2019 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 16.12.2019
Място на провеждане: каб. 1039 а
Университет: УНСС
Факултет: Финансово-счетоводен
Катедра: Счетоводство и анализ
Доказателство: протоколи
Брой: 2
Забележка: няма

2019 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 28.05.2019
Място на провеждане: каб. 1039 а
Университет: УНСС
Факултет: Финансово-счетоводен
Катедра: Счетоводство и анализ
Доказателство: протоколи
Брой: 1
Забележка: няма

2019 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 04.02.2019
Място на провеждане: каб. 1039 а
Университет: УНСС
Факултет: Финансово-счетоводен
Катедра: Счетоводство и анализ
Доказателство: протоколи
Брой: 1
Забележка: няма

2019 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 30.01.2019
Място на провеждане: каб. 1039 а
Университет: УНСС
Факултет: Финансово-счетоводен
Катедра: Счетоводство и анализ
Доказателство: протоколи
Брой: 2
Забележка: няма

2019 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 07.01.2019
Място на провеждане: каб. 1039 а
Университет: УНСС
Факултет: Финансово-счетоводен
Катедра: Счетоводство и анализ
Доказателство: протоколи
Брой: 1
Забележка: няма

2019 Участие

НИД - дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД НП-5/2019
Място на провеждане: УНСС
Организатор: Финансово-счетоводен факултет при УНСС, от ВУЗФ - България, от ЛНТУ- Украйна, от ПУЭТ -Украйна, от Департамент по мениджмънт на Университета на гр. Болоня – Италия и от Факултет по икономика от Университета в гр. Сплит - Р.Хърватска.
Роля в проявата /доказателства за участие/: член на програмен комитет
Година на провеждане: 2019
Месец на провеждане: 11
Наименование на научния форум: „Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност"”.
Забележка: няма

2019 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Basheva, Sn., Pozharevska, R
Заглавие: Changes to the Conceptual Framework and its effect on the regulatory system in the Republic of Bulgaria
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. „Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale“, Anno CXIX, бр.1/2019; ISSN 1593-9154
Страници от-до: 99-108
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA DI BOLOGNA
Място на публикуване (град, държава): Италия, гр. Болоня
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 4
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: няма

2019 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Башева, Сн., Пожаревска, Р.
Заглавие: Концептуална рамка – развитие и проблеми
Наименование на сборник: Счетоводство, одит и финанси в променящия се свят
Страници от-до: 115-129
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателство „Наука и икономика“, Икономически университет гр. Варна
Място на публикуване (град, държава): Варна, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 4
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: няма

2019 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Пожаревска, Р., Башева, С.
Заглавие: Счетоводно представяне на резултатите от иновационните дейности - актуални проблеми
Наименование на сборник: Шестнадесетата международна научна конференция на тема „Иновации и предприемачество в образованието и бизнеса“, ISBN 978-954-9432-83-1
Страници от-до: 29-47
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): МВБУ; http://ibsedu.bg/media/Conference/2019/Section_1._Innovation_source_of_competitive_advantages.pdf; база данни CEEOL www.ceeol.com
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 4
Процент участие в съавторство: 50
Забележка: няма

2019 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Пожаревска, Р. и др.
Заглавие: Информираното управление на нематериалните активи в публичния сектор - предпоставка за неговото модернизиране. КМ „Икономиката на България и ЕС в дигиталния свят“
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК УНСС; ISBN 978-619-232-208-3
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 7
Общ брой страници: 714
Страници от-до: 187-197
Процент участие в съавторство: 2
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 1
Забележка: няма

2019 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Пожаревска, Р. ; Михайлова, М.; Мусов, М; Маркова, М.; Дончев, Т.; Ранчев, Г.; Ненков, Д.; Трифонова, С.
Заглавие: Изследване на възможностите за адаптиране на учебни програми към изискванията на Аssociation of chartered certified accountants (ACCA)
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК УНСС; ISBN 978-619-232-154-3
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2019
Месец на публикуване: 3
Общ брой страници: 150
Страници от-до: с. 5-8; с. 146-150
Процент участие в съавторство: 7
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 1
Забележка: няма

2019 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НП-9/2019
Наименование: Изследване на съвременните подходи за обучение по счетоводство с цел адаптиране към изискванията на акредитиращите професионални организации ИДЕС, ICAEW и АССА“
Ръководител: доц. д-р Мария Маркова
Колектив: проф. д-р Румяна Пожаревска, доц. д-р Даниела Петрова Въткова - Милушева, гл.ас. д-р Лиляна Камбурова, д-р Явор Башев, докторант Кирил Башикаров
Описание: университетски, научно-приложен
Начало (година): 2019
Начало (месец): 3
Край (година): 2021
Край (месец): 3
Забележка: няма

2019 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: тЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА БЮДЖЕТИРАНЕТО В ОРГАНИЗАЦИИТЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ /ПО ПРИМЕРА НА ФОНДАЦИЯ/
Автор/и: ПРОФ. Д-Р РУМЯНА ПОЖАРЕВСКА
Доказателство: РЕЦЕНЗИЯ
Забележка:

2019 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: „Концепцията за контрол при съставяне на консолидирани финансови отчети – минало и настояще"
Автор/и: Камбурова, Л.
Доказателство: рецензия
Забележка: няма

2019 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Manifestation of intellectual capital in Manifestation of intellectual capital in trade during period 2008-2018trade during period 2008-2018
Автор/и: Николова, И.
Доказателство: рецензия
Забележка: няма

2019 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: The joint audit in Bulgaria - issues and prospects
Автор/и: Башева, Сн., Петрова-въткова, Д., Башев, Я.
Доказателство: рецензия
Забележка: няма

2019 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка: няма

2018 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 01.02.2018
Място на провеждане: каб. 1039 а
Университет: УНСС
Факултет: Финансово-счетоводен
Катедра: Счетоводство и анализ
Доказателство: протоколи
Брой: 2
Забележка: няма

2018 Участие

НИД - дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НИД НП-7/2018
Място на провеждане: УНСС
Организатор: Финансово-счетоводен факултет при УНСС, от ВУЗФ - България, от ЛНТУ- Украйна, от ПУЭТ -Украйна, от Департамент по мениджмънт на Университета на гр. Болоня – Италия и от Факултет по икономика от Университета в гр. Сплит - Р.Хърватска.
Роля в проявата /доказателства за участие/: член на програмен комитет
Година на провеждане: 2018
Месец на провеждане: 11
Наименование на научния форум: „Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят”.
Забележка: няма

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Pozharevska R.
Заглавие: Мodel of presenting human capital in the financial statements
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Колективна монографія Міністерство освіти і науки України, Луцький національний технічний університет, Університет національного і світового господарства (Софія, Болгарія), Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів апк України, Волинська обласна
Страници от-до: с. 70-77
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ЛНТУ; ISBN 978-617-672-175-8
Място на публикуване (град, държава): Украйна, Луцк
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 5
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: няма

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Пожаревска, Р.
Заглавие: Нематериалните активи в счетоводството на екологичната среда – актуални проблеми на признаване и представяне
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Статия в колективна монография на Финансово-счетоводен факултет на УНСС, ВУЗФ, ЛНТУ- Украйна, от ПУЭТ -Украйна, от Департамент по мениджмънт на Университета на гр. Болоня – Италия и от Факултет по икономика от Университета в гр. Сплит - Р.Хърватска
Страници от-до: 82-104
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК УНСС; ISBN 978-619-232-089-8
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 6
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: няма

2018 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: „Публично-частно партньорство –същност и отчетна рамка“
Автор/и: Мария Маркова
Доказателство: рецензия
Забележка: няма

2018 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Интелектуалната собственост и търговската тайна защитават от измами
Автор/и: сп. „Икономически и социални алтернативи” – 15.04.2018
Доказателство: рецензия
Забележка: няма

2018 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на статии в български научни списания (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Модели за възникване и предотвратяване на измами
Автор/и: сп. „Икономически и социални алтернативи” – 15.04.2018
Доказателство: рецензия
Забележка: няма

2018 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка: няма

2017 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 09.01.2017
Място на провеждане: 1039а
Университет: УНСС
Факултет: Финансово-счетоводен факултет
Катедра: Счетоводство и анализ
Доказателство: протоколи
Брой: 3
Забележка: няма

2017 Участие

НИД - дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НП
Място на провеждане: УНСС
Организатор: Финансово-счетоводния факултет на УНСС в съорганизаторство със следните водещи международни и национални университети: Университет на гр. Болоня, Италия; Университет на гр. Сплит, Факултет по икономика, Република Хърватска; Полтавски университет по
Роля в проявата /доказателства за участие/: 1. Зам. председател на ОК на 13-тата международна конференция на младите научни работници
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 11
Наименование на научния форум: „Икономиката на България и Европейския съюз – глобален свят ”
Забележка: няма

2017 Участие

НИД - дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : НП 1-2017
Място на провеждане: УНСС
Организатор: Финансово-счетоводен факултет, в съорганизаторство с катедрите „Творчески индустрии и интелектуална собственост“,“Национална и регионална сигурност“ и Юридическия факултет при УНСС, както иАсоциация на сертифицираните експерти по разкриване на и
Роля в проявата /доказателства за участие/: Председател на Организационния комитет на Първа Международна научно-практическа конференция
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 05
Наименование на научния форум: „Дигитални измами и киберсигурност”,
Забележка: няма

2017 Участие

НИД - дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : няма
Място на провеждане: УНСС
Организатор: Финансово-счетоводния факултет на УНСС в съорганизаторство със следните водещи международни и национални университети: Университет на гр. Болоня, Италия; Университет на гр. Сплит, Факултет по икономика, Република Хърватска; Полтавски университет по
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на програмния комитет на международната конференция „65 години ФСФ“
Година на провеждане: 2017
Месец на провеждане: 11
Наименование на научния форум: „Проблемите на финансите, контрола и счетоводството в глобалния свят“
Забележка: няма

2017 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Пожаревска, Р.
Заглавие: Новите счетоводни обекти генерирани от интелектуалната собственост на отчетните единици – научно-приложни аспекти
Наименование на сборник: «Интелектуалната собственост, иновациите и научната дейност в глобална среда»
Страници от-до: под печат
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): „За буквите – О писменехь“,
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: няма

