Ръководител катедра
Катедра "Финанси"
Пресияна Стойкова Ненкова

Доц. д-р Пресияна Стойкова Ненкова

Служебен E-mail: pnenkova@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 534
Кабинет: 2049
Консултации: понеделник 16.30-17.30 вторник 12.30-13.30

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Nenkova,P., Angelov,A.
Заглавие: Assessing the Effects of Imposing VAT on the Services Provided by the Banking Sector–The Case of Bulgaria.
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Economic studies journal, 28/3. pp.124-143 (ISSN 0205-3292)
Страници от-до: 124-143
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Икономически институт, БАН
Място на публикуване (град, държава): Sofia, Bulgaria
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: ненкова, п., калчева,д.
Заглавие: Фискална роля и значение на данъка върху недвижимите имоти в България - сравнителен анализ на 265 общини
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп.Бизнес посоки, 2018, бр.2/2018
Страници от-до: 95-110
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Център по икономически и управленски науки БСУ
Място на публикуване (град, държава): Бургас, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: няма

2013 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2013 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : BG051PO001-4.3.04-0034
Наименование: Развитие на електронните форми и дистанционно обучение в УНСС - създаване на нови възможности за повишаване на образованието и успешната професионална реализация
Ръководител: проф. д-р Веселка Павлова
Колектив: катедра "Статистика и Иконометрия"
Описание: разработване на електронни учебници
Начало (дд.мм.гггг): 11.11.2012
Край (дд.мм.гггг): 11.04.2014
Забележка:

2013 Проява / Дейност

НИД - дейност: Член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 0
Място на провеждане: Университет за национално и световно стопанство, гр.София
Организатор: УНСС, ВУЗФ
Роля в проявата /доказателства за участие/: организационен комитет
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 04.11.2013
Наименование на научния форум: Девета международна научна конференция на младите учени на тема: „Икономиката на България в променяща се политическа, социална и икономическа среда“
Забележка:

2013 Публикация

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 0
Място на провеждане: УНСС, София
Организатор: УНСС, ВУЗФ
Автор/и: Пресияна Стойкова Ненкова
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: 30-37
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 04.11.2013
Дата на публикуване (дд.мм.гггг): 04.11.2013
Наименование на научния форум: Девета международна научна конференция на младите учени на тема: „Икономиката на България в променяща се политическа, социална и икономическа среда“
Тема: Перспективи за реформиране на данъчните системи - данък върху недвижимата собственост
Забележка:

2014 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2014 Друго

НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 10 юбилейна международна научна конференция на младите учени
Място на провеждане: УНСС, гр.София
Организатор: Финансово-счетоводен факултет
Автор/и: доц.д-р Пресияна Ненкова
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: от 91 до 98
Дата на провеждане (дд.мм.гггг): 13.11.2014
Дата на публикуване (дд.мм.гггг): 13.11.2014
Наименование на научния форум: Икономиката на България и Европейския съюз - съвременни предизвикателства и подходи за решение
Тема: Общинските инвестиции в Европейския съюз и България - състояние, предизвикателства и перспективи.
Забележка: доклад

2014 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : BG051PO001-3.1.07-0059
Наименование: Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС "Бакалавър" за професионално направление "Икономика" в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието.
Ръководител: доц.д-р Марчо Марков
Колектив: доц.д-р Марчо Марков, доц.д-р Пресияна Ненкова и др.
Описание: Доклад-оценка на учебната документация на специалност "Финанси" - ОКС"Бакалавър"
Начало (дд.мм.гггг): 30.03.2012
Край (дд.мм.гггг): 30.03.2015
Забележка:

2015 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2015 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ 1 - 26/2014
Наименование: Анализ на макроикономическото и финансово състояние на България през 2014г. и 2015г.
Ръководител: проф. д.ик.н. Стати Статев
Колектив: доц.Виктор Йоцов доц. Стела Ралева и др.
Описание: анализ на публичните финанси на България
Начало (година): 2014
Начало (месец): 6
Край (година): 2016
Край (месец): 6
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: доц.д-р Пресияна Ненкова
Заглавие: Предизвикателства пред данъчното облагане в условията на фискална консолидация
Наименование на сборник: Икономиката на България и Европейския съюзМКонкурентноспособност и иновации
Страници от-до: 80-88
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателство на ВУЗФ
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2012 Друго

НИД - дейност: Член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 0000
Място на провеждане: УНСС, София
Организатор: Финансово-счетоводен факултет
Роля в проявата /доказателства за участие/: член на организационен комитет
Дата на провеждане: 26.10.2012
Наименование на научния форум: Осма международна научна конференция на младите научни работници "Икономиката на България - съвременни предизвикателства пред макроикономическата политика, финансовия сектор и реалния бизнес"
Забележка:

2012 Друго

НИД - дейност: Член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 0000
Място на провеждане: УНСС, София
Организатор: Финансово-счетоводен факултет
Роля в проявата /доказателства за участие/: член на организационен комитет
Дата на провеждане: 26.10.2012
Наименование на научния форум: Юбилейна международна научна конференция на ФСФ "Криза и икономически растеж"
Забележка:

2012 Друго

НИД - дейност: Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Учебно-методичен съвет на ЦПО към Международен банков институт ООД
Място на провеждане: София
Организатор: Международен банков институт ООД
Роля в проявата /доказателства за участие/: протоколи от заседания
Дата на провеждане: 24.10.2012
Забележка:

2012 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

Година: 2011 - Друго

Член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)

Номер : не

Място на провеждане: България

Организатор: УНСС, Катедра "Финанси"

Роля в проявата /доказателства за участие/: член на организационен комитет

Дата на провеждане: 18.10.2011

Наименование на научния форум: Икономиката на България - пътят към еврото

Забележка: не

Година: 2011 - Друго

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : не

Място на провеждане: България

Организатор: УНСС, Катедра "Финанси"

Автор/и: доц.д-р Пресияна Ненкова, Дияна Металова

Процент участие в съавторство: 90

Брой страници от-до: 116-124

Дата на провеждане: 16.06.2011

Дата на публикуване: 18.10.2011

Наименование на научния форум: Накъде след кризата (с акцент върху финансовия сектор)

Тема: В търсене на изгубените приходи - данъчна политика в следкризисния период

Забележка: не

Година: 2011 - Друго

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : не

Място на провеждане: България

Организатор: УНСС, Катедра "Финанси"

Автор/и: доц.д-р Пресияна Ненкова

Процент участие в съавторство: 0

Брой страници от-до: 11

Дата на провеждане: 18.10.2011

Дата на публикуване: 18.10.2011

Наименование на научния форум: Седма международна научна конференция на младите научни работници "Икономиката на България - пътят към еврото"

Тема: Данъчна конкуренция, данъчна хармонизация и модел на Тибо

Забележка: не

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)

Наименование: Значение на векторния критерий за усъвършенстване на правилото за публичен избор, Петър Митев, годишник НАУЧНИ ТРУДОВЕ на УНСС, т.2, 2010г., стр. 209-236

Автор/и: Ненкова, Пр.

Доказателство: рецензия

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)

Дата: 10.03.2010

Място на провеждане: 2046

Университет: УНСС

Факултет: Финансово-счетоводен

Катедра: Финанси

Доказателство: изпитен протокол

Забележка:

Брой: 10

Година: 2010 - Публикация

Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)

Наименование: Данъци и данъчно облагане, Емил Калчев, Издателство на НБУ, 2010

Автор/и: Ненкова, Пр.

Доказателство: рецензия

Забележка:

Година: 2010 - Проява / Дейност

Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)

Наименование: Учебно-методичен съвет към ЦПО на Международен банков институт

Място на провеждане: София

Организатор: Международен банков институт

Роля в проявата /доказателства за участие/: разработване на учебни програми, планове и методики; подготовка на изследователски проекти

Дата на провеждане: 15.05.2010

Забележка: