Николай Евгениев Крушков

Доц. д-р Николай Евгениев Крушков

Служебен E-mail: nkrushkov@unwe.bg
Личен E-mail: nkrushkov@mail.bg
Телефон: (02) 8195 603
Кабинет: 1076

2016 Участие

НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Заповед Р 94/20.04.2015г за създаване на междуведомствена работна група за създаване на регионален център за управление на риска и територията за Югоизточна Европа
Място на провеждане: Министерски съвет, София, България
Организатор: Заместник министър-председател по Европейски фондове
Роля в проявата /доказателства за участие/: член
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 04
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България / международна организация / (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: гл. ас. д-р Николай Крушков
Заглавие: Анализ на промените в средата за сигурност през втората половина на 2015 година. Последици и прогнози.
Наименование на сборник: Обществото на знанието и хуманизмът на 21 век
Страници от-до: 8
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УНИБИТ
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: С импакт фактор
Автор/и: гл. ас. д-р Николай Крушков
Заглавие: Управление на сигурността в извънредни ситуации
Издание (наименование,том/кн./бр.№): списание "Сигурност" брой 3, 2015 г
Страници от-до: 30-31
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): АС Парадокс
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2014 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 2
Място на провеждане: Софийски университет
Организатор: катедра "Международно право и международни отношения" на Юридически факултет на Софийски университет
Автор/и: гл.ас. д-р Николай Евгениев Крушков
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 1-10
Дата на провеждане: 03.11.2014
Дата на публикуване: 03.11.2014
Наименование на научния форум: Научно-практически семинар на тема "Актуални теоретични и практически проблеми на противодействието на организираната престъпност, на законното финансиране и борбата срещу тероризма"
Тема: Вътрешни и външни рискове пред сигурността на страната през 2014 г.
Забележка:

2014 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 1
Място на провеждане: София, Хотел Шератон Балкан
Организатор: Институт на вътрешните одитори в България
Автор/и: гл.ас. д-р Николай Евгениев Крушков
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 1-10
Дата на провеждане: 28.11.2014
Дата на публикуване: 28.11.2014
Наименование на научния форум: Национална конференция на вътрешните одитори в България
Тема: Управление на сигурността в държавни и частни организации
Забележка:

2014 Проява / Дейност

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2014 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: Национална
Проява/дейност: Консултативни и експертни съвети, програмни и организационни комитети, редакционни колегии
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Съвет за защита на интелектуалната собственост
Място на провеждане: Министерство на културата
Организатор: Министерство на културата
Роля в проявата /доказателства за участие/: член
Дата на провеждане: 01.03.2014
Забележка:

Година: 2012 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 - Проява / Дейност

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: Белгия, Брюксел

Организатор: СОИС

Автор/и: гл.ас.д-р Николай Крушков

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 1-5

Дата на провеждане: 05.12.2011

Дата на публикуване: 16.03.2012

Наименование на научния форум: Международна научна конфереция IP Week 2011

Тема: Open Innovation

Забележка: