2012 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 1
Място на провеждане: Rome, Italy
Организатор: SVIMEZ, Universita di Roma ''Top Vergata"
Автор/и: Mishev P., M.Draganova, M.Peneva
Процент участие в съавторство: 33
Брой страници от-до: 18
Дата на провеждане: 13.09.2012
Дата на публикуване: 15.09.2012
Наименование на научния форум: "XXXII Annual Scientific Connference AISRE "Institutions, Network and Geografic Country System: The governance of local and national relations"
Тема: "New Forms of Covernance - Opurtunity for Regional Development"
Забележка:

2012 Публикация

НИД - дейност: Публикувана статия в международно/българско списание с импакт фактор (бр. статии)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с импакт фактор
Автор/и: Davidova S., Fredriksson L., Mishev P., Petrovici D.
Година на публикуване: 2012
Заглавие: "Subsistence farming, incomes and agricultural livelihoods in the new member states of the European Union"
Име на списание/издателство: Enviroment and Planning C: Covernment and Policy
Място на публикуване: Covernment and Policy 30 (2)
Процент участие в съавторство: 25
Брой страници от-до: 209-227
Забележка: http://www.envplan.com/search.cgi

2012 Публикация

НИД - дейност: Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание:
Автор/и: Ivanova N., Mishev Pl.
Година на публикуване: 2012
Заглавие: "Climate Changes and its Impact on Agriculture - The Case Study of Bulgaria''
Име на списание/издателство: ''Human and Social Dimensions of Climate Change'', Intech Open Access
Място на публикуване: Croatia
Процент участие в съавторство: 50
Брой страници от-до: 186-206
Забележка: http://www.intechopen.com/books/human-and-social-dimensions-of-climate-change/climate-changes-and-its-impact-on-agriculture-the-case-study-of-bulgaria

2012 Проект / Програма

НИД - дейност: Ръководство на национален проект (бр. проекти)
Вид проява: Национална
Номер : ДКТ 02/05
Наименование: "Климатичните промени и българското земеделие - икономическо въздействие и уязвимост"
Ръководител: проф.д.ик.н. Пламен Мишев
Колектив: проф.д-р Недка Иванова, доц.д-р Мария Пенева, доц.д-р Зорница Стоянова, ас.д-р Христина Харизанова, докторант Петя Брънзова
Описание: Анализ на влиянието на климатичните промени върху добиване на основни земеделски култури по райони на страната и оценка на това влияние върху развитието и уязвимостта на земеделието
Начало: 17.12.2009
Край: 14.04.2013
Забележка:

2012 Проект / Програма

НИД - дейност: Ръководство на международен проект (бр. проекти)
Вид проява: Международна
Номер : 256216
Наименование: "Мy University"
Ръководител: проф.д.ик.н. Пламен Мишев
Колектив: проф.д.ик.н. В.Кисимов, проф.д-р К.Стефанова, ас.д-р Хр.Харизанова, докт. В.Любомирова
Описание: Електронен портал на УНСС
Начало: 01.10.2010
Край: 30.06.2013
Забележка:

2012 Проект / Програма

НИД - дейност: Ръководство на международен проект (бр. проекти)
Вид проява: Международна
Номер : 265616
Наименование: "Integrating and Econometric and Mathematical Programming Models into an Amendable Policy and Market Analysis Tool using FADN Database (FADNTOOL)"
Ръководител: проф.д.ик.н. Пламен Мишев
Колектив: проф.д-р Недка Иванова, доц.д-р Зорница Стоянова, ас.д-р Христина Харизанова,
Описание: Разработване на среда за използване на различните модели, основани на данните от СЗСИ за анализ на пазара.
Начало: 01.04.2011
Край: 31.03.2014
Забележка:

2012 Проект / Програма

НИД - дейност: Ръководство на международен проект (бр. проекти)
Вид проява: Международна
Номер : 265394
Наименование: "Farming Transitions: Pathways Towards Regional Sustainability of Agriculture in Europe - FarmPath"
Ръководител: проф.д.ик.н. Пламен Мишев
Колектив: проф.д-р Недка Иванова, гл.ас.д-р Мария Пенева, доц.д-р Марияна Драганова, докторант Мира Алякова
Описание: Целта на проекта е да се идентифицират и оценят бъдещи пътища на развитие на регионално устойчиво селско стопанство в Европа, социалните и технологични иновации, необходими за идентифициране и развитие на тези насоки.
Начало: 01.03.2011
Край: 28.02.2014
Забележка:

2012 Проект / Програма

НИД - дейност: Ръководство на международен проект (бр. проекти)
Вид проява: Международна
Номер : CIII-HU-0003-08-1213
Наименование: "Agriculture and Environment in the 21st Century - @groen"
Ръководител: проф.д.ик.н. Пламен Мишев
Колектив: доц.д-р Мария Пенева
Описание: Основната цел на предложената мрежа в областта на земеделието и околната среда е въвеждане на целеви области на обучение в рамките на университетите, включени в мрежата, които да поделят общи отговорности и задължения по обмена на студенти и преподав
Начало: 15.05.2012
Край: 01.06.2013
Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Ръководство на национален проект (бр. проекти)

Номер : ДКТ 02/05

Наименование: Климатичните промени и българското земеделие - икономическо въздействие и уязвимост

Ръководител: Проф.д.ик.н. Пламен Мишев

Колектив: проф.д-р Недка Иванова, гл.ас.д-р Мария Пенева, гл.ас.д-р Зорница Стоянова, ас.д-р Христина Харизанова, н.с. І ст. д-р Милкана Мочурова, докторант Петя Брънзова, ст.н.с. ІІ ст.д-р Стайчо Колев, н.с. І ст.д-р Таня Маринова

Описание: Целта на проекта е: Проучване на текущите и бъдещи климатични промени в България и оценка на въздействието им върху екстремните явления на база регионалния климатичен модел REMO на Max Plank Institute for Meteorology

Начало: 17.12.2009

Край: 17.12.2012

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Ръководство на международен проект (бр. проекти)

Номер : 212345

Наименование: PRIMA - Prototypical Policy Impacts on Multifuntional Activities in Rural Municipalities

Ръководител: проф.д.ик.н. Пламен Мишев

Колектив: проф.д-р Недка Иванова, доц.д-р Диана Копева, гл.ас.д-р Мария Пенева

Описание: Целта на проекта е основата на анализ на влиянието на различните политики на ЕС в селските райони да се създаде прототипен модел, чрез който да се оценява очакваното въздействие на европейските политики в бъдещи планови периоди.

Начало: 01.11.2008

Край: 01.11.2011

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Ръководство на международен проект (бр. проекти)

Номер : 265394

Наименование: Farming Transitions: Pathways Towards Regional Sustainability of Agriculture in Europe - FarmPath

Ръководител: проф.д.ик.н. Пламен Мишев

Колектив: проф.д-р Недка Иванова, гл.ас.д-р Мария Пенева, доц.д-р Марияна Драганова, докторант Мира Алякова

Описание: Целта на проекта е да се идентифицират и оценят бъдещи пътища на развитие на регионално устойчиво селско стопанство в Европа, социалните и технологични иновации, необходими за идентифициране и развитие на тези насоки.

Начало: 01.03.2011

Край: 01.03.2014

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Ръководство на международен проект (бр. проекти)

Номер : CII-HU-0003-06-1011

Наименование: Agriculture and Environment in the 21st Cenury - @groen

Ръководител: проф.д.ик.н. Пламен Мишев

Колектив: гл.ас.д-р Мария Пенева

Описание: Основната цел на предложената мрежа в областта на земеделието и околната среда е въвеждане на целеви области на обучение в рамките на университетите, включени в мрежата, които да поделят общи отговорности и задължения по обмена на студенти и преподав

Начало: 15.05.2011

Край: 01.06.2012

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Ръководство на международен проект (бр. проекти)

Номер : FP7/2007-2011 212120

Наименование: Teoretical Development and Empirical Measurement of the External Costs of Pesticides (TEAMPEST)

Ръководител: проф.д.ик.н. Пламен Мишев

Колектив: проф.д-р Недка Иванова, гл.ас.д-р Зорница Стоянова

Описание: Използването на пестицидите в селското стопанство е необходима, за да се предотвратят загуби в добивите, по литературни данни, възлизащи на 29% - 52%. Едновременно с това тяхното използване води до замърсявания на почвите и водите.

Начало: 01.05.2008

Край: 30.04.2011

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана студия (глава от книга) (бр. студии)

Автор/и: П.Мишев, Т.Калоянов, М.Мочурова

Година на публикуване: 2010

Заглавие: "Impact of Climate Change on Winter Tourism in Borovets"

Име на списание/издателство: Икономическо издателство на БАН

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 33

Брой страници от-до: 98-127

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Ръководство на международен проект (бр. проекти)

Номер : FP7/2007-2011 212120

Наименование: Teoretical Development and Empirical Measurement of External Costs of Pesticides ( TEAMPEST)

Ръководител: проф.д.ик.н. Пламен Мишев

Колектив: проф.д-р Недка Иванова, гл.ас.д-р Зорница Стоянова

Описание: Необходимостта от използване на пестициди в селското стопанство, с цел предотвратяване загуби, възлизащи по литературни данни на 29%-52%

Начало: 01.05.2008

Край: 30.04.2011

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Ръководство на международен проект (бр. проекти)

Номер : 256216

Наименование: "Моят университет" ("My University")

Ръководител: проф.д.ик.н. Пламен Мишев

Колектив: проф.Валентин Кисимов, доц. Камелия Стефанова, ас. Христина Харизанова, докт. Веселина Митева

Описание: Един от ключовите аспекти за успеха на Болонския процес е създаването на единна европейска зона за висше образование, с цел качествено сътрудничество между правителство, институциите за висше образование, студенти, служители, работодатели.

Начало: 01.10.2010

Край: 31.03.2013

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Ръководство на международен проект (бр. проекти)

Номер : FP VII 212345 PRIMA

Наименование: Прототипно влияние на политиките върху мултифункционалните дейности в селските общини

Ръководител: проф.д.ик.н. Пламен Мишев

Колектив: доц. Диана Копева, проф. Недка Иванова, гл.ас. Мария Пенева

Описание: В проекта се анализира влиянието на различните политики върху социално-икономическите промени в селските общини. За България изследването обхваща общините в северен централен район.

Начало: 05.11.2008

Край: 31.10.2011

Забележка: отчетен е междинен етап по проекта

Година: 2010 - Проект / Програма

Ръководство на национален проект (бр. проекти)

Номер : ДКТ 02/55

Наименование: Климатичните промени и българското земеделие - икономическо въздействие и уязвимост

Ръководител: проф.д.ик.н. Пламен Мишев

Колектив: проф. Недка Иванова, гл.ас. Мария Пенева, гл.ас. Зорница Стоянова, ас. Христина Хризанова, н.с. І ст. Милкана Мочурова, докт. Петя Брънзова, н.с.ІІ ст.Стайчо Колев, н.с.І ст. Таня Маринова,н.с. І ст. Боряна

Описание: Проучване на текущите и бъдещи климатичнипромени в България и оценка на въздействието им върху екстремните явления на база регионалния климатичен модел REMO на Max Plank Institute for Meteorology

Начало: 17.12.2009

Край: 17.12.2012

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)

Автор/и: Проф. Пламен Мишев, Милкана Мочурова

Година на публикуване: 2010

Заглавие: "An assessment of sectoral vulnerability to climate change on case study level Nuclear Energy - Bulgaria"

Име на списание/издателство: "Economics Perspectives"

Място на публикуване: САЩ

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 3-28

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Проф. Пламен Мишев, Милкана Мочурова

Година на публикуване: 2010

Заглавие: "Система от индикатори за измерване на социално-икономическите въздействия от климатичните промени"

Име на списание/издателство: "Управление и устойчиво развитие", бр.3-4

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 23-48

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)

Дата: 25.10.2010

Място на провеждане: София

Университет: УНСС

Факултет: Бизнес факултет

Катедра: "Икономика на природните ресурси"

Доказателство: зап.№ 2359/13.10.2010

Забележка:

Брой: 1