Директор
Петър Пандушев Чобанов

Доц. д-р Петър Пандушев Чобанов

Служебен E-mail: p.chobanov@unwe.bg
Личен E-mail: pchoby@gmail.com
Телефон: (02) 8195 635
Кабинет: 2020
Консултации: В кабинет 2020: вторник от 10 до 12 Online в Teams: четвъртък от 16:30 до 18:30

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Petar Chobanov
Заглавие: Some Issues Confroting Bulgarian Economy
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Finance, Accounting and Business Analysis, Volume 1 Issue 1
Страници от-до: 53 - 63
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): UNWE, Department Finance
Място на публикуване (град, държава): Sofia, Bulgaria
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 1
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: Open Access Journal, Peer Reviewed

2019 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НП-12/2019
Наименование: 5-TA МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ПАРИЧНИ ПРОБЛЕМИ.Европа след европейските избори: икономически и парични перспективи
Ръководител: доц. д-р Петър Чобанов
Колектив: проф. д.ик.н Николай Неновски, катедра „Финанси“, УНСС; гл. ас. д-р Дияна Митева-Бончева, катедра „Финанси“, УНСС
Описание: Организиране на международна научна конференция
Начало (година): 2019
Начало (месец): 4
Край (година): 2019
Край (месец): 12
Забележка:

2019 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ-5/2017
Наименование: „Системи за финансова стабилност и фискална дисциплина на общините в България“
Ръководител: доц. д-р Светлана Александрова
Колектив: доц. д-р Гергана Михайлова-Борисова; доц. д-р. Петър Чобанов; гл.ас. д-р Стефан Петров; д-р Десислава Желева Калчева; ас. Милена Ковачевич катедра; докторант Стоян Нейчев
Описание: Главна цел на проекта е да се направи последователно, логично и задълбочено изследване на проблемите свързани със системата за управление на финансите на общините в България, базирано на постигнати резултати, натрупан опит и добри практики
Начало (година): 2017
Начало (месец): 4
Край (година): 2019
Край (месец): 12
Забележка:

2019 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: „Неконвенционалната парична политика на водещите централни банки – състояние и ефекти, включително и за България“
Автор/и: Свилен Колев
Доказателство: Заповед No. 1160/14.05.2019 г. за състав на научно жури на проф. д-р Валентин Гоев зам. ректор по НИД
Забележка:

2019 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2018 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Четвърта годишна конференция
Място на провеждане: София
Организатор: Център по парични изследвания
Автор/и: Ивайла Димитрова; Петър Чобанов
Процент участие в съавторство: 50
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 10
Тема: Рискове пред икономическата стабилност в страните от ЦИЕ
Забележка:

2018 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ-5/2017
Наименование: „Системи за финансова стабилност и фискална дисциплина на общините в България“
Ръководител: доц. д-р Светлана Александрова
Колектив: доц. д-р Пресияна Ненкова; доц. д-р Гергана Михайлова-Борисова; доц. д-р. Петър Чобанов; гл.ас. д-р Стефан Петров; д-р Десислава Желева Калчева; ас. Милена Ковачевич катедра; докторант Стоян Нейчев
Описание: Главна цел на проекта е да се направи последователно, логично и задълбочено изследване на проблемите свързани със системата за управление на финансите на общините в България, базирано на постигнати резултати, натрупан опит и добри практики
Начало (година): 2017
Начало (месец): 4
Край (година): 2019
Край (месец): 12
Забележка:

2018 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НП-11/2018
Наименование: 4-TA МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ПАРИЧНИ ПРОБЛЕМИ. НОВИТЕ РЕАЛНОСТИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И МЯСТОТО НА БАЛКАНСКИТЕ СТРАНИ
Ръководител: доц. д-р Петър Чобанов
Колектив: проф. д.ик.н Николай Неновски, катедра „Финанси“, УНСС; гл. ас. д-р Дияна Митева-Бончева, катедра „Финанси“, УНСС;
Описание: Организиране на международна научна конференция
Начало (година): 2018
Начало (месец): 4
Край (година): 2018
Край (месец): 12
Забележка:

2018 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ - 4/2016
Наименование: ФИНАНСОВА УСТОЙЧИВОСТ В ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА
Ръководител: доц. д-р Петър Чобанов
Колектив: проф. д.ик.н Николай Неновски, катедра „Финанси“, УНСС; доц. д-р Светлана Александрова, катедра „МИО и бизнес“, УНСС; доц. д-р Гергана Михайлова-Борисова, катедра „Финанси“, УНСС; гл. ас. д-р Дияна Митева-Бончева, катедра „Финанси“, УНСС; ас. Димитър
Описание: Да извърши задълбочено и логически последователно изследване на финансовата устойчивост в ЦИЕ, за да установи степента на устойчивост и да препоръча мерки за нейното подобряване
Начало (година): 2016
Начало (месец): 4
Край (година): 2018
Край (месец): 12
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Petar Chobanov
Заглавие: Risks to Economic Stability in CEE Countries
Издание (наименование,том/кн./бр.№): YEARBOOK OF UNWE (2018 )
Страници от-до: 271-286
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): UNWE © 2019
Място на публикуване (град, държава): Sofia, Bulgaria
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 1
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ-5/2017
Наименование: „Системи за финансова стабилност и фискална дисциплина на общините в България“
Ръководител: доц. д-р Светлана Александрова
Колектив: доц. д-р Пресияна Ненкова; доц. д-р Гергана Михайлова-Борисова; доц. д-р. Петър Чобанов; гл.ас. д-р Стефан Петров; д-р Десислава Желева Калчева; ас. Милена Ковачевич катедра; докторант Стоян Нейчев
Описание: Главна цел на проекта е да се направи последователно, логично и задълбочено изследване на проблемите свързани със системата за управление на финансите на общините в България, базирано на постигнати резултати, натрупан опит и добри практики в страни о
Начало (година): 2017
Начало (месец): 4
Край (година): 2019
Край (месец): 12
Забележка:

2017 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ - 4/2016
Наименование: ФИНАНСОВА УСТОЙЧИВОСТ В ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА
Ръководител: доц. д-р Петър Чобанов
Колектив: проф. д.ик.н Николай Неновски, катедра „Финанси“, УНСС; доц. д-р Светлана Александрова, катедра „МИО и бизнес“, УНСС; доц. д-р Гергана Михайлова-Борисова, катедра „Финанси“, УНСС; гл. ас. д-р Дияна Митева-Бончева, катедра „Финанси“, УНСС; ас. Димитър
Описание: Да извърши задълбочено и логически последователно изследване на финансовата устойчивост в ЦИЕ, за да установи степента на устойчивост и да препоръча мерки за нейното подобряване
Начало (година): 2016
Начало (месец): 4
Край (година): 2018
Край (месец): 12
Забележка:

2017 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2017 Участие

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в научен форум в България (бр. участия)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Трета годишна конференция
Място на провеждане: София, България
Организатор: Център по парични изследвания
Автор/и: Ивайла Димитрова; Петър Чобанов
Процент участие в съавторство: 50
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 10
Тема: Фискална устойчивост в страните от ЦИЕ с валутен борд
Забележка:

2012 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка: работа с информационни източници

2012 Проява / Дейност

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание:
Номер : 1
Място на провеждане: Равда, България
Организатор: Катедра Финанси, УНСС
Автор/и: Петър Пандушев Чобанов
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 1-11
Дата на провеждане: 28.09.2012
Дата на публикуване: 28.12.2012
Наименование на научния форум: Финансовата система на България в контекста на турбуленциите в Европа
Тема: Неравновесията - причини за кризата
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Публикувана монография (книга) (бр. монографии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание:
Автор/и: Петър Пандушев Чобанов
Година на публикуване: 2012
Заглавие: Неравновесията, рисковете и глобалната криза
Име на списание/издателство: Пропелер
Място на публикуване: София, България
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 1-232
Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в национален проект (бр. проекти)

Номер : N 0018-ЦИО-3.2.

Наименование: Разработване на модел за оценка на въздействието СКФ

Ръководител: гл ас д-р Ралица Ганева

Колектив: Петър Чобанов; Ралица Ганева; Калоян Ганев; Стефан Цветков; Димитър Василев

Описание: Разработване на иконометричен модел за въздействието на Структурните и кохезионния фонд на ЕС върху българската икономика

Начало: февруари 2011

Край: август 2011

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 - Проява / Дейност

Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)

Наименование: Евротим

Място на провеждане: Брюксел, Белгия

Организатор: Европейска Комисия - ГД"Екфин"

Роля в проявата /доказателства за участие/: Участник от академичната общност/неправителствения сектор на Република България

Дата на провеждане: 25.05.2011

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в международно/българско списание с импакт фактор (бр. статии)

Автор/и: Nikolay Nenovsky, Petar Chobanov, Amine Lahiani

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Empirical Investigation of Systemic Risk in the New EU States

Име на списание/издателство: Economics Bulletin

Място на публикуване: Electronic Issue

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 12; 1401 - 1412

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Nikolay Nenovsky, Petar Chobanov, Amine Lahiani

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Monetary Policy after the Crisis; Chapter 5: Money Market Integration and Sovereign CDS Spreads Dynamics in the New EU States

Име на списание/издателство: SUERF - The European Money and Finance Forum & Central Bank of Poland

Място на публикуване: VIenna

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 15

Забележка:

Година: 2010 - Проява / Дейност

Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)

Наименование: Член на Редакционния съвет на серията Икономически изследвания на Агенция за икономически анализи и прогнози (до юли 2010)

Място на провеждане: Агенция за икономически анализи и прогнози

Организатор: Изпълнителен директор на Агенция за икономически анализи и прогнози

Роля в проявата /доказателства за участие/: рецензии на изследвания, участие в обсъждане на изследванията

Дата на провеждане: 01.06.2010

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)

Автор/и: Чобанов, П., Неновски, Н., Лахиани, А.

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Money Market Integration and Sovereign CDS Spreads Dynamics in the New EU States

Име на списание/издателство: William Davidson Institute, University of Michigan , Working Paper No. 1002

Място на публикуване: Ann Arbor, USA

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 15, 1-15

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : няма

Място на провеждане: Равда

Организатор: катедра "Финанси"

Автор/и: Чобанов, П.

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 7, 23-29

Дата на провеждане: 23.09.2010

Дата на публикуване: 10.12.2010

Наименование на научния форум: Световната финансова криза и поуките за финансовия сектор на България

Тема: Влияние на кризата върху паричния пазар

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие в доклад/постер в официален научен форум на международна организация (бр. участия)

Номер : няма

Място на провеждане: Stresa, Italy

Организатор: Istituto Bruno Leoni

Автор/и: Чобанов, П.

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 4, 2-5

Дата на провеждане: 11.06.2010

Дата на публикуване: 01.12.2010

Наименование на научния форум: Pallanza Group 2010

Тема: The internationalization of regulations: The global world needs global rules

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Изготвяне на рецензия на статии в международни списания (поканен рецензент) (бр. рецензии)

Наименование: Capital pension schemes in Bulgaria, Hungary and Slovakia and the impact of the ongoing financial crisis on them

Автор/и: съгласно правилата на изданието при написването на рецензията както авторите, така и рецензента са анонимни един за друг

Доказателство: рецензия

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: Чобанов, П., Неновски, Н., Колева, Д.

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Отражение на международната финансова и икономическа криза върху банковия сектор в България

Име на списание/издателство: Годишник на УНСС, 2010 г.

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 21, 57-77

Забележка: