Заместник-декан по научноизследователската дейност
Финансово-счетоводен факултет
Научни интереси: данъчен, митнически и вътрешен контрол