2.Членства в научни и професионални организации и мрежи:

2.1. Член на Българска Камара за образование, наука и култура (БКОНК).

2.2. https://unwe.academia.edu/MarianaIaneva

 

Брой ЦИТАТИ /по години/

ЦИТИРАЩА / ЦИТИРАНА ПУБЛИКАЦИЯ:

 2016 г.

 • Цонев, Н., Басмаджиева, С., Влияние на Европейския съюз върху развитието на туризма в България, Дванадесетата международна научна конференция на тема: “Членството на България в Европейския съюз: девет години по-късно”, УНСС, София, 2016 г., в печат:

1.Янева, М. и кол., Хармонизиране качеството на продукта на туристическите агенции в България с европейските добри практики, Авангард Прима, София, 2011 г.

2.Янева, М. и кол., Съвременни тенденции в развитието на туризма, Изд. Тракия М, 2016г.

 • Георгиева, Р., „Специализираните продукти на туроператорите в деловия туризъм в условията на интелигентен и устойчив растеж“, Сборник: „Търговският и туристическият бизнес в условията на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ Том 2, Акад. Издателство „Ценов“-Свищов, 2016г., стр. 124:

3.Янева, М., Приложни аспекти на управленското консултиране в туроператорския бизнес, Авангард Прима, София, 2016

 • Василева – Данова, М., „Анализ на добрите практики по повод сертификацията в туризма”, Сборник: „ Инфраструктура: бизнес и комуникации, Доклади от Петата юбилейна международна конференция за студенти и докторанти“, „Издателски комплекс“, УНСС- София, 2016, стр. 403:

4.Янева, М., (2011 г.) „Хармонизиране на качеството на продукта на туристическите агенции в България с европейски добри практики“, София, издателство Авангард Прима

 2017

 Портарска, В., Гайдаров, Н., „Нискотарифните авиокомпании – ключов фактор за развитието на съвременния туризъм”, Катедрена конференция „Многообразието на туризма в научното познание“, УНСС, 2017г.

1.Янева, М. и кол., “Приложни аспекти на управленското консултиране в туроператорския бизнес”, УИ „Стопанство”, София, 2016, стр.102-103

 • Портарска, В., „Маркетинговите организации като основно средство за популяризиране на туризма в дестинациите”, 25-и Симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“ „Предизвикателства на новата технологична трансформация“, УНСС, 2017

2.Янева, М., Великова, Е., Портарска, В., Приложни аспекти на планирането и управлението на туристическите дестинации, Авангард Прима, 2017
3.Янева, М. и кол., “Идентифициране имиджа на туристическа дестинация България, създаден от  туроператори и туристически агенти на европейския туристически пазар”, УИ „Стопанство”, София, 2013, с. 53
4. Янева,М., “Предизвикателства и възможности за развитието на туризма в България”,Сп.”Инфраструктура и комуникации”, УНСС, “Авангард Прима”, 2015, с.298-303
5. Yaneva,M., Misheva, M., “Management Aspects of Development of Tourism in Bulgaria”, Journal of Science&Research(8), Bulgarian Chamber for Education, Science and Culture, 2015, p:67-77

 • Василева – Данова, М., Стандартизацията като инструмент за ефективно ориентиране на публичните политики в рамките на правителствените процеси на модернизация, XXV Симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“ „Предизвикателствата на новата технологична трансформация“, 28 ноември 2017 г.

6.Янева, М., Цонев, Н., Сборник: “Стратегически визии: ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации”, „Ефективното маркетингово управление на дестинациите с цел икономически и социални трансформации в туризма“, НБУ, 07. Юни, 2016, с.408-415

 • Драганов, Т., „Предимства и недостатъци на новата технологична трансформация за развитието на фамилния хотелиерски бизнес”, XXV Симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“  – „Предизвикателствата на новата технологична трансформация“, УНСС, София, 2017
 1. Yaneva, M., Gaidarov, N., “Икономиката на изживяванията и ролята й за развитието на креативния туризъм“, Journal of Science&Research(10), Bulgarian Chamber for Education, Science and Culture 2017;
 2. Янева, М., Нови тенденции в развитието на туризма, Сборник: „Бизнесът – позитивната сила в обществото”, НБУ, 2014 г.;
 3. Янева, М., Георгиева, Р., „Специализираните продукти на туроператорите в деловия туризъм в условията на интелигентен и устойчив растеж „ Сборник: „Търговският и туристическият бизнес в условията на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“, СА Д.Ценов, Свищов, 2016;

10.Янева, М., Цонев, Н., Сборник: “Стратегически визии: ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации”,  „Ефективното маркетингово управление на дестинациите с цел икономически и социални трансформации в туризма“, НБУ, 2016

 • Басмаджиева, С., Влияние на дигиталната трансформация върху маркетинговото управление на туристическата фирма, “ XXV Симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“, „Предизвикателствата на новата технологична трансформация“, УНСС, София, 2017г

11.Цонев, Н., Янева, М. (2016). Ефективно маркетингово управление на дестинациите, с цел икономически и социални трансформации в туризма, Сборник доклади, НБУ, София

 • Георгиева, Р., Деловият туризъм като инструмент за повишаване конкурентоспособността на туристическите агенции. Сборник: „Многообразието на туризма в научното познание“, УНСС, 2017г., с.139-145:

12.Янева, М. (2016). Приложни аспекти на управленското консултиране в туроператорския бизнес, София: Авангард Прима

 • Георгиева, Р., Позициониране на България като голф дестинация. Осма международна научна конференция „Съвременната наука, бизнесът и образованието“, Висше училище по мениджмънт, 03.07.2017, с. 27-35:

13.Янева, М., Великова, Е., Калейчев С, Международен туризъм- теория и практика, София: Авангард Прима, 2016

 • Ianeva M., Georgieva R., Innovations of the MICE tourism: Opportunities in Bulgaria. Third International Scientific Business Conference on Leadership and Management: Integrated Politics of Research and Innovations – LIMEN 2017, Belgrade, Serbia, 14.12.2017, pp. 727-735
 1. Ianeva, М., Importance of tourism for the development of economies,, article, Journal: “Science & Research”, vol. 1(7), 2014, pp.7-20;
 2. Ianeva, M., Toncheva, T., Boycheva, Hr., Tourism destinations, House “Publishing complex-UNWE”, Sofia, 2015;

16.Ianeva,M., Misheva, M., Management Aspects of Development of Tourism in Bulgaria, Journal of Science&Research (8), Bulgarian Chamber for Education, Science and Culture 2015, pp:67-77

17.Yaneva, M., Trends in Management Consulting in Tourism, Journal of Science and Research, Volume 1, pp. 33-41.

 • Георгиева, Р., Иновативни решения на туроператорските продукти в деловите събития. Факултетна конференция „Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“, УНСС, 2017;

18.Янева, М. (2016). Приложни аспекти на управленското консултиране в туроператорския бизнес, София: Авангард Прима ;18. Янева, М., Великова, Е., Калейчев С. (2016). Международен туризъм- теория и практика, София: Авангард Прима

 • Дечев, З. Туризъм-Краезнание- Екскурзоводство. – В: Сб. „Бургас: общности, пространства, памет, туризъм“. Ръководство по туристическо краезнание на Бургас и неговите покрайнини. Изд. „Флат“. Бургас. 2017., с. 5-18 , в текст на: 15 в литературен показалец на: с. 18, под № 15
 1. Янева, М. Ескурзоводско обслужване. УИ „Стопанство“. София. 2008.

2018

 • Ivanova, P., Modernizing the transport system in Bulgaria in order to promote tourism development, Economics 212/2018, ISSN: 2534-9457 (Online), ISSN: 1314-3123 (Print)

https://www2.uni-svishtov.bg/economics21/title.asp?title=1337

1.Yaneva, M., Boycheva, Hr.(3/2017) Prilozhenie i znachenie na korporativnata sotsialna otgovornost v turisticheskite predpriyatiya za razvitieto na turizma i povishavane konkurentosposobnostta mu. Ikonomicheski i sotsialni alternativi, Sofia

 • Tsonev, N., Kaleychev, S., ” Innovative Practices as a Key for a Better Management in Tourism Industry”, European journal of economics and business studies, Rottenburg, Germany, Volume 10, №1, 2018, p. 8-17

2.Ianeva, M., Georgieva, R., “Innovations of the MICE tourism: Opportunities in Bulgaria”, 3rd International Scientific Business Conference on Leadership and Management: Integrated Politics of Research and Innovations – LIMEN 2017, Belgrade, Serbia

 2019

 • Иванова, П. (2019) Устойчиво развитие на туризма. Авангард Прима, София, с.55
  ISBN 987-619-239-116-4 (монография)

1.Янева, М., сп. Икономически алтернативи, УИ ”Стопанство”, Тенденции в развитието на туризма, 2009 г., бр.2.

2.Yaneva, М., Importance of tourism for the development of economies, article, Journal: “Science & Research”, vol. 1(7), 2014, с.7-20. http://www.bkonk.bg/journal/volume-7

 • Pandzherova, A., Necessary Competency for Sustainable Entrepreneurship, “Balkan Ecology, Volume 22, № 1, 2019, pp. 50-59.

3.Yaneva, М., Consulting assessment of the organization, Journal:“Science & Research”, vol. 1(1), 2010 г., с.58-68. http://www.bkonk.bg/journal/volume-1

4.Yaneva, M., Establishing Business Identification of Regions for Sustainability in Tourism, Journal of Balkan Ecology, Vol. 22, №1, 2019. https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20193161197

 • Pandzherova, A., The Role of Information Technologies and Corporate E-Training for the Employees in Bulgarian Tourism Industry, Journal of Business and Economics, USA (in press).

5.Янева, М., Тенденции и приложимост в развитието на управленското консултиране в туризма, Сборник: “Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката”, ИУ „Варна”, 2012

 • Pandzherova, A., I. Chernysh, M. Kozyk, J. Szydlo, Adaptive Administration Technologies of the Service Organizations Staff, International Journal of Engineering and Technology, Volume 7 (4.8), 2019 (in press).

6.Янева, М., Нови тенденции в развитието на туризма, Сборник: „Бизнесът – позитивната сила в обществото”, НБУ, 2014 г.

Добре дошли в моя блог

Welcome to UNWE Blogs. Това е моят блог. Тук можете да намерите информация за научноизследователската и преподавателската ми дейност.