Събития

FEB 21  МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЕКСКУРЗОВОДА
ТЕМАТИЧНО СЪБИТИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА”

публикации

СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ /до месец март 2018 г./

НА ДОЦ. Д-Р МАРИАНА КИРИЛОВА ЯНЕВА

Научна специалност 3.8. Икономика и управление (туризъм)

  

Монографии/ Books

 1. Янева, М., Влияние на качеството върху потребителския избор на туристически продукт, Авангард Прима, София, 2004 г., 240 с.
 2. Янева, М., Екскурзоводът – индикатор на туристическото пътуване, Авангард Прима, София, 2007 г., 197 с.
 3. Янева, М. Основи на консултинга в туризма, Авангард Прима, София, 2010 г., 241 с.
 4. Янева, М., Управленско консултиране при разработване и промоциране на туристически продукт по избрани дестинации, Авангард Прима, 2011 г., 256 с.
 5. Янева, М., Приложни аспекти на управленското консултиране в туроператорския бизнес, Авангард Прима, 2016, 125 с.

Монографии ( в съавторство)/ Book Chapters

 1. Янева, М. и колектив, Стратегическият избор в туризма, т.2 от гл.2 – “Изисквания на потребителите към качеството на туристическия продукт”, Тракия-М, София, 2005г., 22с.
 2. Янева, М. и колектив, Конкурентни стратегии в туризма, ”Изследване на качеството на екскурзоводския продукт”, Тракия-М, София, 2005г., 22 с.
 3. Рибов, М., Янева, М. и колектив, Туристическа политика, гл. 10 – “Управленско консултиране на проекти”, Тракия-М, София, 2010 г., 30 с.
 4. Янева, М. и кол., Хармонизиране качеството на продукта на туристическите агенции в България с европейските добри практики, Авангард Прима, София, 2011 г., лично учестие 169 с.
 5. Янева, М. и кол., “Идентифициране имиджа на туристическа дестинация България, създаден от туроператори и туристически агенти на европейския туристически пазар”, УИ „Стопанство”, София, 2013, лично участие 61 с.
 • Янева, М. и кол., Наука и общество, годишник научни трудове на БКОНК, Авторска част: „Състояние и развитие на туроператорската и турагантската дейност във водещи европейски рецептивни дестинации преки конкуренти на българския пазар”, Авангард Прима, С., 2014, с. 94-155 .
 • Янева, М. и кол., Съвременни тенденции в развитието на туризма, Изд. Тракия М, 2016 г., с.249-264
 • Янева, М., Великова, Е., Калейчев, Св., Международен туризъм-теория и практика, гл.4, Авангард Прима, 2016, с.86-130.
 • Янева, М., Великова, Е., Портарска, В., Приложни аспекти на планирането и управлението на туристическите дестинации, Авангард Прима, 2017, 207 с. (от глава първа: т.1, с. 7-15; глава втора: 96-125)
 • Янева, М. И кол., „Корпоративната социална отговорност на входящите туроператори за повишаване конкурентоспособността на продукта в туристическия бизнес в България”, УИ „Стопанство”, София, 2017
 • Янева, М. И кол., Рекреацията – начин на осигуряване и употреба, „Консултингът при вземане на инвестиционни решения в областта на рекреацията“ 2018/под печат/

 

 

 

Учебници/ Books

 • Янева, М., Екскурзоводско обслужване, Авангард Прима, 2007 г., 411 с.
 • Янева, М., Екскурзоводско обслужване, второ допълнено издание, УИ ”Стопанство”, 2008 г., 330 с.
 • Янева, М., Екскурзоводско обслужване, трето допълнено издание, Авангард Прима, 2009 г., 510 с.

 

 • Ianeva, M., Tour Guide Service, Publishing House “Publishing complex-UNWE”, Sofia, 2014., p.195
 • Янева, М., Екскурзоводско обслужване, четвърто преработено и допълнено издание, Авангард Прима, 2016 г., 510 с.

 

 

Учебници ( в съавторство )/Book Chapters

 

 • Рибов, М., Янева, М. и колектив, Основи на туризма, 1 част, глава пета – Екскурзоводско обслужване, УИ Стопанство, 2007 г., 35 с.
 • Рибов, М., Янева, М. и колектив, Основи на туризма, 2 част, глава шеста – Управленско консултиране в туризма, УИ Стопанство, 2007 г., 55 с.
 • Рибов, М., Янева, М. и колектив, Основи на туризма, 3 част, глава пета- Пъблик рилейшънс в туризма, УИ Стопанство, 2008 г., 65 с.
 • Рибов, М., Янева, М. и колектив, Туроператорска, агентска и транспортна дейност, Тракия-М, глава шеста-Туристически маршрути, 2009 г., 26 с.
 • Янева, М. и колектив, Основи на туризма, 4 част, глава четвърта-Туроператорска и турагентска дейност, УИ Стопанство, 2011 г., 35 с.

 

 • Ianeva, M., Toncheva, T., Boycheva, Hr., Tourism destinations, House “Publishing complex-UNWE”, Sofia, 2015, p.151
 •  

 

 

Студии/ Papers

 • Янева, М., Организация на промоцирането в туризма, Авангард Прима, София 2007 г., 75 с.
 • Янева, М., Ефективност на пъблик рилейшънс в туризма, Авангард Прима, София 2007 г., 69 с.
 • Янева, М., Комплектуване на туристически пакети, Авангард Прима, София 2008 г., 78 с.
 • Янева, М., Планиране на туристически маршрути, Авангард Прима, София 2008 г., 58 с.

 

 

Статии/ Journal Publications (Article)

 1. Янева, М., сп. Туристически пазар (4)07, Преодоляване на междукултурните различия чрез екскурзоводското обслужване, София 2007 г., 15 с.
 2. Янева, М., сп. Туристически пазар (2)08, Екскурзоводските беседи–форма на популяризиране на туристическите дестинации, София 2008 г., 10 с.
 3. Янева, М., сп. Economics and Managenent, ЮЗУ “Неофит Рилски”, Tour guides-the connection between the destination and its tourists, (Екскурзоводите връзка между дестинацията и нейните туристи), брой 3/2007 г., 9с.
 4. Янева, М., сп. Economics and Managenent, ЮЗУ “Неофит Рилски”, “The brochure of tour operator – important marketing tool in tourism activities”, (Брошурата на туроператора важен маркетингов инструмент в туристическата дейност), бр.4/2007 г., 10 с.
 5. Янева, М., Пети годишник КИА, Управленският процес и екипната дейност при управленското консултиране в туризма, 2008 г., 10 с.
 6. Янева, М., сп. Икономически алтернативи, УИ”Стопанство”, Тенденции в развитието на туризма, 2009 г., бр.2, 11 с.
 7. Янева, М., Шести годишник КИА, Планиране на проучвания при консултантска оценка на туристическа организация, 2009 г., 10 с.
 8. Янева, М., Седми годишник КИА, Влияние на лидерите в бранша за внедряване на нови процеси, подходи и продукти в туроператорската и турагентската дейност, 2010 г., 73-81 с. /9 с./
 9. Yaneva, М., Consulting assessment of the organization, Journal:“Science & Research”, vol. 1(1), 2010 г., 10 с.
 10. Yaneva, М., Organizing events for promotion of tourist destination, Journal: “Science & Research”, vol. 1(2), 2011, 9 с.
 11. Yaneva, М., Consulting project for identification and promotion of a tourist destination, article, Journal: “Science & Research” of The Bulgarian Chamber For Science, Education And Culture, vol.2(3), 2011.
 12. Янева, М., сп. Инфраструктура и комуникацииУНСС, бр. 4, Национални особености на консултинга в туризма, С., 2011, с. 25-30
 13. Янева, М., сп. Инфраструктура и комуникацииУНСС, Консултингът в промоцирането на дестинациите, С., бр.6, 2012, с.67-79
 14. Yaneva, М., The influence of art on the development of the travel agency product, article, Journal: “Science & Research”, vol. 1(5), 2013, с.58-66
 15. Yaneva, М., Еmilova, I., Influence of the airline industry on the development of tour operators` activities, сп. Инфраструктура и комуникацииУНСС, кн.9, 2014 (год.4), с.71-80
 16. Янева,М., “Предизвикателства и възможности за развитието на туризма в България” Сп.”Инфраструктура и комуникации”,УНСС, “АвангардПрима”,2015,с.298-303
 17. Yaneva,M., Misheva, M., “The benefits and effects of the „Holiday& SPA EXPO”, Journal of Science&Research(9), Bulgarian Chamber for Education, Science and Culture 2016,p:74-82
 18. Yaneva, M., Gaidarov, N., “Икономиката на изживяванията и ролята й за развитието на креативния туризъм“, Journal of Science&Research(10), Bulgarian Chamber for Education, Science and Culture 2017, p:../
 19. Ianeva, M., Georgieva, R., The sharing economy at tourist tours and its impact on the tourist business (travel agencies) in bulgaria, EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND BUSINESS STUDIES, January April 2018, Volume 10, Nr. 1, p. 236-243, ISSN 2411-9571 (Print) , ISSN 2411-4073 (online) http://journals.euser.org/files/draft/ejes_jan_apr_18_v10_n1.pdf
 20. Янева, М., Бойчева, Хр., „Приложение и значение на корпоративната социална отговорност в туристическите предприятия за развитието на туризма и повишаване на конкурентоспособността му“, сп. „Икономически и социални алтернативи”, бр. 3, София, 2017, с.63-67 http://www.unwe.bg/alternativi/bg/journalissues/article/11566 

Научни доклади /Conference Papers

 1.  Пета международна научна конференция, ”Икономиката на България – до 2007 и след това”, Финансово счетоводен факултет- сборник доклади – “Измерения на туристическата бизнес среда след присъединяването на България към ЕС”, София, 2006 г.
 2. Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз, Юбилейна конференция с международно участие, Стопанска академия “Д.А.Ценов”, Академично издателство “Ценов”, сборник доклади- “Повишаване на конкурентоспособността на екскурзоводското обслужване чрез идентифициране на ефективната комуникация”, 2006 г.
 3. Международна научна конференция, Лисабонската стратегия и конкурентоспособността на българската икономика, сборник доклади, „ Туризмът след присъединяването на България към Европейския съюз”, УИ „Стопанство”, 2006 г.
 4. Единадесети национален симпозиум “Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие”- доклад – “Диференциране на туристическия продукт чрез екскурзоводското обслужване.” София, 2006 г.
 5. Tourism in the new millennium, International Scientific Conference, “National characteristics in tour guiding services“, South-West University of Neofit Rilsky, University Press, 2007 г.
 6. Дванадесети национален симпозиум “Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие”- доклад – “Тематични изисквания при екскурзоводското обслужване”, София, 2007 г.
 7. Тринадесети национален симпозиум “Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие”- доклад – “Организация на медийните изяви в туризма”, София, 2008 г.
 8. Международна конференция ИУ „Варна”, сборник доклади, „Прилагане на европейските добри практики в българските туристически агенции”, Варна, 2010 г.
 9. Юбилейна научнопрактична конференция „Съвременни измерения на търговския бизнес”, сборник доклади, „Аспекти на управленското консултиране в туризма”, Стопанска академия “Д.А.Ценов”, Свищов: Академично издателство „Ценов”, 2011 г.
 10. Янева, М., Консултантска оценка по идентифициране, създаване и промоциране на туристическа дестинация от туроператори, „Предизвикателства пред туризма в 21 век”-сборник, София:Авангард Прима, 2011
 11. Янева,М., Мишева,М., Приложение на информационните технологии при промоциране на туристически продукти от пътническите агенции, Международна научна конференция „Приложение на информационните и комуникационните технологии в икономиката и образованието”, Сборник , София, 2011.
 12. Янева,М., Мишева,М.,Консултинг по идентифициране имидж на туристическа дестинация, Сборник, Международна научна конференция: Перспективи и предизвикателства пред обучението по бизнес администрация , НБУ, 2012 г.
 13. Янева, М., Тенденции и приложимост в развитието на управленското консултиране в туризма, Сборник: “Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката”, ИУ „Варна”, 2012
 14. Янева, М., Разработване на консултантски проект за повишаване ефективността от промоцирането и предлагането на екзотични туристически дестинации, Сборник:”Предизвикателства пред туризма през XXI век”, УНСС, 2012, 283-289
 15. Янева, М., Туризмът – индикатор за разширяване на пазара на изкуствата в туристическите дестинации, Сборник: „Отговорен туризъм 2020”, ИУ Врана, 2013 г.
 16. Янева, М., Тенденции и предизвикателства в бизнеса чрез внедряване на нови продукти на туристическия пазар, Сборник: „Бизнесът – позитивната сила в обществото”, НБУ, 2013 г.
 17. Янева, М. Сборник: „Транспортът в променящия се свят – предизвикателства и решения”, Придружените туристически пътувания в Европа–особености и тенденции, УНСС, С., 2014, с.288-298
 18. Янева, М., Нови тенденции в развитието на туризма, Сборник: „Бизнесът – позитивната сила в обществото”, НБУ, 2014 г.
 19. Янева, М. Сборник: “Туризмът в епохата на трансформация”, “Анализ и дискусиoнни аспекти на развитието на туризма в България на макроравнище“, ИУ-Варна, 2015, с.271-280
 20. Янева, М. Сборник: “Лидерството – време е за промени”, “Лидерството – добрите практики в туроператорската дейност”, НБУ, 2015, с. 539-548
 21. Янева, М., Георгиева, Р., Сборник: „Търговският и туристическият бизнес в условията на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“, „Специализираните продукти на туроператорите в деловия туризъм в условията на интелигентен и устойчив растеж „ СА Д.Ценов, Свищов, 21. окт., 2016, с.123-130
 22. Янева, М., Цонев, Н., Сборник: “Стратегически визии: ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации”, „Ефективното маркетингово управление на дестинациите с цел икономически и социални трансформации в туризма“, НБУ, 07. Юни, 2016, с.408-415
 23. Янева, М., Гайдаров, Н., XXV Симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“, Сборник: Предизвикателствата на новата технологична трансформация“, „Специализация, трансформация и устойчивост в туризма“, 28 ноември 2017 г., с.103-117
 24. Янева, М., Гайдаров, Н. Международна научна конференция – Сборник: “Съвременната наука, бизнесът и образованието“, „Новите нюанси на съвременната наука и развитието на креативния туризъм“, ВУМ Варна, юли 2017, с.117-104
 25. Ianeva, M., Velikova, E., Gatovski, I., “Practical training in tourism,, International Conference, 7th Edition, Florence, Italy, “Conference Proceedings. The Future of Education”8-9. 06. 2017, p. 348-352, (ISBN and ISSN 2384-9509 codes by the Italian publisher LibreriaUniversitaria Edizioni), ,https://conference.pixel-online.net/FOE/acceptedabstracts_scheda.php?id_abs=2379
 26. Ianeva, M., Georgieva, R., “Innovations of the MICE tourism: Opportunities in Bulgaria”, 3rd International Scientific Business Conference on Leadership and Management: Integrated Politics of Research and Innovations – LIMEN 2017, Belgrade, Serbia, 14.12.2017, p.727-730 http://www.limen.org.rs/uploads/4/7/0/4/47046595/zbornik_limen_2017_final_version.pdf
 27. Ianeva, M., Georgieva, R., „The sharing economy at tourist tours and its impact on the tourist business (travel agencies) in Bulgaria“, ICSS XIV, 14th International Conference on Social Sciences, Goethe University Congress Center, 2-3 March 2018,p.236-243 http://journals.euser.org/files/draft/ejes_jan_apr_18_v10_n1.pdf

 

Научноизследователски проекти/ Research projects

 •  Ръководител на университетски проект на тема: „Хармонизиране качеството на продукта на туристическите агенции в България с европейските добри практики”, № НИД 21.03 – 38/2009-2010 г., УНСС, финансиран със субсидия от Държавния бюджет.
 • Ръководител на университетски проект на тема: «Идентифициране имиджа на туристическа дестинация България, създаден от туроператори и туристически агенти на европейския туристически пазар”, № НИД НИ 1-12/ 2011-2013 г., УНСС, финансиран със субсидия от Държавния бюджет.
 • Ръководител на университетски проект на тема: „Корпоративната социална отговорност на входящите туроператори за повишаване конкурентоспособността на продукта в туристическия бизнес в България”, № НИД НИ 1-8/ 2014-2017 г.

 

 • Експерт по бизнес консултиране по национален проект: „Осъществяване консултиране на подходящи безработни лица при подготовка на бизнес планове за развитие на самостоятелна стопанска дейност” по проект “Подкрепа за предприемчивите българи – компонент i”, код на операцията bg051po001-1.2.01 „насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – компонент і”, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, период: април-май 2013 г., с възложител: Министерство на труда и социалната политика, по търг по закона за обществените поръчки, период: април-май 2013 г.;
 • Експерт проект по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, 1 „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазара на труда, насърчаващ включването”, Област на интервенция 1.1. „Интегриране на уязвими групи на пазара на труда”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.10 „Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда”; Наименование на проекта: “Учене през целия живот – успешна кариера и социално дълголетие. Период: 2012-2015;
 • Експерт проект по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Приоритетна ос 1: „Интегриране на уязвими групи на пазара на труда”, област на интервенция 1.1 1.1 Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда и схема за предоставяне на безвъзмездна помощ № BG051PО001-1.1.09 “Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”; Наименование на проекта: „От обучение към заетост – шанс за реализация”; Период: 2012-2013
 • Експерт проект по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Приоритетна ос 1: „Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването”, област на интервенция 1.1 „Интегриране на уязвими групи на пазара на труда”и схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG051PO001-1.1.07 – “Вземи живота си в свои ръце”; Наименование на проекта: «Да вземеш живота си в своите ръце чрез обучение и интеграция на пазара на труда”. Период: 2012-2013
 •  Експерт проект по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” Приоритетна ос 1: „Интегриране на уязвими групи на пазара на труда”, област на интервенция 1.1 1.1 Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда и схема за предоставяне на безвъзмездна помощ № BG051PО001-1.1.09 Наименование на проекта: “Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”; Период: 2012-2013
 •  Експерт международен Проект № 2014-1-ES01-KA204-004738 ERASMUS+ KA2 – STRATEGIC PARTNERSHIP OPEN THE DOOR TO EUROPE, (Програма Еразмус + КА2, Стратегическо партньорство, Име на проекта: Отворени врати към Европа) Период: 2014-2016
 •  Експерт по Project: Open Door to Europe (ODE) – Erasmus+ Programme Contract Numbers: 2014 – 1 – ES01 – KA204 – 0020738;
 • Експерт по Project: REINFORCING ENTREPRENEURSHIP IN ADULTS REAL – Erasmus+ Programme Contract Numbers: 2015-1-TR01-KA204-022101.
 • Експерт по Проект № 699484, Име на проекта: „Visits4u”,  Проектът е финансиран по програма COS-TOUR_2015-3-04-1. Период: 2016-2017 г.
 • Експерт по Проект  № 2017-1-ES01-KA204-038085, Име на проекта: Open IT up,  Проектът е финансиран по програма: ERASMUS Plus KA2 – Strategic Partnership. Период: 2017 – 2019

 

 

 

 

 

Рецензии/ Book Review (Review of the book; paper; program, article, project,…)

  • Янева, М., (2010). [Рецензия на монография на Сулева, Д., Управленски модели на тематичните паркове в контекста на изживяванията“,Авангард Прима, С., 2010];
  • Янева, М., (2011). [Становище на дисертационен труд „Системи за управление на конкурентоспособността“, от Ваня Рагина];
  • Янева, М., (2012). [Становище върху научните трудове за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”, по професионално направление 3.9 Туризъм, научна специалност „Икономика и управление” /Маркетинг на туристическия продукт/ кандидат гл.ас. д-р Елена Александрова];
  • Янева, М., (2012). [Рецензия на студия на Мишева, М., Анализ на имиджа на България /2010-2011/, Издателство „Авангард Прима”, София, 2012];
  • Янева, М., (2013). [Рецензия на монография на Мишева, М., Консултингът на туроператорите при проектиране на туристически дестинации, Издателство „Авангард Прима”, София, 2013];
  • Янева, М., (2013). [Рецензия на учебник на Цонев, Н., Маркетинг в туризма, Изд. На УНСС, 2013];
  • Янева, М., (2013). [Рецензия на учебник на Tsonev, N., Marketing in Tourism, Изд. наУНСС, 2014];
  • Янева, М., (2013). [Рецензия на учебник на монография на Цонев, Н., Маркетинг на туристическите дестинации, Авангард Прима, 2014];
  • Янева, М., (2013). [Становище върху научните трудове за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”, по професионално направление 3.9 Туризъм, научна специалност „Икономика и управление” /Мениджмънт на развлекателната индустрия/, кандидат гл. ас. д-р Ирена Кирилова Емилова];
  • Янева, М., (2014). [Рецензия на учебник на монография на Цонев, Н., Маркетинг на туристическите дестинации, Авангард Прима, 2014];
  • Янева, М., (2014). [Рецензия на учебник на монография на Тончева, Т. Влияние на биоразнообразието върху развитието на туризма, Авангард Прима, С. 2014];
  • Янева, М., (2014). [Рецензия на учебник на Velikova, E., Aestheticization of the Tourism Environment, Publishing Complex – UNWE, Sofia, 2014, 206 p];
  • Янева, М., (2014). [Рецензия на учебник на монография на Бойчева, Хр., Корпоративна социална отговорност на туроператорите и туристическите агенти, Авангард Прима, С., 2014];
  • Янева, М., (2014). [Рецензия на учебник на учебник на Бойчева, Хр., Корпоративна социална отговорност на туристическия бизнес, Авангард Прима, С., 2014];
  • Янева, М., (2014). [Рецензия на дисертационен труд “Усъвършенстване на управленското консултиране по разработване на дистинации от туроператорите”, от Маргарита Мишева];
  • Янева, М., (2014). [Рецензия на статия Eco-Tourism as a tool for achieving the sustainable tourism goals, от Тодорка Тончева]. Journal “Economic Alternatives”, 2014;
  • Янева, М., (2014). [Рецензия на актуализирана учебна програма по учебната дисциплина „Основи на туризма”, от Еленита Великова];
  • Янева, М., (2014). [Рецензия на проект „Модели за адаптиране на културно-историческия туризъм в българските дунавски общини към глобалните промени в околната среда“, Фонд „Научни Изследвания];
  • Янева, М., (2014). [Становище на дисертационен труд “Повишаване конкурентното предимство на продукта на винения туризъм чрез диверсификация”, от Владимир Димитров];
  • Янева, М., (2015). [Рецензия върху научните трудове за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”, по професионално направление 3.8 Икономика, Научна специалност „Икономика и управление” (Маркетинг в туризма) в УНСС /, кандидат гл. ас. д-р Николай Георгиев Цонев];
  • Янева, М., (2015). [Рецензия на дисертационен труд “ Взаимодействие на туроператорската и турагентска дейност с приемащите и изпращащите страни ”, от Христина Бойчева];
  • Янева, М., (2015). [Рецензия на дисертационен труд “Възможности за повишаване на конкурентните предимства на спа и уелнес туризма”, от Емилия Божидар Трайковска];
  • Янева, М., (2015). [Становище на дисертационен труд „Управление привлекателността на туристическата дестинация”, от Иванка Въсенова];
  • Янева, М., (2015). [Становище на дисертационен труд „Усъвършенстване на хотелската политика на балнео, спа и уелнес обекти за повишаване на конкурентоспособността в постмодерния културен туризъм чрез иновативни бенчмаркинг стратегии” от Румен Драганов];
  • Янева, М., (2015). [Становище на дисертационен труд „Изграждане на ефективна комуникационна политика на религиозния туризъм” от Олга Костадинова];
 • Янева, М., (2015). [Становище на дисертационен труд „Повишаване на конкурентоспособността на туристическите фирми чрез корпоративна социална отговорност” от Наалян Хаджи Недим Генджева];

 

 • Янева, М., (2015). [Становище на дисертационен труд „Социо-културни влияния на туризма върху местните общности” от Анелия Любенова Далева];
 • Янева, М., (2015). [Рецензия на учебник на Великова, Е., Основи на туризма, Авангард Прима, С., 2015];
 • Янева, М., (2015). [Рецензия на студия на Тагарева, Св., Събитийният делови мениджмънт като фактор за преодоляване на сезонността в туризма, Авангард Прима, С., 2015];
 • Янева, М., (2016). [Рецензия на учебник на Великова, Е., Управление на събитията в туризма, Авангард Прима, 2016];
 • Янева, М., (2016). [Становище на дисертационен труд „ Моделиране на ефективността на туристическата реклама в спортния туризъм ” от Диона Цветанова Делева];
 • Янева, М., (2017). [Рецензия на дисертационен труд „ Изследване на синергията между минералните извори и спа обектите” от Иво Петров Анев];
 • Янева, М., (2017). [Рецензия на студия на Сулева, Д., Ecological Processes in Tourism, Авангард Прима, 2017];
 • Янева, М., (2017). [Рецензия на Сборник с научни доклади: Влияние на обществено-политическите събития върху туризма и икономиката. Кръгла маса ВУЗФ Университет – 11 май 2017, Издателство Анавгард Прима, 2017]

 

Участие в редакционни колегии

 • Янева, М., (2017). [Член на Редакционна колегия на Сборник с научни доклади: Влияние на обществено-политическите събития върху туризма и икономиката. ВУЗФ Университет – 11 май 2017, Издателство Анавгард Прима, 2017]

Консултативни и експертни съвети

 

 1. Участията на академичния състав в оценителни и други експертни комисии към различни организации (български или международни)

1.1. Член на Междуведомствен съвет за кадрите в туризма (МСКТ) към Министерство на туризма.

1.2. Експерт в Национална агенция по оценяване и акредитация към Министерски съвет, Република България.

1.3. Експерт към НС, Комисия по икономическа политика и туризъм.

1.4. Член на Комисия за придобиване на национален сертификат за екскурзовод към Министерството на туризма.

1.2.Членства в научни и професионални организации и мрежи:

1.1. Член на Българска Камара за образование, наука и култура (БКОНК).

1.2. https://unwe.academia.edu/MarianaIaneva

 

 

Справка установени цитирания /2016-2017 г./:

2016 г.

  • Цонев, Н., Басмаджиева, С., Влияние на Европейския съюз върху развитието на туризма в България, Дванадесетата международна научна конференция на тема: “Членството на България в Европейския съюз: девет години по-късно”, УНСС, София, 2016 г., в печат:

1.Янева, М. и кол., Хармонизиране качеството на продукта на туристическите агенции в България с европейските добри практики, Авангард Прима, София, 2011 г.

2.Янева, М. и кол., Съвременни тенденции в развитието на туризма, Изд. Тракия М, 2016г.

 • Георгиева, Р., „Специализираните продукти на туроператорите в деловия туризъм в условията на интелигентен и устойчив растеж“, Сборник: „Търговският и туристическият бизнес в условията на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ Том 2, Акад. Издателство „Ценов“-Свищов, 2016г., стр. 124:

3.Янева, М., Приложни аспекти на управленското консултиране в туроператорския бизнес, Авангард Прима, София, 2016

 • Василева – Данова, М., „Анализ на добрите практики по повод сертификацията в туризма”, Сборник: „ Инфраструктура: бизнес и комуникации, Доклади от Петата юбилейна международна конференция за студенти и докторанти“, „Издателски комплекс“, УНСС- София, 2016, стр. 403:

4.Янева, М., (2011 г.) „Хармонизиране на качеството на продукта на туристическите агенции в България с европейски добри практики“, София, издателство Авангард Прима

 

2017

 

 • Портарска, В., Гайдаров, Н., „Нискотарифните авиокомпании – ключов фактор за развитието на съвременния туризъм”, Катедрена конференция „Многообразието на туризма в научното познание“, УНСС, 2017г.

1.Янева, М. и кол., “Приложни аспекти на управленското консултиране в туроператорския бизнес”, УИ „Стопанство”, София, 2016, стр.102-103

 • Портарска, В., „Маркетинговите организации като основно средство за популяризиране на туризма в дестинациите”, 25-и Симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“ „Предизвикателства на новата технологична трансформация“, УНСС, 2017

2.Янева, М., Великова, Е., Портарска, В., Приложни аспекти на планирането и управлението на туристическите дестинации, Авангард Прима, 2017 3.Янева, М. и кол., “Идентифициране имиджа на туристическа дестинация България, създаден от туроператори и туристически агенти на европейския туристически пазар”, УИ „Стопанство”, София, 2013, с. 53 4. Янева,М., “Предизвикателства и възможности за развитието на туризма в България”,Сп.”Инфраструктура и комуникации”, УНСС, “Авангард Прима”, 2015, с.298-303 5. Yaneva,M., Misheva, M., “Management Aspects of Development of Tourism in Bulgaria”, Journal of Science&Research(8), Bulgarian Chamber for Education, Science and Culture, 2015, p:67-77

 • Василева – Данова, М., Стандартизацията като инструмент за ефективно ориентиране на публичните политики в рамките на правителствените процеси на модернизация, XXV Симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“ „Предизвикателствата на новата технологична трансформация“, 28 ноември 2017 г.

6.Янева, М., Цонев, Н., Сборник: “Стратегически визии: ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации”, „Ефективното маркетингово управление на дестинациите с цел икономически и социални трансформации в туризма“, НБУ, 07. Юни, 2016, с.408-415

 • Драганов, Т., „Предимства и недостатъци на новата технологична трансформация за развитието на фамилния хотелиерски бизнес”, XXV Симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“ – „Предизвикателствата на новата технологична трансформация“, УНСС, София, 2017
 1. Yaneva, M., Gaidarov, N., “Икономиката на изживяванията и ролята й за развитието на креативния туризъм“, Journal of Science&Research(10), Bulgarian Chamber for Education, Science and Culture 2017;
 2. Янева, М., Нови тенденции в развитието на туризма, Сборник: „Бизнесът – позитивната сила в обществото”, НБУ, 2014 г.;
 3. Янева, М., Георгиева, Р., „Специализираните продукти на туроператорите в деловия туризъм в условията на интелигентен и устойчив растеж „ Сборник: „Търговският и туристическият бизнес в условията на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“, СА Д.Ценов, Свищов, 2016;

10.Янева, М., Цонев, Н., Сборник: “Стратегически визии: ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации”, „Ефективното маркетингово управление на дестинациите с цел икономически и социални трансформации в туризма“, НБУ, 2016

 • Басмаджиева, С., Влияние на дигиталната трансформация върху маркетинговото управление на туристическата фирма, “ XXV Симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“, „Предизвикателствата на новата технологична трансформация“, УНСС, София, 2017г

11.Цонев, Н., Янева, М. (2016). Ефективно маркетингово управление на дестинациите, с цел икономически и социални трансформации в туризма, Сборник доклади, НБУ, София

 • Георгиева, Р., Деловият туризъм като инструмент за повишаване конкурентоспособността на туристическите агенции. Сборник: „Многообразието на туризма в научното познание“, УНСС, 2017г., с.139-145:

12.Янева, М. (2016). Приложни аспекти на управленското консултиране в туроператорския бизнес, София: Авангард Прима

 • Георгиева, Р., Позициониране на България като голф дестинация. Осма международна научна конференция „Съвременната наука, бизнесът и образованието“, Висше училище по мениджмънт, 03.07.2017, с. 27-35:

13.Янева, М., Великова, Е., Калейчев С, Международен туризъм- теория и практика, София: Авангард Прима, 2016

 • Ianeva M., Georgieva R., Innovations of the MICE tourism: Opportunities in Bulgaria. Third International Scientific Business Conference on Leadership and Management: Integrated Politics of Research and Innovations – LIMEN 2017, Belgrade, Serbia, 14.12.2017, pp. 727-735
 1. Ianeva, М., Importance of tourism for the development of economies,, article, Journal: “Science & Research”, vol. 1(7), 2014, pp.7-20;
 2. Ianeva, M., Toncheva, T., Boycheva, Hr., Tourism destinations, House “Publishing complex-UNWE”, Sofia, 2015;

16.Ianeva,M., Misheva, M., Management Aspects of Development of Tourism in Bulgaria, Journal of Science&Research (8), Bulgarian Chamber for Education, Science and Culture 2015, pp:67-77

 

17.Yaneva, M., Trends in Management Consulting in Tourism, Journal of Science and Research, Volume 1, pp. 33-41.

 • Георгиева, Р., Иновативни решения на туроператорските продукти в деловите събития. Факултетна конференция „Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“, УНСС, 2017;

18.Янева, М. (2016). Приложни аспекти на управленското консултиране в туроператорския бизнес, София: Авангард Прима ;18. Янева, М., Великова, Е., Калейчев С. (2016). Международен туризъм- теория и практика, София: Авангард Прима

Добре дошли в моя блог

Welcome to UNWE Blogs. Това е моят блог. Тук можете да намерите информация за научноизследователската и преподавателската ми дейност.