Примерни теми за курсови работи

 1. Икономически и финансови функции на холдинговите структури
 2. Корпоративни принципи и практики на финансово управление
 3. Стратегически цели на холдинговите структури
 4. За предмета на дейност на холдинговото дружество
 5. Организационна структура в холдинговото дружество
 6. Възможни варианти на организационни структури на холдингови образувания.
 7. Триадата „Стратегия-Структура-Екип“ при холдинговата структура
 8. Онтология на ХС
 9. Взаимоотношения на дружествата от холдинговата структура
 10. Системи за контрол при холдинговите структури
 11. Ограничителни параметри при формиране на ХС
 12. Финансови решения на ЦУ на ХС
 13. Управленски функции на ЦУ на ХС
 14. Законова уредба (регулации) на холдинговите структури в България/в избрана страна/
 15. Примерен модел на холдингова структура
 16. Методи за оценка на холдинговото участие
 17. Преференции за холдинговите дружества
 18. Типове холдингови компании
 19. Аутсорсинг при ХС
 20. Практика на изграждане на холдингови структури в България /в избрана страна/
 21. Развитие и растеж на холдинговата структура
 22. Управление на „Капитала“ на холдинговата структура
 23. Оптимизиране на капитала на ХС
 24. Информационна полезност на консолидираните отчети
 25. Данъчно третиране на доходите на ХС
 26. Икономическа и правна не/свобода на дружествата от холдинговата структура
 27. Парадоксът на Б.Ръсел по отношение на ХС
 28. Литературно проучване на въпрос от конспекта