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Пожаревска, Р. и кол.
Заглавие: Новата национална счетоводна регулаторна рамка и рефлексията й върху счетоводното признаване и представяне на нематериалните активи
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Сборник научни статии „Катедра Счетоводство и анализ“ 1920-2017“
Страници от-до: 385-408
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: няма

2017 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Pozharevska, R. и кол.
Заглавие: Колективна научна публикация на ФСФ при УНСС и на Lodz University of Technology, Poland на тема: „Contemporary Issues of Accounting and Management in Poland and in Bulgaria“; статия на тема). Accounting Aspects of Greenhouse Gas Emission Allowances
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Lodz University of Technology Press
Място на публикуване (град, държава): Lodz, Poland
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 06
Общ брой страници: 208
Страници от-до: 150-166
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 1
Забележка: няма

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Pozharevska, R.
Заглавие: Intellectual property securitization – accounting aspects;
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Международный сборник научных трудов «УЧЕТ. ЭКОНОМИКА. МЕНЕДЖМЕНТ: научные заметки». Выпуск 1(13) – 2017 год
Страници от-до: 120- 128
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ЛНТУ
Място на публикуване (град, държава): Луцк, Украйна
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: няма

2017 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: доц. д-р Румяна Пожаревска
Заглавие: Счетоводни аспекти на интелектуалния капитал
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 04
Общ брой страници: 185
Страници от-до: 1-185
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 12
Забележка: няма

2017 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ 1-1/2015
Наименование: "Изследване на възможностите за адаптиране на учебни програми към изискванията на Association of Chartered Certified Accountants (АССА)",
Ръководител: доц. д-р Мариана Михайлова
Колектив: доц. д-р Румяна Пожаревска, доц. д-р Силвия Трифонова, доц. д-р Димитър Ненков, гл.ас. д-р Михаил Мусов, гл.ас. д-р Тома Дончев, гл. ас. д-р Мария Маркова, гл.ас. д-р Георги Ранчев
Описание: Целта на проекта е постигане на международно признат профил на образованието в УНСС в областта на счетоводството, одита и финансите
Начало (година): 2015
Начало (месец): 04
Край (година): 2017
Край (месец): 12
Забележка: Получена акредитация за УНСС от АССА до 2023 г.

2017 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Счетоводство на юридическите лица с нестопанска цел“,
Автор/и: Даниела Венциславова Георгиева
Доказателство: рецензия
Забележка: издателство на МВБУ

2017 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: "Проблеми при счетоводното отчитане и одита на проекти, финансирани от европейски фондове и международни институции".
Автор/и: Мартин Танчев
Доказателство: становище
Забележка: защита на 14.06.2017

2017 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Измами във финансовите отчети – анализи и превенции
Автор/и: Явор Храбринов Башев
Доказателство: рецензия
Забележка: няма

2017 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: “Счетоводство в публичния сектор; второ преработено и допълнено издание“,
Автор/и: Стоянов, С., Фесчиян,Д., Савова-Симеонова, К., Андасарова, Р.
Доказателство: рецензия и протокол от катедрен съвет
Забележка: няма

2017 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: “Счетоводство – основен курс; второ преработено и допълнено издание“
Автор/и: Стоянов,С., Савова,К., Филипова-Сланчева, А., Николова, Н.
Доказателство: рецензия и протокол от катедрен съвет
Забележка: няма

2017 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка: няма

2017 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Пожаревска, Р.
Заглавие: Колективна монография на ФСФ (2017) на тема: „Икономиката на България и Европейския съюз: наука и бизнес”, „Счетоводна политика и практика, счетоводни стандарти, финансов одит, контролни системи и вътрешен контрол“;статия на тема:Предизвикателства п
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК-УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 06
Общ брой страници: 490
Страници от-до: 200-215
Процент участие в съавторство: 100
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 1
Забележка: няма

2016 Участие

НИД - дейност: Организиране и провеждане на семинари и конференции
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Брой: 3
Забележка:

2016 Участие

НИД - дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 3
Място на провеждане: УНСС
Организатор: Финансово-счетоводния факултет на УНСС в съорганизаторство със следните водещи международни и национални университети: Университет на гр. Болоня, Италия; Университет на гр. Сплит, Факултет по икономика, Република Хърватска; Полтавски университет по
Роля в проявата /доказателства за участие/: зам. председател на организационния комитет
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 11
Наименование на научния форум: 12-тата международна конференция на младите научни работници на тема „Икономиката на България и Европейския съюз: наука и бизнес”
Забележка: зам. председател на ОК на международна научна конференция

2016 Участие

НИД - дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 2
Място на провеждане: УНСС
Организатор: катедра "Счетоводство и анализ"
Роля в проявата /доказателства за участие/: Член на програмен съвет
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 06
Наименование на научния форум: Изследване на възможностите за провеждане на електронен държавен изпит за специалност „Счетоводство“, ОКС „Бакалавър“
Забележка: член на програмен съвет на кръгла маса

2016 Участие

НИД - дейност: Участие с покана за доклад в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 1
Място на провеждане: УниБИТ
Организатор: УниБИТ
Автор/и: Пожаревска, Р.
Процент участие в съавторство: 100
Страници от-до: под печат
Година на провеждане: 2016
Месец на провеждане: 04
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 03
Наименование на научния форум: Четвърти национален семинар с международно участие на тема: «Интернет либерализацията – предизвикателства и добри практики пред интелектуалната собственост
Тема: Интелектуална собственост – счетоводно представяне и признаване в контекста на новата национална регулаторна рамка
Забележка: участие в научен форум с покана за доклад

2016 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 30.03.2016
Място на провеждане: 1039а
Университет: УНСС
Факултет: Финансово-счетоводен
Катедра: Счетоводство и анализ
Доказателство: протокл
Брой: 1
Забележка:

2016 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 24.03.2016
Място на провеждане: каб. 1039 А
Университет: УНСС
Факултет: Финансово-счетоводен
Катедра: Счетоводство и анализ
Доказателство: протокол
Брой: 1
Забележка:

2016 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 16.03.2016
Място на провеждане: каб. 1039 А
Университет: УНСС
Факултет: Финансово-счетоводен
Катедра: Счетоводство и анализ
Доказателство: протокол
Брой: 2
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Pozharevska, R.
Заглавие: Copyrights in online business – accounting aspects
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Oблік. Eкономіка. Mенеджмент: Випуск 3 (11)
Страници от-до: 162-170
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ЛНТУ
Място на публикуване (град, държава): Луцк, Украйна
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Пожаревска, Р.
Заглавие: Иновации и интелектуална собственост – счетоводни аспекти
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентоспособност и иновации
Страници от-до: 273-279
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Пожаревска, Р., С. Трифонова, М. Мусов, Т. Дончев, Х. Маврудиев, Н. Кацарски
Заглавие: Адаптиране на учебни програми към изискванията на Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 10
Общ брой страници: 208
Страници от-до: 5-11, 105-208
Процент участие в съавторство: 10
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 1
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Стоянов, С., Сн. Башева, Р. Пожаревска и др.
Заглавие: Принципи на представяне и отчитане на интелектуалния капитал и на природните ресурси
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Финансова отчетност
Страници от-до: 74-101,119-163
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 01
Процент участие в съавторство: 10
Забележка:

2016 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ 1-1/2015
Наименование: Изследване на възможностите за адаптиране на учебни програми към изискванията на Association of Chartered Certified Accountants (АССА)
Ръководител: доц. д-р Мариана Михайлова
Колектив: Пожаревска, Р., С. Трифонова, М. Мусов, Т. Дончев, М. Маркова, Г. Ранчев
Описание: Целта на проекта е постигане на международно признат профил на образованието в УНСС в областта на финансите, счетоводството и финансовия контрол
Начало (година): 2015
Начало (месец): 04
Край (година): 2017
Край (месец): 12
Забележка:

2016 Друго

НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка: работа с информационни източници

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Подходи и политики на счетоводството в публичния сектор
Автор/и: Фесчиян, Д., К. Савова
Доказателство: рецензия и протокол от катедрен съвет
Забележка: рецензия на учебник "Подходи и политики на счетоводството в публичния сектор"

2016 Друго

НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: Lehman College, CUNY | School of Natural and Social Sciences, Department of Economics & Business
Автор/и: Dr. Rossen Petkov, Assistant Professor
Доказателство: покана за рецензия и рецензия
Забележка: външен рецензент за хабилитация на д-р Росен Петков в Lehman College, CUNY | School of Natural and Social Sciences, Department of Economics & Business, NY, USA

2015 Участие

НИД - дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : QUAESTI
Място на провеждане: Zilina, Slovakia
Организатор: Publishing Society The-science.com
Роля в проявата /доказателства за участие/: член на Scientific Committee
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 12
Наименование на научния форум: The 3rd Virtual Multidisciplinar Conference
Забележка:

2015 Участие

НИД - дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : HASSACC 2015
Място на провеждане: Zilina, Slovakia
Организатор: Publishing Society The-science.com
Роля в проявата /доказателства за участие/: член на Scientific Committee
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 10
Наименование на научния форум: Human and Social Sciences at the Common Conference
Забележка:

2015 Участие

НИД - дейност: Участие като член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 11-та международна конференция на младите научни работници на тема: "Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентоспособност и иновации"
Място на провеждане: УНСС
Организатор: ФСФ при УНСС; ВУЗФ; Университет на гр. Болоня, Италия; Университет на гр. Сплит, Хърватия; ЛНТУ, Луцьк, Украйна; ПУЭТ, Полтава, Украйна
Роля в проявата /доказателства за участие/: зам. председател на организационния комитет
Година на провеждане: 2015
Месец на провеждане: 12
Наименование на научния форум: Международна конференция на младите научни работници
Забележка:

2015 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 04.05.2015
Място на провеждане: 1039а
Университет: УНСС
Факултет: Финансово-счетоводен
Катедра: "Счетоводство и анализ"
Доказателство: изпитни
Брой: 1
Забележка:

2015 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 29.04.2015
Място на провеждане: 1039а
Университет: УНСС
Факултет: Финансово-счетоводен
Катедра: "Счетоводство и анализ"
Доказателство: изпитни протоколи
Брой: 3
Забележка:

2015 Участие

НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата (дд.мм.гггг): 19.01.2015
Място на провеждане: 1039а
Университет: УНСС
Факултет: Финансово-счетоводен
Катедра: "Счетоводство и анализ"
Доказателство: изпитни протоколи
Брой: 1
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Пожаревска, Р. и др.
Заглавие: Икономиката на България и Европейския съюз - съвременни предизвикателства и подходи за решение
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 05
Общ брой страници: 481
Страници от-до: 252-260
Процент участие в съавторство: 1
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 0
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Стоянов, С., М. Михайлова, Р. Пожаревска
Заглавие: Възможности за развитието на организацията и нормативната уредба на счетоводството в България за малки и средни предприятия върху основата на континенталната счетоводна система
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ИК на УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 04
Общ брой страници: 205
Страници от-до: 9-15; 21-54; 82-103; 136-185
Процент участие в съавторство: 50
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 6
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Пожаревска, Р.
Заглавие: Счетоводни аспекти на електронната търговия
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. Актив, бр. 7-8/2015
Страници от-до: 7-14
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Доби прес ООД
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 08
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: Пожаревска, Р.
Заглавие: Концептуална рамка и отчитане на преоценката на нематериалните активи
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. Актив, бр. 2/2015
Страници от-до: 5-13
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Доби прес ООД
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 02
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Пожаревска, Р.
Заглавие: Creative accounting in the field of commercial transactions involving intellectual property (based on the model of the statutory regulation in the Republic of Bulgaria)
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Облiк Економика Менеджмент, Випуск 4(8)-2015
Страници от-до: 58-65
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ЛНТУ
Място на публикуване (град, държава): Луцьк, Украйна
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Пожаревска, Р. , М. Маркова
Заглавие: Accounting interpretation of concession rights in the Republic of Bulgaria - topical issues
Издание (наименование,том/кн./бр.№): ZTR - Theoretical Journal of Accounting, том 84 (140)
Страници от-до: 181-182; 183-188
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Zeszyty Teoretyczne Rachunkowosci
Място на публикуване (град, държава): Полша
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Пожаревска, Р.
Заглавие: Internally generated intellectual products - accounting aspects
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Облiк Економика Менеджмент, Випуск 2-2015
Страници от-до: 281-289
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ЛНТУ
Място на публикуване (град, държава): Луцьк, Украйна
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Пожаревска, Р.
Заглавие: Accounting aspects on biotechnology and their products (according to theory and practice in Bulgaria)
Издание (наименование,том/кн./бр.№): USA- Chinese usines Review, vol. 14, N 3
Страници от-до: 137-142
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): David Publishing Company
Място на публикуване (град, държава): New York, USA
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Пожаревска, Р.
Заглавие: The relationship between electronic commerce and intellectual property in the environment of globalization - problematic issues in the regulatory framework of the Republic of Bulgaria
Наименование на сборник: Сетевой бизнес и внутренняя торговля Украины и стран СНГ
Страници от-до: 58-63
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ПУЭТ
Място на публикуване (град, държава): Полтава, Украйна
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Пожаревска, Р.
Заглавие: The relationship between electronic commerce and intellectual property in the environment of globalization - problematic issues in the regulatory framework of the Republic of Bulgaria
Наименование на сборник: Сетевой бизнес и внутренняя торговля Украины и стран СНГ
Страници от-до: 58-63
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ПУЭТ
Място на публикуване (град, държава): Полтава, Украйна
Година на публикуване: 2015
Месец на публикуване: 04
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Пожаревска, Р.
Заглавие: Challenges for the accounting theory in view of the recognition of new intellectual property items
Наименование на сборник: Розвиток бухгалтерського облiку, контролю та аналiзу в умовах iнституцiональних эмiн глобальноi економiки
Страници от-до: 103-106
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Iнститут бухгалтерського облiку, контроль та аналiз
Място на публикуване (град, държава): Луцьк, Украйна
Година на публикуване: 2014
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 0
Забележка:

2015 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в чужбина (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Пожаревска, Р.
Заглавие: Recognition of rights on biotechnology and products of biotechnology for accounting purposes
Наименование на сборник: The 2nd Virtual Multidisciplinary Conference
Страници от-до: 205 -207
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Институт "Томсън"
Място на публикуване (град, държава): Зилина, Словакия
Година на публикуване: 2014
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2015 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ 1-1/2015
Наименование: Изследване на възможностите за адаптиране на учебни програми към изискванията на Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
Ръководител: доц. д-р Мариана Михайлова
Колектив: доц. д-р Румяна Пожаревска, гл. ас. д-р Тома Дончев, гл. ас. д-р Михаил Мусов, гл. ас. д-р Мария Маркова
Описание: Целта на проекта е постигане на международно признат профил на образованието в УНСС в областта на финансите, счетоводството и финансовия контрол
Начало (година): 2015
Начало (месец): 04
Край (година): 2017
Край (месец): 12
Забележка:

