Теми в учебната програма

СЪДЪРЖАНИЕ

ТЕМА
1. Макроикономическа рамка и проблеми на прехода. Съвременни условия и тенденции, обуславящи необходимостта от холдингови структури.

Macroeconomic framework and problems of transition. Current conditions and trends warranting holding structures.

2 Стратегически цели на холдинговите структури.

Strategies of holding structures.

3 Финансови характеристики и ограничителни параметри на системите за сдружаване на икономическа основа. Икономическо сдружаване на холдингов принцип. Мотиви и начини за възникване на холдингови структури.

Financial performance and restrictive parameters of the economic collaboration on an economic basis. Holding companies. Motives and modes of occurrence of holding structures.

4 Основни характеристики на системите за финансово управление на холдингови структури. Функции и задачи на централното управление. Възможни варианти за изграждане на вътрешни йерархични структури в икономическата групировка.

Key features of the financial management of the holding structures. Functions and tasks of the central government. Options for setting up internal hierarchical structures in the economic group.

5 Управление на финансите на холдинговите структури: стратегически и оперативни функции и задачи.

Financial management of the holding structures, strategic and operational functions and tasks.

6 Видове холдингови структури. Стопански и нестопански обединения. Холдингово пространство. Практически аспект на изграждането на холдинговата структура.

Financial management of the holding structures, strategic and operational functions and tasks.

7 Основни принципи на методологията за анализ на финансовото състояние на холдинговите структури.

Methodological principles for financial performance analysis of the holding structures.

8 Анализ на вътрешната ликвидност на групировката. Анализ на функционалната способност на групировката като цяло и на отделни нейни структури.

Analysis of internal liquidity of the group. Analysis of the functional capacity of the group and its companies.

9 Анализ на риска като степента на неопределеност на доходите. Бизнес и финансов риск.

Risk analysis as the uncertainty of income. Business and financial risk.

10 Анализ на растежа на групировката като цяло. Анализ на външната /пазарна/ ликвидност на групировката като цяло и на отделните нейни структури.

Analysis of the growth of the group as a whole. Analysis of external / market / liquidity of the group as a whole and its companies.

11 Пълен анализ на съотношенията. Анализ на база схема Дюпон. Бизнес-план на холдингови структури.

Ratio analysis. Dupont Analysis. Business plan of holding structures.

12 Практика на изграждането на холдингови структури в България. Практика на преобразуване на приватизационните фондове в холдингови дружества. Законова уредба на холдинговите дружества в България.

Practical evidences of holding structures in Bulgaria. Practice of transformation of privatization funds into holding companies. Regulations of holding companies in Bulgaria.

13 Международна практика на възникване и функциониране на холдингови структури.

International practice of the establishment and operation of the holding structures.

Съдържанието може да изтеглите от тук