Публикации и научноизследователска дейност

ПУБЛИКАЦИИ

Публикувани статии в специализирани научни списания:

Велева, Р., „Публични политики за намаляване на лицата в риск от бедност и социално изключване“, В: Научни трудове на УНСС, Том 4/2018, София, 2018, с. 161-172

Велева, Р., „Политики в областта на ученето през целия живот на Република България и Европейския съюз“, В: сп. Стратегии на образователната и научната политика, Volume 23, брой 5/2015, София, 2015, ISSN 1310-0270, с. 493-509

Велева, Р., „Институционална структура и финансова организация на системата на образование в България“, В: сп. Организация и управление на училището и детската градина, брой 2/2015, София, 2015, ISSN 1312-3181, с. 62-87

Участие в научни конференции в страната и чужбина с научни доклади:

Велева, Р., „Програми и мерки на местните власти за намаляване на бедността и постигане на целите, заложени в „Европа 2020“, В: Сборник с доклади от Четвърта есенна академия „Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности“, ИК-УНСС, София, 2018

Велева, Р., „Публични политики за социална мобилност и социално включване”, В: Сборник с доклади от научно-практическа конференция „Мобилност за един свързан свят“, ИК-УНСС, София, 2017, ISBN 978-954-644-941-2, с. 334-339

Велева, Р., „Институционална рамка на образователната система в България“, В: Сборник с доклади от Втора есенна академия „Административно управление в публичния сектор: институционална среда и капацитет“, ИК-УНСС, София, 2016, ISBN 978-954-644-920-7, с. 135-145

Велева, Р., „Централизираното управление на ученето през целия живот – крачка към постигането на националните цели“, В: Сборник с доклади от Национална научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред съвременното управление“, ИК УНСС, София, 2016, ISBN 978-954-644-828-6, с. 262-268

Велева, Р., „Ученето през целия живот като фактор за икономически растеж: клъстери по държави“, В: Докторантски четения от Първа есенна академия „Публичната администрация в европейска перспектива: проекция на научните изследвания в обучението“, ИК – УНСС, София, 2015, ISBN 978-954-644-709-8, с. 117-125

Велева, Р., „Образованието в концепциите за човешкия капитал“, В: Сборник с доклади от Научно-практическа конференция „Човешкият капитал – методология, измерения и практики“ (образование – мениджмънт – бизнес), Изд. НБУ, София, 2015, ISBN 978-954-535-853-1, с. 133-145

Велева, Р., „Политики за стимулиране на ученето през целия живот: европейска перспектива за България“, В: PROFESSIONALISM AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT: THEORY AND PRACTICE, Collection of Scientific Papers, Ukrainian Academy of Acmelogy, Bohdan Khmelnytsky National University, International University College, Украйна (Черкаси), 2014, ISBN 978-966-9730-23-7, с. 263-272

Велева, Р., „Политики за стимулиране на ученето през целия живот: европейска перспектива за България“, В: Годишник на Висше училище „Международен колеж“, Том VII, Изд. ВУМК – гр. Добрич, Добрич, 2014, ISSN 1312-6539, с. 356-364

Велева, Р., „Форми на учене през целия живот и етапи на образователния цикъл“, В: Сборник с доклади от Международна научна конференция „Глобализъм, регионализъм и сигурност“, ИК-УНСС, София, 2014, ISBN 978-954-644-564-3, с. 377-382

Велева, Р., „Предизвикателства пред организационната култура на ниво местно самоуправление“, В: Сборник с доклади от международна научна конференция „Регионално развитие в България: тенденции и перспективи“, ИК-УНСС, София, 2012, с. 97-100

Велева, Р., Цв. Берберова-Вълчева, „Придобитите знания в сферата на публичната администрация – предпоставка за по-доброто управление на публичните институции и администрации“, В: Сборник с трудове от IV-та Международна научна конференция “Е-УПРАВЛЕНИЕ”, Издателство на ТУ-София, София, 2012, ISSN 1313-8774, с. 56-63

Велева, Р., Вл. Вълков, Цв. Берберова-Вълчева, „Сравнителен анализ на моделите на пенсионните системи“, В: Сборник с доклади от международна научна конференция на тема „Източните политики на Европейския съюз“, УИ ВСУ „Черноризец Храбър“, Варна, 2012, ISBN 978-954-715-557-2, с. 238-245

Велева, Р., Вл. Вълков, Цв. Берберова-Вълчева, „Обслужване на “едно гише” стъпка към електронното управление“, В: Сборник с доклади от III-та Международна научна конференция “Е-УПРАВЛЕНИЕ”, Издателство на ТУ-София, София, 2011, ISSN 1313 – 8774, с. 88-98

Велева, Р., „Предизвикателства при управлението на педагогическия персонал в средните общообразователни училища, профилирани в областта на мениджмънта“, В: Сборник с доклади от юбилейна научна конференция на тема „Перспективи и предизвикателства пред обучението по бизнес администрация”, Авангард Прима, София, 2012, ISBN 978-954-323-990, с. 180-184

Велева, Р., Цв. Берберова-Вълчева, „Предизвикателства пред развитието на висшето икономическо образование в България“, В: Сборник с доклади от международна конференция „Предизвикателства пред висшето образование и научните изследвания в условията на криза“, Том трети, УИ БСУ, Бургас, 2010, ISBN 978-954-9370-72-0, с. 479-485

Велева, Р., „Антикризисни мерки, предприети от правителствата на Латинска Америка“, В: Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция на тема „Световната криза и икономическото развитие”, Том 1, Изд. „Наука и икономика“, Варна, 2010, ISBN 978-954-21-0489-6, с. 362-368

Публикувани монографии и издадени учебници:

Велева, Р. „Координация между държавата и административно- териториалните единици на местно самоуправление“ , В: Лекториум по публичен мениджмънт, колективна монография, ИК УНСС, София, 2017 (под печат)

Велева, Р., „Статистически методи за повишаване на качеството, приложими в публичния сектор“, В: Инструменти за повишаване на качеството на публичните услуги, колективна монография, ИК УНСС, София, 2014, с. 63-75

Найденов, Г., Р. Велева, Публична власт и политика, учебник (в съавторство), Изд. Тракия-М, София, ISBN 954-8401-97-5, с. 117-133, 146-162

 

ПРОЕКТИ

„Идентификация и сравнителен анализ на видовете държавен и видовете либерален капитализъм (на основата на клъстерния анализ)“, по договор № НИД НИ 1-11/2014, с ръководител проф. д.с.н. Георги Найденов и срок на изпълнение 2014 – 2017 г.

„Инструменти за повишаване на качеството на публичните услуги”, по договор № НИД НИ 1-7/2011, с ръководител проф. д-р Евгения Делчева и срок на изпълнение 2011-2014 г.

„Клъстерите капитализъм (Типология и динамика на капиталистическите икономики)“, по договор № НИД 21.03-2/2009, с ръководител проф. д.с.н. Георги Найденов и срок на изпълнение 2009 – 2012 г.

Leave a Reply