Година: 2011 - Публикация

Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)

Наименование: Контрол върху ефективното използване на средства от ЕС при разширена децентрализация на тяхното управление

Автор/и: Димов, О., Й.

Доказателство: Защитена дисертация м.Х.2011

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)

Наименование: ОРГАНИЗАЦИЯ НА МИТНИЧЕСКИЯ КОНТРОЛ ПРИ ИЗНОС НА ИЗДЕЛИЯ С ДВОЙНА УПОТРЕБА

Автор/и: Тамара Ангелова Влайкова

Доказателство: Защитена дисертация м.VІІ.2011

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : НИД - 8/2010

Място на провеждане: Равда

Организатор: Катедра "Финансов контрол"

Автор/и: Димов, О., Й.

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 9, от 127 до 136

Дата на провеждане: 06.09.2010

Дата на публикуване: 16.11.2010

Наименование на научния форум: Глобалната финансово - икономическа криза и финансовия контрол

Тема: Антимпинговия контрол на новите членки на ЕС

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)

Наименование: Методологически, методически и приложни аспекти на финансовия одит и възможностите за неговото усъвършенстване в Р Албания /в съответствие с международните стандарти на одита и практиката в България/.

Автор/и: Алкета Павли Пашоли

Доказателство: Представена рецензия пред СНС "Счетоводна отчетност, анализ и контрол"

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : няма

Място на провеждане: Албания, Корча

Организатор: Fan S.Noli” University, Faculty of Economy, Korca, Albania

Автор/и: Димов, О., Й.

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 4, от 117 до 121

Дата на провеждане: 29.10.2010

Дата на публикуване: 16.11.2010

Наименование на научния форум: “South Eastern part of Albania for the Possibilities & Challenges of Albanian and Western Balkan Countries towards the Integration processes”

Тема: „Възможности за оценка на вътрешния контрол”/Possibilities for evaluation of internal control

Забележка: