Директор
Управление на проекти и консултинг в туризма
Ръководител катедра
Катедра "Икономика на туризма"

2020 Участие

НИД - дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 1
Място на провеждане: УНСС
Организатор: катедра "Икономика на туризма"
Роля в проявата /доказателства за участие/: Председател на организационния комитет и модератор на секция "Бъдещето на туризма – нови източници на растеж "
Година на провеждане: 2020
Месец на провеждане: 9
Наименование на научния форум: Юбилейна научна конференция във връзка със 100 г. на УНСС и 30 г. катедра "Икономика на туризма" на тема:„ТУРИЗМЪТ – ОТВЪД ОЧАКВАНИЯТА”
Забележка:

2020 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Tsonev, N., Basmadzhieva, St.
Заглавие: Applying Marketing Management in Women's Entrepreneurship in Order to Develop a Location for Health Tourism
Наименование на сборник: Proceedings of AVID-ARC 2020, XIV International Conference on Woman Leadership and Empowerment, 23rd July, 2020
Страници от-до: 231-242
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): AVID-ARC
Място на публикуване (град, държава): Maldives
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 7
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2020 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Tsonev N. & Kaleychev S.
Заглавие: The Influence of Women on the Development of the Bulgarian Tourist Regions Through Management of Luxury Hotels
Издание (наименование,том/кн./бр.№): ”, XIV International Conference on Women Leadership and Empowerment, Maldives, July 2020
Страници от-до: 217-230
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): AVID-ARC
Място на публикуване (град, държава): Maldives
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 7
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2020 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Цонев, Н., Златанова, З.
Заглавие: "Приложението на интернет маркeтингът в управлението на 5 звездни хотели във Велинград"
Наименование на сборник: Юбилейна научна конференция с международно участие – Сборник: Туризъм и свързаност"
Страници от-до: 312-316
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИУ Варна
Място на публикуване (град, държава): Варна
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2020 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Н. Цонев, Панджерова, А
Заглавие: "Тематични паркове на бъдещето: успешни бизнес практики за управление на туристическите райони"
Наименование на сборник: Юбилейна международна научна конференция, Сборник: „ТУРИЗМЪТ – ОТВЪД ОЧАКВАНИЯТА”
Страници от-до: 31-51
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 2
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2020 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ 1-8/ 2018-2020 г.
Наименование: „Управление на туристическите дестинации и развитие на специализирани видове туризъм”
Ръководител: доц. д-р Мариана Янева
Колектив: доц. д-р Николай Цонев, гл. ас. д-р Светослав Калейчев, ас. д-р Никола Гайдаров, д-р Мая Василева-Данова, д-р Веселина Портарска, докторант Стилияна Басмаджиева, докторант Ралица Георгиева.
Описание: Управление на туристическите дестинации и развитие на специализирани видове туризъм
Начало (година): 2018
Начало (месец): 03
Край (година): 2021
Край (месец): 12
Забележка:

2020 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на национален проект (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : Административен договор № КП-06-Н 35/11 от 18.12.2019 г.,
Наименование: „Развитие на туристическите райони в България, чрез моделиране на иновативни подходи при специализирани видове туризъм“
Ръководител: доц. д-р Николай Цонев
Колектив: доц. д-р Мариана Янева, гл. ас. д-р Светослав Калейчев, докторант Стилияна Басмаджиева, докторант Ралица Георгиева
Описание: Развитие на туристическите райони в България, чрез моделиране на иновативни подходи при специализирани видове туризъм
Начало (година): 2019
Начало (месец): 12
Край (година): 2022
Край (месец): 12
Забележка:

2020 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2019 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на национален проект (бр. проекти)
Вид проява: в България
Номер : Административен договор № КП-06-Н 35/11 от 18.12.2019 г.,
Наименование: Развитие на туристическите райони в България, чрез моделиране на иновативни подходи при специализирани видове туризъм“
Ръководител: доц. д-р Николай Цонев
Колектив: доц. д-р Мариана Янева, гл. ас. д-р Светослав Калейчев, докторант Стилияна Басмаджиева, докторант Ралица Георгиева
Описание: Развитие на туристическите райони в България, чрез моделиране на иновативни подходи при специализирани видове туризъм
Начало (година): 2019
Начало (месец): 12
Край (година): 2022
Край (месец): 12
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Цонев, Н., Янева,
Заглавие: Консултантска оценка на потенциала за развитие на туристически район,
Наименование на сборник: Сборник:„Туризмът в новото хилядолетие– състояние и перспективи”, Международна научно-практическа конференция СА Д. А. Ценов, Свищов, 11.10.2019 г.
Страници от-до: 404-414
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателство СА Д. А. Ценов, Свищов
Място на публикуване (град, държава): Свищов, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Tsonev, N., Kaleychev, S.
Заглавие: Luxury Tourism and Its Impact on Dubai Primary Ecosystems
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Balcan Ecology”, Volume 22, №1, Sofia
Страници от-до: 5-12
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Sofia
Място на публикуване (град, държава): Sofia, Bulgaria
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 01
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2019 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ 1-8/ 2018-2020 г.
Наименование: „Управление на туристическите дестинации и развитие на специализирани видове туризъм”,
Ръководител: доц. д-р Мариана Янева
Колектив: доц. д-р Николай Цонев, гл. ас. д-р Светослав Калейчев, ас. д-р Никола Гайдаров, д-р Мая Василева-Данова, д-р Веселина Портарска, докторант Стилияна Басмаджиева, докторант Ралица Георгиева.
Описание: Управление на туристическите дестинации и развитие на специализирани видове туризъм
Начало (година): 2018
Начало (месец): 03
Край (година): 2020
Край (месец): 12
Забележка:

2019 Проекти

НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : № 2017-1-ES01-KA204-038085, 2017 – 2019.
Наименование: Open IT up, Проектът е финансиран по програма: ERASMUS Plus KA2 – Strategic Partnership
Ръководител: ERASMUS Plus
Колектив: доц. д-р Мариана Янева, доц. д-р Николай Цонев.
Описание: ERASMUS Plus KA2 – Strategic Partnership
Начало (година): 2017
Начало (месец): 01
Край (година): 2019
Край (месец): 12
Забележка:

2019 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2019 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Ianeva, M., Tsonev, N., Vasileva, M., Basmadzieva, St..
Заглавие: Enhancement of Competitiveness of the Product in the Tourist Business by Health Tourism Marketing Management
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Research Papers of UNWE, 2018(2)
Страници от-до: рр.89-108
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): Sofia
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 5
Процент участие в съавторство: 25
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Tsonev, N., S. Kaleychev
Заглавие: “Innovative practices as a premise for creating a better organization in tourism”
Наименование на сборник: „Third International Scientific-Business Conference leadership & management: Integrated politics of research and innovations – Limen 2017, Belgrade, Serbia
Страници от-до: p. 673-681
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): „Third International Scientific-Business Conference leadership & management: Integrated politics of research and innovations – Limen 2017, Belgrade, Serbia
Място на публикуване (град, държава): Belgrade, Serbia
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 01
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Tsonev, N., S. Kaleychev
Заглавие: ”Innovative Practices as a Key for a Better Management in Tourism Industry”
Издание (наименование,том/кн./бр.№): European journal of economics and business studies, Rottenburg, Germany, Volume 10, №1
Страници от-до: p. 8-17
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): European journal of economics and business studies”, Rottenburg, Germany
Място на публикуване (град, държава): Rottenburg, Germany
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Tsonev, N., S. Kaleychev
Заглавие: Innovative Practices as a Key for a Better Management in Tourism Industry
Наименование на сборник: ICSS XIV, 14th International Conference on Social Sciences, Goethe University Congress Center, 2-3 March 2018
Страници от-до: p. 585-594
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Goethe University
Място на публикуване (град, държава): Frankfurt, Germany
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 3
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Цонев, Н., Златанова, З.
Заглавие: "Мрежова икономика и интернет технологиите"
Наименование на сборник: Сборник доклади „Предизвикателствата на новата технологична трансформация“ от ХХV Симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“
Страници от-до: 175-183
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателство "Авангард Прима"
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 2
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2018 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ-1/2018
Наименование: "Управление на туристическите дестинации и развитие на специализирани видове туризъм "
Ръководител: доц. д-р Мариана Янева
Колектив: доц. д-р Николай Цонев, гл. ас. д-р Светослав Калейчев
Описание: Управление на туристическите дестинации и развитие на специализирани видове туризъм
Начало (година): 2018
Начало (месец): 03
Край (година): 2020
Край (месец): 12
Забележка:

2018 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2018 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Дисертационен труд на тема: „ Приложение на маркетинговите инструменти в стандартизацията в туризма”
Автор/и: Мая Славчева Василева-Данова
Доказателство: Становище
Забележка:

2018 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Монография "Управление на туристическите райони“, изд. Авангард Прима
Автор/и: Портарска В.
Доказателство: рецензия
Забележка:

2018 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Монография "Маркетингови инструменти в стандартизацията в туризма”, изд. Авангард Прима
Автор/и: Василева-Данова, М.
Доказателство: рецензия
Забележка:

2018 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Дисертационен труд на тема: „ Маркетинговите организации в туризма - инструмент за устойчиво развитие и популяризиране на дестинациите”
Автор/и: Веселина Михайлова Портарска
Доказателство: рецензия
Забележка:

2017 Участие

НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Съвет по законодателство, Междуведомствен съвет за туристическа политика, Министерство на туризма
Място на провеждане: София
Организатор: Министерство на туризма
Роля в проявата /доказателства за участие/: експерт
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 06
Забележка:

2017 Участие

НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Междуведомствен съвет за кадрите в туризма, Министерство на туризма
Място на провеждане: София
Организатор: Министерство на туризма
Роля в проявата /доказателства за участие/: експерт; протокол
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 02
Забележка:

2017 Участие

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 1
Място на провеждане: Варна
Организатор: ВУМ Варна
Автор/и: Цонев, Н., Василева, М.
Процент участие в съавторство: 50
Страници от-до: 108-117
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 07
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 07
Наименование на научния форум: Международна научна конференция на тема: “Съвременната наука, бизнесът и образованието“
Тема: „Влияние на стандартизацията върху продуктовата политика“
Забележка:

2017 Участие

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 2
Място на провеждане: Belgrade, Serbia
Организатор: Serbia
Автор/и: Tsonev, N., Kaleychev, S.
Процент участие в съавторство: 50
Страници от-до: 8
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 12
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 12
Наименование на научния форум: 3rd International Scientific Business Conference on Leadership and Management: Integrated Politics of Research and Innovations – LIMEN 2017
Тема: „Innovative practices as a premise for creating a better organization in tourism companies”
Забележка:

2017 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: XXV Симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“, „Предизвикателствата на новата технологична трансформация“
Място на провеждане: УНСС, София
Организатор: Катедра "Икономика на туризма", БКОНК
Автор/и: Цонев, Н., Златанова, З.
Процент участие в съавторство: 50
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 11
Тема: „Мрежовата икономика и интернет технологиите“
Забележка: под печат

2017 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Цонев, Н., Басмаджиева, Ст.
Заглавие: „Влияние на европейския съюз върху развитието на туризма в България“
Наименование на сборник: Дванадесетата международна научна конференция на тема: "Членството на България в европейския съюз: девет години по-късно"
Страници от-до: 8
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС-София
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Tsonev, N
Заглавие: Marketing research of specialized products in present-day tourism
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Infrastructure and Communications Journal, UNWE, May vol. 11-12(7)
Страници от-до: 185-190
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС-София
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 7
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Янева, М., Цонев, Н., Емилова, И., Великова, Е., Тончева, Т., Бойчева, Х.
Заглавие: „Корпоративната социална отговорност на входящите туроператори за повишаване конкурентоспособността на продукта в туристическия бизнес в България”
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 12
Общ брой страници: 274
Страници от-до: 7-115
Процент участие в съавторство: 10
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 2
Забележка:

2017 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ 1-8
Наименование: „Корпоративната социална отговорност на входящите туроператори за повишаване конкурентоспособността на продукта в туристическия бизнес в България”
Ръководител: доц. д-р Мариана Янева
Колектив: доц. д-р Еленита Великова, доц. д-р Тодорка Тончева, доц. д-р Николай Цонев, ас. д-р Христина Бойчева
Описание: Корпоративната социална отговорност на входящите туроператори за повишаване конкурентоспособността на продукта в туристическия бизнес в България
Начало (година): 2014
Начало (месец): 02
Край (година): 2017
Край (месец): 12
Забележка:

2017 Проекти

НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : № 2017-1-ES01-KA204-038085
Наименование: Open IT up, Проектът е финансиран по програма: ERASMUS Plus KA2 – Strategic Partnership
Ръководител: ERASMUS Plus KA2
Колектив: доц. д-р Мариана Янева, доц. д-р Николай Цонев
Описание: Strategic Partnership
Начало (година): 2017
Начало (месец): 01
Край (година): 2019
Край (месец): 12
Забележка:

2017 Проекти

НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : № 699484
Наименование: "Visits4u", Проектът е финансиран по програма COS-TOUR_2015-3-04-1
Ръководител: програма COS-TOUR_2015-3-04-1
Колектив: доц. д-р Мариана Янева, доц. д-р Николай Цонев
Описание: Visits4u
Начало (година): 2016
Начало (месец): 01
Край (година): 2017
Край (месец): 12
Забележка:

2017 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Дисертационен труд на тема: "Роля на глобалните авиокомпании за туристическата индустрия“
Автор/и: Вержиния Лазарова Лазарова, доктарнт към катедра "Икономика на туризма"
Доказателство: рецензия от доц. д-р Николай Цонев
Забележка:

2017 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Цонев, Н., Василева, М
Заглавие: „Успешно маркетингово управление на туризма чрез прилагане на стандартизирани здравни продукти от туристическите предприятия“
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Българският институт за стандартизация, Семинар с международно учестие: „Медицински туризъм – обхват и добри практики", 11 НОЕМВРИ
Страници от-до: под печат
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Българският институт за стандартизация
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: под печат

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Цонев, Н., Басмаджиева, Ст.
Заглавие: „Влияние на европейския съюз върху развитието на туризма в българия“
Наименование на сборник: Дванадесетата международна научна конференция на тема: "Членството на България в европейския съюз: девет години по-късно",7 Октомври
Страници от-до: под печат
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: под печат

2016 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Цонев, Н., Басмаджиева, Ст.
Заглавие: „Аспекти на маркетинговото управление на здравния туризъм„
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Сборник: „Търговският и туристическият бизнес в условията на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“,
Страници от-до: 130-138
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Академично издателство „Ценов”, Свищов
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: Цонев, Н., Янева, М.,
Заглавие: „Ефективното маркетингово управление на дестинациите с цел икономически и социални трансформации в туризма“,
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Сборник: “Стратегически визии: ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации”, издателство на НБУ
Страници от-до: 408-415
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателство на НБУ
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2016 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ 1-8-2014
Наименование: „Корпоративната социална отговорност на входящите туроператори за повишаване конкурентоспособността на продукта в туристическия бизнес в България”
Ръководител: доц. д-р Мариана Янева
Колектив: доц. д-р Еленита Великова, доц. д-р Тодорка Тончева, доц. д-р Николай Цонев, ас. д-р Христина Бойчева
Описание: Корпоративната социална отговорност на входящите туроператори за повишаване конкурентоспособността на продукта в туристическия бизнес в България
Начало (година): 2014
Начало (месец): 02
Край (година): 2016
Край (месец): 12
Забележка:

2016 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2015 Участие

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 2
Място на провеждане: София
Организатор: НБУ
Автор/и: Цонев, Н.
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 487-500
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 06
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 06
Наименование на научния форум: "Лидерството - време е за промени"
Тема: "Осигуряване на лидерство чрез маркетингови подходи и похвати"
Забележка:

2015 Участие

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 1
Място на провеждане: Варна
Организатор: катедра "Икономика и организация на туризма", ИУ - Варна
Автор/и: Цонев, Н.
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 280-289
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 11
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 11
Наименование на научния форум: "Туризмът в епохата на трансформация"
Тема: "Маркетингово управление при осигуряване устойчиво развитие на туристическите дестинации"
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Цонев, Н.
Заглавие: "Осигуряване на лидерство чрез маркетингови подходи"
Наименование на сборник: "Лидерството - време е за промени"
Страници от-до: 487-500
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): НБУ
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Цонев, Н.
Заглавие: "Маркетингово управление при осигуряване устойчиво развитие на туристическите дестинации"
Наименование на сборник: "Туризмът в епохата на трансформация"
Страници от-до: 280-289
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателство "Наука и икономика", ИУ - Варна
Място на публикуване (град, държава): Варна
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Цонев, Н.
Заглавие: "Интегриран подход в маркетинговото управление на туристическия продукт"
Издание (наименование,том/кн./бр.№): списание на факултет "Икономика на инфраструктурата" - УНСС, "Инфраструктура и комуникации"
Страници от-до: 303-308
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): "Авангард прима"
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2015 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : № НИД НИ 1-8/ 2014-2016 г.
Наименование: „Корпоративната социална отговорност на входящите туроператори за повишаване конкурентоспособността на продукта в туристическия бизнес в България”
Ръководител: Янева, М.
Колектив: доц. д-р Еленита Великова, доц. д-р Ирена Емилова, доц. д-р Николай Цонев, доц. д-р Тодорка Тончева, ас. д-р Христина Бойчева
Описание: Корпоративната социална отговорност на входящите туроператори за повишаване конкурентоспособността на продукта в туристическия бизнес в България
Начало (година): 2014
Начало (месец): 05
Край (година): 2016
Край (месец): 12
Забележка:

2015 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:
Монографии

 • Цонев, Н., Маркетинг на туристическите дестинации, Авангард Прима, 2014, 174 с.


Учебници

 • Цонев, Н., Маркетинг в туризма, УНСС, 2013, 202 с.

 • Tsonev, N., Marketing in Tourism, УНСС, 2014, 175 с.

 • Цонев, Н. Маркетингово разузнаване, УНСС, 2015


Учебници в съавторство по конкурс за доктор и главен асистент

 • Младенова Г., Желев С, Цонев Н., Маркетинг, Издателски комплекс-УНСС, 2012 г., (28 с. Лично участие)

 • Дуранкев Б., Цонев Н., Организационна култура, етика и комуникации, Издателство на ВУЗФ, София,2010, (10 с. Лично участие)


Статии в специализирани индексирани научни списания

 • Цонев, Н., Проблеми на позиционирането на българския туристически продукт. Списание "Икономически и социални алтернативи", УНСС, бр. 2, 2014, 96-108.


  Статии в специализирани научни списания с редколегия

 • Проблеми на маркетингово управление на специалното производство в Република България. В: “Младите в   науката” – Специално годишно издание на списание “Алтернативи” на УНСС, 2002, с. 44-55.

 •  Цонев, Н., Study of the marketing experience at the destinations in the world based on the progress of the arts and entertainment in the development of tourism products, Journal: "Economics and  Management", ЮЗУ "Неофит Рилски", 2013,

 •  Цонев, Н., The influence of Tour Operators on the image of destinations, "Economics and Management", ЮЗУ "Неофит Рилски", 2011

 • Tsonev, N., Новая роль государства в защите национальных интересов через формирование устойчивой безопасности, Journal: "Archeioni", Sub-department of Ajara Autonomous Republic Government – Archives Administration, Georgia, 2013, ISBN 978-9941-17-345-5 (с бележка)

 • Tsonev, N., Новая роль государства в защите национальных интересов через формирование устойчивой безопасности, Ежегоден сборник научни трудове "Учение записки" - 2014 (№ 5)

 • Цонев, Н., Product Policy in Tourism, сп.„Инфраструктура и комуникации”, УНСС, кн.7, год.4, С., 2014, с.91-93 //Продуктова политика в туризма с. 91-93

 •  Цонев, Н., Marketing research of specialized products in present-day tourism, сп.„Инфраструктура и комуникации”, УНСС, година 4, кн.8, С., 2014, с.132-137 //Маркетингови проучвания на специализираните продукти в съвременния туризъм с.125-131

 •  Цонев, Н., Social Media - an opportunity for achieving marketing objectives in tourism, сп.„Инфраструктура и комуникации”, УНСС, година 4, кн. 9 , С., 2014 //Социалните медии - възможности за постигане на маркетинговите цели в туризма, 255-263

 •  Tsonev, N., Marketing strategies applied into the consulting business, // Възможност за постигане на маркетингови цели в областта на туризма, IUC Menagement Review,C. 2014 (под печат)


 Доклади от Конференции организирани от международни организации
  Цонев Н., Ролята на България в мисиите в чужбина в условията на членството в НАТО, Пленарен доклад на срещата на върха в Страсбург, 3-4 април 2009г.
 • Цонев Н., Перспективи в развитието на въоръжените сили чрез участие в миротворчески мисии под егидата на ООН, Пленарен доклад, Ирак, 2008г.


Научни доклади по конкурс за доктор и главен асистент:

 • Цонев Н., Формирането на устойчива национална сигурност и новата роля на държавата за защита на националните интереси, Международна научна конференция, Сборник: „Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение”, УНСС, 2005

 • Цонев Н., Устойчиво развитие и планиране на сигурността, Юбилейна научна конференция, Сборник: „Планирането-минало, настояще и бъдеще”, УНСС, 2008, с.192-198

 • Цонев Н., Управление на знанието в научно-образователните организации, Пленарен доклад пред Научна конференция във Военна академия, С., 2009, с.7-9

 • Цонев Н., Управлението в публичния сектор и неговата зависимост от медиите, Международна научна конференция, Сборник: ”Право, управление и медии през XXI век”, УИ „Неофит Рилски”, Благоевград, 2012

 • Цонев Н., Мотивация на потребителите за участие в социалните мрежи и ползите за бизнеса, Международна научна конференция, Сборник: „Предизвикателствата пред туризма XXI век”, София, 9 ноември 2012, с.392-396


Други доклади извън конкурси:

 • Цонев Н., Устойчиво развитие и планиране на сигурността, Юбилейна научна конференция, Сборник: „Планирането-минало, настояще и бъдеще”, С., 2008, 192-198

 • Цонев Н., Добра администрация, а не бюрокрация (е-Бизнес план на правителството), Научна сесия "Тенденции и перспективи в публичната администрация в Република България" -ЮЗУ- Благоевград , 2013

 • Цонев Н., Имиджът като маркетингов продукт, Международна научна конференция, Сборник: "Глобализъм,регионализъм и сигурност", 2013


Научни доклади  

 • Цонев Н., Публично-частно партньорство в социалните дейности на Министерството на отбраната//Publik-private partnership in The Social aktivities of The Ministry of Defence, Международна научна конференция,"Публично-частното партньорство в сектора на сигурността и отбраната - национални практики", УНСС, 13 -14 октомври,2006 ,София

 • Цонев Н., Брандиране на туристическите услуги, Трета международна научна конференция, Сборник: „Маркетингът-реалност и проекции в бъдещето”, ИУ – Варна, 2012, с.316-320

 • Цонев Н., Пазарни отношение и модели в модерната икономика, Научна конференция с международно участие , Сборник -том III : „Знанието-традиции, иновации, перспективи”-БСУ-Бургас, 2012, стр. 444-451.

 • Цонев, Н., Икономическите дейности в системата на сигурността и отбраната и новите реалности, Научна конференция на НВУ „В.Левски”-2012г., Издателство НВУ, Велико Търново, 2013,10с.

 • Цонев, Н., Пазарно осигуряване на сигурността, Научна конференция на НВУ „В.Левски”-2013г., Издателство НВУ, Велико Търново, 2013, с.41-52

 • Цонев, Н., Глобалните тенденции в сигурността фактор за трансформиране на икономическите дейности в системата на отбрана през периода 1997-2004г., Научна конференция на НВУ „В.Левски”- Издателство НВУ, Велико Търново, 2013г., с.133-142

 • Цонев Н., Роля на маркетинговото разузнаване при повишаване на конкурентоспособността на транспортните фирми, Научна конференция – катедра „Икономика на транспорта”, Сборник: ”Транспортът в променящия се свят – предизвикателства и решения”, 2014, с.243-252


 Проекти

Национални:

 • Консултантска дейност по проект: Проект № ESF – 1110-01-11001, с наименование:„Учене през целия живот – успешна кариера и социално дълголетие”, финансиран по ОП “РЧР” 2007-2013 г., Възложител: МТСП, Продължителност: 8 месеца, Изпълнител: «Никанор» ООД;

 • Консултантска дейност по проект: Проект Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност по ОП РЧР , съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, „Бизнес консултиране” в градовете: Благоевград, Гоце Делчев, Дупница, Петрич, Кюстендил, Разлог и Сандански.  Възложител: Агенция по заетостта, представлявана от конкретен бенефициент – Главна дирекция „Услуги по заетостта”, по договор No 79/29.03.2013 г., Изпълнител: «Никанор» ООД;

 • Оперативна програма "РЧР" (2007-2013), Актуализиране на учебни планове и програми в ОКС "Бакалавър"