ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с разработването на проектно предложение по процедура BG05M2ОP001-1.002 „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ“ на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г,

Университетът за национално и световно стопанство, факултет „Икономика на инфраструктурата“, катедра „Икономика на туризма“

обявява

ПУБЛИЧНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ.

Кандидатите могат да бъдат български или европейски организации – академични институции, научноизследователски институти, съществуващи Центрове за компетентност, други публични и частни научни организации, юридически лица с нестопанска цел и/или иновационни клъстери или бизнес организации.

Целите на проекта са да се повиши нивото и пазарната ориентация на научноизследователските дейности по отношение на иновациите в сферата на креативните и рекреативните индустрии чрез създаването на Център за компетентност към катедра „Икономика на туризма“ на Университета за национално и световно стопанство. Всичко това ще бъде реализирано чрез изграждане на модерен научноизследователски комплекс, в който научните изследвания, технологичното развитие и иновациите да са напълно интегрирани в съответствие с добрите световни практики, осигуряващи целогодишни приходи от високо ефективни туристически продукти.

Крайният срок за заявяване на интерес е 25 Ноември 2016 г.

За повече информация и списък на необходимите документи, които заинтересованите организации трябва да предоставят, моля пишете на email: centercomp.unwe@gmail.com (на вниманието на доц. д-р Николай Цонев).

 

Информация за процедура BG05M2ОP001-1.002 „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ“ на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г, ще намерите на https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/c037e25e-6dbf-447f-81e4-34ef7ee22508

 

PUBLIC ANNOUNCEMENT

Regarding with the development of a project proposal under procedure BG05M2OP001-1.002 “Construction and development of Centers of Competence” of the Operational Program, Science and education for smart growth “2014-2020,

University of National and World Economy, faculty “Economics of Infrastructure” Department “Economics of Tourism”

Announce:

PUBLIC PROCEDURE FOR SELECTION OF ASSOCIATED PARTNERS

Candidates may be Bulgarian or European organizations – academic institutions, research institutes, existing centers of competence other public and private research organizations, legal non-profit and / or innovation clusters or business organizations.

The project aims to increase the level and market orientation of research activities in terms of innovation in creative and recreational industries by creating a Competence Centre at the Department of “Economics of Tourism” at the University of National and World Economy. All this will be realized by building a modern research complex where scientific research, technological development and innovation are fully integrated in accordance with international best practices, providing year-round income from highly effective tourist products.

The deadline for applications is November 25, 2016

For more information and a list of required documents to interested organizations must submit, please send an email: centercomp.unwe@gmail.com (to the attention of Assoc. Prof. Nickolay Tsonev).

Information for procedure BG05M2OP001-1.002 “Construction and development of Centers of Competence” of the Operational Program,, Science and education for smart growth “2014-2020 will be find at https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure / Info / c037e25e-6dbf-447f-81e4-34ef7ee22508

 

АВТОБИОГРАФИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

Доц. д-р Николай Георгиев Цонев e доцент по «Маркетинг в туризма» в УНСС. Той се изявява в редица области  като политика, изпълнителна власт, както и в бизнеса.

Свидетелство за това е автобиографията му, от която става видно, че той заема позицията Председател на партия «Нова Алтернатива», създадена от него през 2012 г, бил е на позицията Министър на отбраната за периода 2008-2009 г., а също така е управлявал различни успешни търговски дружества през периода 1992  – 1999 г.

Заслужава внимание позицията му Президент и Вицепрезидент на CLIMS (Комитет за връзка между социалните структури на военните министерства на НАТО), както и участието му в Съветите по външна политика на Военния комитет на ЕС и участието му в сесиите на НАТО.

В УНСС, както и в други университети, той преподава както основополагащи дисциплини като Маркетинг, така и различни новаторски като – Маркетинг на публичния сектор и  Маркетингово разузнаване.