2015 Проекти

НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ 1-1/2013
Наименование: Адаптиране на учебни програми към изискванията на Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)
Ръководител: доц. д-р Румяна Пожаревска
Колектив: доц. д-р Силвия Трифонова, гл.ас. д-р Михаил Мусов, гл.ас. д-р Тома Дончев, гл.ас. д-р Христо Маврудиев, ст. преп. Калина Братанова, докторант Николай Кацарски
Описание: Целта на проекта е постигане на международно признат профил на образованието в УНСС в областта на финансите, счетоводството и финансовия контрол
Начало (година): 2013
Начало (месец): 04
Край (година): 2015
Край (месец): 12
Забележка:

2014 Публикация


НИД - дейност: Публикувана статия в международно списание в ред. колегия (бр. статии)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание:
Автор/и: Пожаревска, Р
Година на публикуване: 2014
Заглавие: "Теоретико-регуляторные проблемы при бухгалтерском учете интеллектуального капитала в Болгарии"
Име на списание/издателство: Луцкий национальный технический университет
Място на публикуване: г. Луцк, Украйна
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 1-10
Забележка:

2014 Публикация


НИД - дейност: Публикувана монография (книга) (бр. монографии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Автор/и: Пожаревска, Р.
Година на публикуване: 2014
Заглавие: "Accounting aspects of intangible cultural heritage - current issues in the and practice in Bulgaria,
Име на списание/издателство: изд. ''LAP LAMBERT"
Място на публикуване: Германия
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 1-45
Забележка:

2014 Публикация


НИД - дейност: Публикувана статия в международно/българско списание с импакт фактор (бр. статии)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание:
Автор/и: Пожаревска, Р.,
Година на публикуване: 2014
Заглавие: "Нематериалното културно наследство в условията на глоболизация-теоретични опорни точки за признаване за счетоводни цели"
Име на списание/издателство: Луцкий национальный технический униврситет,Украина/ISSN International Centre', Paris France; Pociъький iндекс наукового цитування /РIНЦ/; Роciйська наукова бiблiотека /еLILRARY.RU/.
Място на публикуване: Украйна, Франция
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 5-15
Забележка:

2014 Публикация


НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Издания с редколегия
Автор/и: Пожаревска, Р.,
Година на публикуване: 2014
Заглавие: "Хармонизация на националната счетоводна регулаторна рамка за малки и средни предприятия
Име на списание/издателство: сп. Актив
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 1-5
Забележка:

2014 Публикация


НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание:
Наименование: "Репутацията на предприятието като обект на счетоводството - проблеми на признаване, отчитане и оповествяване.
Автор/и: Камбурова Лиляна
Доказателство: рецензия
Забележка:

2014 Публикация


НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Рецензия
Вид издание:
Наименование: "Счетоводни аспекти на концесиите"
Автор/и: Маркова, М
Доказателство: рецензия
Забележка:

2014 Публикация


НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 2
Място на провеждане: Македония и Словакия
Организатор: Университет "Гоце Делчев" и Институт" Томсън"
Автор/и: Пожаревска, Р.
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 1-10
Дата на провеждане: 10.04.2014
Дата на публикуване: 12.04.2014
Наименование на научния форум: GV-conf.
Тема: "Rights related to copyright in the public sector - topical issues in the accounting theory and practice in Republic of Bulgaria"
Забележка:

2014 Публикация


НИД - дейност: Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)
Вид проява: Международна
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Номер : 1
Място на провеждане: Словакия, Румъния, Македония, Полша и Гренада
Организатор: съорганизатори Институт "Томсън" Словакия и университети от Словакия, Румъния, Македония, Полша и Гранада
Автор/и: Пожаревска, Р.
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 1-10
Дата на провеждане: 18.11.2013
Дата на публикуване: 22.11.2013
Наименование на научния форум: Virtual Ifnferenie Human And Social Sciences at the Common Conference
Тема: Topical issues concerning the European harmonization and unification of accounting for SME in Bulgaria
Забележка:

2014 Проява / Дейност


НИД - дейност: Член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 1
Място на провеждане: УНСС
Организатор: ФСФ
Роля в проявата /доказателства за участие/: Зам.председател
Дата на провеждане: 13.11.2014
Наименование на научния форум: 10-та Международна научна конференция на младите научни работници
Забележка:

2014 Проект / Програма


НИД - дейност: Участие в национален проект (бр. проекти)
Вид проява: Национална
Номер : 13
Наименование: "Възможни финансови измами с потърпевши възрастни хора и възможност за тяхното предотвратяване"
Ръководител: проф.д-р Снежана Башева
Колектив: колектив
Описание: проект
Начало: 31.05.2014
Край: 31.05.2014
Забележка:

2014 Проект / Програма


НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : 1-1/2013
Наименование: "Адаптиране на учебти програми към изискванията на Institute of Chartered Accountants in England and Wales /ICAEW/''
Ръководител: доц.д-р Румяна Пожаревска
Колектив: колектив
Описание: проект
Начало: 30.04.2013
Край: 10.12.2015
Забележка:

2014 Друго


НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата: 12.11.2014
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: ФСФ
Катедра: катедра "Счетоводство и анализ"
Доказателство: участие като член на изпитна комисия на докторанта Петрана Тодорова
Забележка:
Брой: 2

2014 Друго


НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

2014 Друго


НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата: 13.01.2014
Място на провеждане: София
Университет: УНСС
Факултет: ФСФ
Катедра: катедра "Счетоводство и анализ"
Доказателство: докторански изпит "Финансово отчитане и счетоводен анализ" на докторант Худаир Абас Албаяти
Забележка:
Брой: 1

2014 Друго


НИД - дейност: Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Наименование: аемане на акедемична длъжност "доцент" Заповед № 363/28.02.2014
Автор/и: Пожаревска, Р
Доказателство: становище
Забележка:

2014 Друго


НИД - дейност: Публикувана монография (книга) (бр. монографии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Автор/и: Пожаревска, Р.,
Година на публикуване: 2014
Заглавие: "Accounting aspects of intangible cultural heritage - current in the theory and practice in Bulgaria"
Име на списание/издателство: "LAP LABERT Academic Publishing'',Германия
Място на публикуване: Германия
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 5-10
Забележка:

2013 Публикация


НИД - дейност: Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание:
Автор/и: Пожаревска,Р
Година на публикуване: 2013
Заглавие: Intellectual property: a lever to stimulate economic qrowth of small and medium-sized enterprises /accountinq aspects/;
Име на списание/издателство: Икономически алтернативи
Място на публикуване: София
Процент участие в съавторство: 100
Брой страници от-до: 1-12
Забележка:

2013 Проява / Дейност


НИД - дейност: Член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 3
Място на провеждане: УНСС
Организатор: Финансово-счетоводен факултет
Роля в проявата /доказателства за участие/: Зам.председател
Дата на провеждане: 04.11.2013
Наименование на научния форум: Икономиката на България в променящата се политическа, социална и икономическа среда"
Забележка:

2013 Проява / Дейност


НИД - дейност: Член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 2
Място на провеждане: УНСС
Организатор: Финансово-счетоводен факултет
Роля в проявата /доказателства за участие/: Зам. председател
Дата на провеждане: 26.09.2013
Наименование на научния форум: Икономиката на България-съвременни предизвикателства пред макроикономическата политика, финансовия сектор и реален бизнес"
Забележка:

2013 Проява / Дейност


НИД - дейност: Член на програмен/орг. комитет на уни./нац./международен научен форум (бр. комитети)
Вид проява: Международна
Проява/дейност: Научен форум
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : 1
Място на провеждане: УНСС
Организатор: Финансово-счетоводен факултет
Роля в проявата /доказателства за участие/: Председател
Дата на провеждане: 26.10.2013
Наименование на научния форум: Криза и икономически растеж
Забележка:

2013 Проект / Програма


НИД - дейност: Ръководство на университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : 1-1/2013
Наименование: Адаптиране на учебни програми към изизскванията на Institute of Chartered Accountants in and Wales (ICAEW)
Ръководител: доц. д-р Румяна Пожаревска
Колектив: доц. д-р Румяна Пожаревска проф. д-р Снежана Башева
Описание: проект
Начало: 30.04.2013
Край: 10.12.2015
Забележка:

2013 Проект / Програма


НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НП-3/2012
Наименование: Възможности за развитието на организацията и нормативната уредба на счетоводството в България за малки и средни предприятия върху основата на континеталната счетоводна система
Ръководител: проф.д-р Стоян Стоянов
Колектив: доц. Румяна Пожаревска проф. Стоян Стоянов
Описание: университетски проект
Начало: 15.03.2011
Край: 10.12.2013
Забележка:

2013 Друго


НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата: 19.12.2013
Място на провеждане: УНСС
Университет: УНСС
Факултет: Финансово-счетоводен
Катедра: Счетововдство и анализ
Доказателство: изпит
Забележка:
Брой: 1

2013 Друго


НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата: 11.11.2013
Място на провеждане: УНСС
Университет: УНСС
Факултет: Финансово-счетоводен
Катедра: Счетововдство и анализ
Доказателство: изпит
Забележка:
Брой: 1

2013 Друго


НИД - дейност: Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Дата: 07.11.2013
Място на провеждане: УНСС
Университет: УНСС
Факултет: Финансово-счетоводен
Катедра: Счетововдство и анализ
Доказателство: изпит
Забележка:
Брой: 1

2013 Друго


НИД - дейност: Работа с информационни източници
Вид проява: Университетска
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Забележка:

Година: 2011 - Проект / ПрограмаУчастие в университетски проект (бр. проекти)


Номер : НИД 1-25/2011 г.


Наименование: Възможности за развитието на организацията и ножрмативната уредба на счетоводството в България за малки и средни предприятия върху основата на континенталната счетоводна система


Ръководител: проф. д-р Стоян Стоянов


Колектив: доц. д-р М. Михайлова, доц. д-р Р. Пожаревска


Описание: университетски проект


Начало: 15.03. 2011 г.


Край: 15.12. 2012 г.


Забележка:Година: 2011 - ПубликацияУчастие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)


Номер : 1


Място на провеждане: Център по интелектуална собственост - УНСС


Организатор: Център по интелектуална собственост - УНСС


Автор/и: доц. д-р Румяна Пожаревска


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 15


Дата на провеждане: 10.12.2011 г.


Дата на публикуване: 20.01. 2012 г.


Наименование на научния форум: кръгла маса "Оценка на интелектуалната собственост за счетоводни цели - проблеми и перспективи


Тема: Интелектуалната собственост като счетоводен обект - същност и актуални проблеми


Забележка:Година: 2011 - ПубликацияУчастие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)


Номер : 2


Място на провеждане: Център по интелектуална собственост - УНСС


Организатор: Център по интелектуална собственост - УНСС


Автор/и: Доц. д-р Румяна Пожаревска


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 10


Дата на провеждане: 10.12.2011 г.


Дата на публикуване: 20.01. 2012 г.


Наименование на научния форум: кръгла маса "Оценка на интелектуалната собственост за счетоводни цели - проблеми и перспективи


Тема: Модел на класификация на интелектуалната собственост като счетоводен обект


Забележка:Година: 2011 - ПубликацияУчастие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)


Номер : 3


Място на провеждане: Център по интелектуална собственост - УНСС


Организатор: Център по интелектуална собственост - УНСС


Автор/и: Доц. д-р Румяна Пожаревска


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 15


Дата на провеждане: 10.12.2011 г.


Дата на публикуване: 20.01. 2012 г.


Наименование на научния форум: кръгла маса "Оценка на интелектуалната собственост за счетоводни цели - проблеми и перспективи


Тема: Интеректуалната собственост и лицензионната търговия - счетоводни аспекти


Забележка:Година: 2011 - ДругоРабота с информационни източници


Забележка:Година: 2011 - ДругоРабота с информационни източници


Забележка:Година: 2011 - ПубликацияПубликувана статия в българско научно списание (бр. статии)


Автор/и: Пожаревска,Р.


Година на публикуване: 2011


Заглавие: Актуални проблеми при детерминиране на същностните характеристики, обхват и структура на нематериалните активи за счетоводни цели


Име на списание/издателство: Списание на ИДЕС


Място на публикуване: София, България


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 9


Забележка:Година: 2011 - Проект / ПрограмаУчастие в университетски проект (бр. проекти)


Номер : НИД 1-25/2011


Наименование: Възможности за развитието на организацията и нормативната уредба на счетоводсдтвото в България за малки и средни предприятия върху основата на счетоводната сиситема


Ръководител: проф. д-р Стоян Стоянов


Колектив: доц. д-р М. михайлова; дожц. д-р Румяна Пожаревска


Описание: университетски проект


Начало: 15.11.211


Край: 31.12.2012


Забележка:Година: 2011 - ПубликацияУчастие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)


Номер : 1


Място на провеждане: Център по интелектуална собственост - УНСС


Организатор: Център по интелектуална собственост - УНСС


Автор/и: Пожаревска,Р.


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 15


Дата на провеждане: 10.12.2011


Дата на публикуване: 15.12.2011


Наименование на научния форум: кръгла маса "Оценка на ИИС за счетоводни цели - проблеми и перспективи


Тема: Интелектуалната собственост като счетоводен обект - същност и актуални проблеми


Забележка:Година: 2011 - ПубликацияУчастие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)


Номер : 2


Място на провеждане: Център по интелектуална собственост - УНСС


Организатор: Център по интелектуална собственост - УНСС


Автор/и: Пожаревска,Р.


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 15


Дата на провеждане: 10.12.2011


Дата на публикуване: 15.12.2011


Наименование на научния форум: кръгла маса "Оценка на ИИС за счетоводни цели - проблеми и перспективи


Тема: Модел на класификация на ИС като счетоводен модел


Забележка:Година: 2011 - ПубликацияУчастие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)


Номер : 3


Място на провеждане: Център по интелектуална собственост - УНСС


Организатор: Център по интелектуална собственост - УНСС


Автор/и: Пожаревска,Р.


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 15


Дата на провеждане: 10.12.2011


Дата на публикуване: 15.12.2011


Наименование на научния форум: кръгла маса "Оценка на ИИС за счетоводни цели - проблеми и перспективи


Тема: ИС емисионната търговия - счетоводни аспукти


Забележка:Година: 2010 - ПубликацияПубликувана статия в българско научно списание (бр. статии)


Автор/и: Пожаревска, Р.


Година на публикуване: 2010


Заглавие: Същност и отчитане на класификационен клас нематериални активи "географски означения"


Име на списание/издателство: сп. "Актив", м. септември 2010 г.


Място на публикуване: София, България


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 10 - 20


Забележка:Година: 2010 - ПубликацияУчастие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)


Номер : 1


Място на провеждане: УНСС гр. София България


Организатор: катедра "Счетоводство и анализ" и ССБ


Автор/и: доц. д-р Румяна Пожаревска


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 1- 7


Дата на провеждане: 20.04. 2010 г.


Дата на публикуване: 15.05. 2011


Наименование на научния форум: Юбилейна международна научно-практическа конференция


Тема: Счетоводството - наука, практика, независимост


Забележка:Година: 2010 - ПубликацияПубликувана монография (книга) (бр. монографии)


Автор/и: Пожаревска, Р.


Година на публикуване: 2010


Заглавие: Интелектуалната собственост - признаване, представяне и оповестяване за счетоводни цели


Име на списание/издателство: УИ "Стопанство" УНСС


Място на публикуване: София, България


Процент участие в съавторство: 100


Брой страници от-до: 130


Забележка: