Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Общоикономически факултет
Ръководител секция
Секция "Социално-икономически теории" към Катедра "Политическа икономия"
Румен Любенов Андреев

Доц. д-р Румен Любенов Андреев

Служебен E-mail: r.andryeyev@unwe.bg
Личен E-mail: randnik@abv.bg
Телефон: (02) 8195 254
Кабинет: 4064
Консултации: вторник 10- 12 сряда 10- 12
Научни интереси: история на икономическите теории