СПИСЪК


с публикации на проф. д-р Огнян Георгиев Симеонов


 

Дисертации и автореферати

 

1.Симеонов Огнян Георгиев, “Система контроля хозяйствования в условиях демократизации управления экономикой”, диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук, Москва, 1990, 186 с.

2.Сименов Огнян Георгиев, “Система контроля хозяйствования в условиях демократизации управления экономикой”, автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук, Москва, 1990, 15 с.

 

Учебници и учебни пособия:

 

1.Симеонов, Огнян Георгиев, “Контролинг: оперативен контролинг”, София, “Тракия-М”, 2001, 275 с.; Симеонов, Огнян Георгиев, “Контролинг: основи на контролинга, оперативен контролинг” (второ преработено и допълнено издание), София, “Тракия-М”, 2004, 299 с.

2.Симеонов, Огнян Георгиев, Петрова, Надежда Георгиева,”Контроллинг” /пер.с болг./, Москва, “Проспект”, 2006, 237 с.; Симеонов, Огнян Георгиев, Петрова, Надежда Георгиева, “Контролинг”, София, ИСК при УНСС, 2003, 271 с.

3.Симеонов, Огнян Георгиев, Петрова, Надежда Георгиева, “Контролинг. Основи на контролинга, оперативен контролинг, стратегически контролинг” (второ преработено и допълнено издание), София, ЦДО при УНСС, 2008, 313 с.; Симеонов Огнян, Дончев Тома, Петрова Надежда, „Контролинг“, София,  ЦДО при УНСС, 2014, електронен учебник.

4.Симеонов Огнян, Фатиев Узеир, Рустамов Олимхон, Брузгулиз Римантас и др., “Финансовый аудит” (електронен учебен курс), INTOSAI/IDI-ASOSAI-ADB, 2007, 612 с.

5.Симеонов, Огнян Георгиев, Йонкова Бойчинка, Мишев Георги, Башева Снежана и др., “Управленски анализи и счетоводство”, София, УИ”Стопанство”, 2009, 683 с.

6.Симеонов, Огнян, Иванов Виктор, Тадаръков Димитър, Матев Димитър и др., “Наръчник на младия предприемач”, Сиела, 2006, 70 с.

7.Симеонов, Огнян Георгиев, Ламбовска, Мая Руменова, “Системи за управленски контрол”, София, Екс-прес, 2011, 252 с.

8.Симеонов Огнян, Ламбовска Мая, “Системи за управленски контрол”, София, ЦДО при УНСС, 2011, 161 с.

9.Симеонов Огнян, Касапова Веселина, Георгиева Десислава, Станева Цветелина „Вътрешен контрол и вътрешен одит“,София,  ЦДО на УНСС, 2013, 113 с.

10.Симеонов Огнян, Асенов Емил, Петрова Даниела, Дончев Тома, Лечева Ина, Динева Валерия, Ранчев Георги, „Финансов контрол“, София, Издателски комплекс УНСС, 2015, 139 с..

 

Монографии:

 

1.Симеонов, Огнян Георгиев, “Концептуални аспекти на съвременното развитие на управленския контрол”, И-во на ВУЗФ, София, 2010, 198 с.

2.Simeonov Ognyan, Lambovska Maya, “Control over threads”, GEORG, Slovakia, 2010, р. 151.

3.Симеонов, Огнян Георгиев, “Теоретични въпроси на контрола”, София, “М8М”, 1997., 143 с.

4.Симеонов, Огнян Георгиев, “Вътрешнофирмен контрол: контролируеми параметри и стандарти за финансово състояние”, София, “М8М”, 1998, 143 с.

 

Студии:

 

1.Симеонов, Огнян Георгиев, Ламбовска, Мая Руменова, “Теоретични основи на вътрешен стандарт за измерване и оценяване на заплахите към организациите”, В:”Научни трудове на УНСС”, т.2/2005 , с.97-120; В: “Бизнес посоки”, бр.1/2005, Бургаски свободен университет, с.30-39.

2.Simeonov Ognyan, “Balanced Scorecards”, “Economic alternatives”, UNWE, 1, 2005, p.105-120; Симеонов, Огнян Георгиев, “Балансираните карти за оценка”, В: “Икономически алтернативи”, бр.4/2005, с.13-28 (индексирано издание).

3.Симеонов Огнян Георгиев, “Теорията на контрола и делото на проф.д.ик.н. Михаил Динев, “Годишник на УНСС”, 2005, с.235-244.

4.Симеонов, Огнян Георгиев, Ламбовска, Мая Руменова, “Към еволюционните концепции за управлението на организациите”, В: “Годишник на УНСС”, 2008, с. 129-215.

5.Симеонов, Огнян Георгиев, “Към въпроса за предмета на концепцията на контролинга”, В: “Годишник”, Висше училище по застраховане и финанси, 2008, с.123-173.

6.Симеонов Огнян Георгиев, Ламбовска Мая Руменова, „Организационната промяна като еволюция“, В: „Годишник на ВУЗФ“, Издателство на ВУЗФ „Св. Григорий Богослов“, 2012, с.67-110.

 

Статии:

 

1.Симеонов, Огнян Георгиев, “Вътрешнофирменият контрол: пред избора на стратегия за развитие”, В: “Финансово-данъчен контрол”, кн.5/1991, с.13-18

2.Симеонов, Огнян Георгиев, “Държавен контрол или частен бизнес”, В: “Български бизнес”,бр.40/1996, с.6.

3.Симеонов, Огнян Георгиев, “Контролът върху ликвидността и оценката за действащо предприятие”, В: “Списание на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България”, кн.3/1998, с.25-32

4.Симеонов, Огнян Георгиев, “Работническо-мениджърската приватизация и социалдемократическият проект”, В: “Социалдемокрация”, кн.4/1998, с.14-15.

5.Симеонов, Огнян Георгиев, “Подбор на контролируемите параметри и на формите на вътрешнофирмения контрол”, В: “Икономическа мисъл”, кн.5/1999, с.100-112

6.Симеонов, Огнян Георгиев, “За някои ориентири при оценката на ликвидността”, В: “Счетоводство плюс”, кн.1/1999, с.11-17

7.Симеонов, Огнян Георгиев, “Един опростен метод за измерване на влиянието на разходите върху печалбата”, В: “Счетоводство плюс”, кн.2/1999, с.14-17

8.Симеонов, Огнян Георгиев, “Холдинговите системи за контрол: Защо холдингите в България търсят мажоритарно участие”, В: “Български бизнес”, бр.2/1999, с.15

9.Симеонов, Огнян Георгиев, “Холдинговите системи за контрол: Холдингите рядко решават текущите проблеми на своите предприятия”,В: “Български бизнес”,бр.3/1999, с.8

10.Симеонов, Огнян Георгиев, “Холдинговите системи за контрол: Структура на управленските системи или защо е необходима бюрокрация”, В: “Български бизнес”,бр.4/1999, с.15

11.Симеонов, Огнян Георгиев, “Подбор контролируемых параметров и форм контроля в экономических системах”, В: “Контроллинг”, Москва, кн.5/1999, с.34-45

12.Симеонов, Огнян Георгиев, “За управлението, контрола и политиката”, В: “Социалдемокрация”, кн.5-6/2000, с.18-20

13.Симеонов, Огнян Георгиев, “Пет стъпки за оптимизиране на продуктовата структура”,В: “Български бизнес”, бр.5/2001, с.25-27

14.Симеонов, Огнян Георгиев, “Технология на управлението на оборотния капитал”, В: “Български бизнес”, бр.6/2001, с.21-22

15.Simeonov Ognyan, “Erste hilfe bei liquiditatskrisen”, В: “Zbornik z vedeckej konferencie s medzunarodnou ucastou – 2 cast’, Zilinska Univerzita v Ziline, Zilina, 2006, s.507-511; Симеонов, Огнян Георгиев, Бърза помощ при ликвидна криза”, В: “Български бизнес”, бр.7/2001, с.26-27

16.Симеонов, Огнян Георгиев,”Контролингът и българската управленска практика”, В: “Финансов контрол”, бр.1/2002, с.51-54

17.Симеонов, Огнян Георгиев, “Финансовият анализ в одиторската дейност”, В: “Списание на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България”, бр.2/2003, с.29-32

18.Симеонов, Огнян Георгиев, “Одитът в публичния сектор: проблеми и перспективи”, В: “Български счетоводител”, бр.5/2004, с.2-7

19.Симеонов, Огнян Георгиев, “Бъдещето на отчетността и одита: три равнища на отчетността, три направления на одита”, В: “Списание на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България”, бр.1/2004, с.37-44

20.Simeonov Ognyan, “A Licensing Board – an Instrument for Measuring of the Threats to the Organizations”, В: ”Crisis Management”, Faculty of Special Engineering at University of Zilina, 2/2004, p.102-105 (индексирано издание).

21.Симеонов, Огнян Георгиев, Ламбовска, Мая Руменова, “Кризата за оцеляване и оценката за нейната дълбочина”, В: “Диалог”, бр.4/2007, СА”Д.А.Ценов”, с.47-57 (индексирано издание); Simeonov Ognyan, Lambovska Maya, “Survival Crisis and Evaluation of the Depth”, B: “Resenie krizovych situacii v specifickom prostredi”, Zilinska univerzita, Ministerstvo Hospodarstva SR, Zilina, 2007, s. 605-611.

22.Симеонов, Огнян Георгиев, “Драмите на мрежите и контролът върху икономиката”, В: “Мрежите на прехода”, “Изток-Запад”, 2008, с.564-568.

23.Симеонов, Огнян Георгиев, “Развитието на функциите и задачите на контрольорите”, В: “Контролинг”, бр.4/2008, с.3-8.

24.Симеонов, Огнян Георгиев, “В България все още няма нито една дисертация по вътрешен одит”, В: “Вътрешен одитор”, бр.2/2008, с.14-16.

25.Симеонов, Огнян Георгиев, Ламбовска, Мая Руменова, “Методологически аспекти на оценката на риска при вътрешния одит в публичния сектор” В: “Публичната администрация – предизвикателства и перспективи”, 2009, с. 267-273.

26.Lambovska Maya, Simeonov Ognyan, “A Model for Evaluation of the Asymtotic Stability of the Organization Bearers of Threats”, В: “Crizis Management”, 2/2010, University of Zilina in Zilina, p.8-14 (индексирано издание).

27.Ламбовска Мая Руменова, Симеонов Огнян Георгиев, “Структурната устойчивост на организацията – методологическа рамка и методически подход за оценяване”, В: “Икономически алтернативи”, 2/2011, УНСС, с.34-49 (индексирано издание).

28.Ламбовска Мая Руменова, Симеонов Огнян Георгиев, “Ограничаване на заплахите към организациите – концептуални и инструментални аспекти”, В: “Икономически алтернативи”, 3/2011, УНСС, с.16-29 (индексирано издание).

29.Ognyan Simeonov, Maya Lambovska, „A Suggestion about Potentialities for the SWOT Analysis’s Development Concerning Threats“, „Ekonomie a Managemen“t, 2/2012 (индексирано издание)

30.Maya Lambovska, Ognyan Simeonov, Jaroslav Slepecky, „Evaluation Structural Stability of the Organization in Respect to Threats“, Journal on Law, Economy&Management, 2/2012.

  1. Симеонов Огнян, Гоев Валентин, „Компетентност на вътрешните одитори (емпирични оценки)“, В: „Икономиката на България и Европейскя съюз – съвременни предизвикателства, и подходи за решения“, София, УНСС-ВУЗФ, 2015, с. 366-372.

  2. Lambovska Maya, Simeonov Ognyan, „METHODOLOGICAL FEATURES FOR RESTRAINING THREATS TO ORGANIZATIONS“, MEST Journal, 1/2017.

  3. Симеонов Огнян, Гоев Валентин, „Полезност и фактори за полезност на вътрешния одит (емпирични оценки)“, В: „Икономически изследвания“, София, БАН, 2017, кн.1, с.41-60.


 

Научни доклади:

 

1.Симеонов, Огнян Георгиев, “За някои теоретични опорни точки на концепцията на контролинга”, В: “50 години Финансово-счетоводен факултет при УНСС”, УИ”Стопанство”, 2002, с.380-385

2.Simeonov, Ognyan, “On Some Theoretical Issues of the Controlling Concept”, Summaries of the Lectures of the Conference “50 years Faculty of Finance and Accounting at the University of National and World Economy”, 2002, p.86-87

3.Симеонов, Огнян Георгиев, “ROE, EVA, BSC или за архитектурата на управленските модели”, В: “Предизвикателства пред управлението на организациите през ХХІ век: анализи, проблеми и перспективи”, УИ”Стопанство”, 2002, с.187-192

4.Симеонов, Огнян Георгиев, “Подход към анализа и управлението на нематериалните активи”, В: “Счетоводството в условията на пазарната икономика”, УИ”Стопанство”, 2002, с.352-357.

5.Симеонов, Огнян Георгиев, “Контролингът като отговор на кризата в моделната област на управлението”, В: “Съвременни подходи при управлението на икономически структури”, Бургаски свободен университет, 2003, с.219-227.

6.Симеонов, Огнян Георгиев, Христова, Лилия Георгиева, “Основни положения на теоретичен модел за емпирично изследване на финансовото управление и контрол в предприятието”, В: “Съвременни подходи при управлението на икономически структури”, Бургаски свободен университет, 2003, с.148-156.

7.Simeonov Ognyan, “The role of the independent audit for perfection of the corporative management”, В: “Economic themes, year XLII”, Faculty of economics Nis, 2004, p.555-561.

8.Симеонов Огнян, Атанас Динков, Иво Апостолов, Иво Коев и др., “Сравнителен международен анализ на учебни планове в областта на финансите, счетоводството и контрола (бакалавърска и магистърска степени на обучение), В: “Учебните планове в контекста на въвеждането на система за натрупване и трансфер на кредити във висшето образование”, Висше училище за застраховане и финанси, 2004, с. 25-37.

9.Симеонов Огнян Георгиев, Андронов Евангелий, “Лицензионното табло – фокусиране на организациите върху заплахите”, В: “Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение”, УИ”Стопанство”, 2005, с.168-174; В: bam.bg.

10.Симеонов Огнян Георгиев, “Съвременни аспекти на концепцията на контролинга”, В: “Съвременни управленски практики IV”, том II, БСУ, 2006, с.290-297.

11.Динев Михаил, Огнян Симеонов, Лилия Христова, Тома Дончев, “Държавният вътрешен финансов контрол в условията на разширена децентрализация на управлението на средствата по европейските фондове”, В: “Европейската интеграция на България - уроци и предизвикателства”, УИ”Стопанство”, 2006, с.161-168.

12.Симеонов Огнян Георгиев, “За интересите на одиторите и пътищата, които не водят никъде”, В: Юбилейна научна конференция “30 години катедра “Финансов контрол””, сборник доклади, част втора, УИ “Стопанство”, 2006, с.104-112.

13.Симеонов, Огнян Георгиев, Ламбовска, Мая Руменова, “Към въпроса за методологическата и методическата рамка на одита на изпълнението”, В: “Мениджмънт на ХХI век”, Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2007, с.58-67.

14.Simeonov Ognyan, Lambovska Maya, “Anti-crisis Decisions as Evolutionary Decisions’, B: “Resenie krizovych situacii v specifickom prostredi”, Zilinska univerziteta, Zilina, 2008, s. 653-660.

15.Simeonov Ognyan, “Contemporary aspects of the quality of audit activities at the national audit office of the Republic of Bulgaria”, B: “Konkurencja I kooperacja w strategiach zarzadzania organizacjami”, Katowice, 2009, p. 501-506; Симеонов,Огнян Георгиев, “Съвременни аспекти на качеството на одитната дейност на Сметната палата”, В: “Модернизация на икономиката – макроикономически, финансови и социални аспекти”, Академично издателство “Ценов”, Свищов, 2008, с.66-72.

16.Simeonov Ognyan, Lambovska Maya, “Evaluation of counteraction measures against threats to organizations”, B: “Zarzadzanie bezpiezenstwemw sektorze publicznym I biznesie”, Wyzsza Szkola Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Gdynia, 2009, p. 215-225.

17.Simeonov Ognyan, Lambovska Maya, “Early Inkrementalism in Higher School Management”, В: 4th International Conference of ASECU, “Developement: Cooperation and Competitivenes”, Buharest, Romania, 2008, р.546- 553.

18.Simeonov Ognyan, “Internal Control Systems as both Crisis Factor and Anti-Crisis Factor”, B: Resenie Krizovych Situacii v Specifickom Prostredi”, Zilina, 2009, p. 573-578.

19.Симеонов, Огнян Георгиев, “Съвременни промени в структурата на планово-контролния процес”, В: “Планирането – минало, настояще и бъдеще”, УИ””Стопанство”, 2008, с.129-135.

20.Simeonov Ognyan, Lambovska Maya, “AsuggestionaboutpotentialfortheSWOTanalysis'sdevelopmentconcerningthreats”, В: 5thInternational Conference of ASECU, Market Functionality and Institutional Reforms”, Tirana, Albania, 2010, р. 119-129.

21.Симеонов Огнян, „Теоретични основи на вътрешен стандарт за измерване и оценка на заплахите към организациите“, В: „Годишна научна сесия на Университета за национално и световно стопанство“, УНСС, 2010, с.48-51.

22.Симеонов Огнян, “За необходимостта от нов етап във висшето образование по финансов контрол”, В: “Глобалната финансово-икономическа криза и финансовият контрол”, УИ”Стопанство”, 2010, с.36-49.

23.Симеонов Огнян, Гоев Валентин, „Полезност на вътрешния одит (емпирични оценки), В: „Съвременни проблеми в теорията и практиката на контрола“, Издателски комплекс – УНСС, 2014, с.18-30.