Изпит и оценяване

Изпитът включва самостоятелно разработване на курсова работа, нейната защита и оценка /рецензия/ на работата на две други писмени работи.

Курсовите работи се разработват самостоятелно от студентите по избрана от тях тема.
Списък на примерни теми може да видите ТУК.
Темите се защитават на датата на изпита, като авторът им ги представя и отговаря на допълнителни въпроси, които могат да бъдат зададени от титуляра на дисциплината или от студенти, присъстващи в залата.

Оценяване: Всеки студент получава оценка за своята писмена работа, представянето й по време на изпита и за направените от него две рецензии на работата на свои колеги.

Рецензия: Рецензията е кратък коментар на курсовата работа, който трябва да съдържа предложения за подобряването й (позитивна критика).

Представянето (защитата) на работата е в присъствието на всички участващи в изпита по ред определен от титуляра при започване на изпита. Продължителността на изложението е добре да се ограничи до 10 минути, като се посочат предмета, обекта, целта и задачите на изследването. Изложението трябва да запознае присъстващите със съдържанието на работата. В заключение, следва да се обобщат най-важните резултати от разработката.

 

Указания за подготовката на курсовите работи:

  1. Работата трябва да включва избран от вас пример от практиката на български или международен холдинг.
  2. Ако някой от вас иска да разработи теоретичен въпрос, тогава акцентът трябва да е върху преглед на литературните източници по избрания проблем.
  3. Размерът на разработката е желателно да не надхвърля 10-12 страници. Всички цитати и позовавания да се правят като препратки към източника, от който за взети идеите, без да се преписват.
  4. При наличие на две или повече  еднакви разработки, предадени за изпита, всички представили работата ще бъдат санкционирани еднакво, без оглед на това кой е истинският автор и студентите, няма да бъдат допуснати до изпит преди да представят собствена работа.
  5. Срокът за предаване на работите е 6.01.2019 г.- 24,00 ч.
  6. Курсовите работи трябва да се носят в деня на изпита, разпечатани на хартия, заедно с 2-те рецензии.