Публикации /до 04.11.2019г./

Монографии

  1. Гайдаров, Н., „Икономиката на изживяванията и хазартния туризъм”, „Авангард Прима”, София, 2018г., 383 стр.

Статии

  1. Гайдаров, Н., „Маркетингови взаимодействия между казино индустрията и туроператорския бизнес”, УНСС, Сп. “Инфраструктура и комуникации”, УНСС, “Авангард Прима”, 2015г., с.344-348.
  2. Yaneva, M., Gaidarov, N., “Икономиката на изживяванията и ролята й за развитието на креативния туризъм“, Journal of Science&Research(10), Bulgarian Chamber for Education, Science and Culture 2017, 29-34. http://www.bkonk.bg/journal/volume-10.

Научни доклади

  1. Гайдаров, Н., „Ефективно управление на взаимодействието между казино индустрията и туроператорския бизнес”(стр. 438 – 446) за участие в Научно – практическа конференция „Стратегически визии: ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации” (иновации – институции – бизнес), организирана от Департамент „Администрация и управление” към НБУ, проведена на 07.06.2016г.
  2. Гайдаров, Н., „Нискотарифните авиокомпании – основен елемент за мобилността в туризма” (стр. 90 – 96) за участие  в Научно-практическа конференция на тема „Мобилност за един свързан свят”, организирана от Катедра „Икономика на транспорта” към УНСС, проведена на 28.10.2016 г.
  3. Гайдаров, Н.,Портарска, В. „Нискотарифните авиокомпании – ключов фактор за развитието на съвременния туризъм”. Представен е на Шеста научна конференция за студенти и докторанти на тема „Многообразието на туризма в научното познание”, организирана от катедра „Икономика на туризма” на 09.05.2017 г., стр. 19-26.
  4. Янева, М., Гайдаров, Н. Международна научна конференция – Сборник: “Съвременната наука, бизнесът и образованието“, „Новите нюанси на съвременната наука и развитието на креативния туризъм“, ВУМ Варна, юли 2017, стр.117-123.
  5. Янева, М., Гайдаров, Н., XXV Симпозиум „Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие“, Сборник: Предизвикателствата на новата технологична трансформация“, „Специализация, трансформация и устойчивост в туризма“, 28 ноември 2017 г., с.103-117.
  6. Гайдаров, Н., „Анализ на добрите практики в казино туризма” (стр.77-88) за участие в Седма научна конференция, организирана от „Катедра „Икономика на туризма”, сборник „Многообразието на туризма в научното познание”, София, 2019.
  7. Гайдаров, Н., Георгиева, Р., „Специализирани продукти на туроператорите по делови и хазартен туризъм”, Академично издателство „Ценов”, 2019 г., стр. 98-107.