Соня Дакова Чипева

Доц. д-р Соня Дакова Чипева

Служебен E-mail: soniachip@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 651
Кабинет: 2081
Консултации: Вторник: от 12.30 до 16.30 часа

Година: 2011 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : № НИД НИ 1-20/2011

Наименование: Методика и инструментариум за анализ на удоволетвореността на имигрантите от трети държави в процеса на тяхното интегриране в българското общество

Ръководител: доц. д-р Соня Чипева

Колектив: проф.д-р В.Павлова, гл.ас. М.Мишева, ас. С.Николова

Описание: Целта на проекта е с помощта на статистическия подход и методология да бъдат разработени методика и инструментариум за оценка степента на удовлетвореност на имигрантите от провежданите в Република България политики и мерки за тяхната интеграция в бъл

Начало: 03.2011 г.

Край: 10.12.2012 г.

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: УНСС

Организатор: Катедра Статистика и иконометрия

Автор/и: С.Чипева

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 8

Дата на провеждане: 21.11.2011 г.

Дата на публикуване: 05.2012 г.

Наименование на научния форум: Юбилейна Научна Конференция СТАТИСТИКА, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И КОМУНИКАЦИИ – посветена на 60 годишнината от създаването на катедра и специалност „Статистика и иконометрия” към УНСС

Тема: Индекс на удовлетвореност на имигрантите в процеса на тяхната интеграция

Забележка: под печат

Година: 2011 - Проява / Дейност

Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)

Наименование: Експертна среща по ключов индикатор "Смъртност вследствие употреба на наркотици"

Място на провеждане: Лисабон, Португалия

Организатор: EMCDDA (Европейски мониторингов център по наркотици и наркотични зависимости"

Роля в проявата /доказателства за участие/: доклад за състояние на индикатора в Р България

Дата на провеждане: 13.11.2011

Забележка:

Година: 2011 - Проява / Дейност

Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)

Наименование: Експертна среща по ключов индикатор "Проблемна употреба на наркотични вещества"

Място на провеждане: Лисабон, Португалия

Организатор: EMCDDA (Европейски мониторингов център по наркотици и наркотични зависимости"

Роля в проявата /доказателства за участие/: доклад за състояние на индикатора в Р България

Дата на провеждане: 26.10.2011

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03 – 43/2009

Наименование: ПОЛИТИЧЕСКИТЕ НАУКИ В УНСС – С ЛИЦЕ КЪМ БИЗНЕСА

Ръководител: доц.д-р Ивка Цакова

Колектив: доц. д-р Соня Чипева,доц.д.с.н. Максим Мизов,ас. Николай Кръстев,ас. Ивайла Стоева,ас. Бойко Вълчев,Георги Жечев,Теодор Славев,Гергана Томова,Александър Янев

Описание: Основна цел на научното изследване е утвърждаване приложния характер на обучението по политически науки в УНСС и обвързването му с интересите и очакванията на работодателските организации – евентуални бъдещи клиенти на политико-консултантски услуги

Начало: 15.07.2009

Край: 07.2012

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-30/2009

Наименование: Икономико-статистически анализ на състоянието и динамиката на основни компоненти на околната среда в България

Ръководител: проф. д-р Веселка Павлова

Колектив: доц. д-р Соня Чипева, доц. д-р Албена Митева, гл.ас.д-р Зорница Стоянова, гл.ас.д-р Екатерина Тошева

Описание: Анализ на зависимости свързани с основни компоненти на околната среда и икономико-социални показатели

Начало: 21.03.2009

Край: 31.12.2010

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03 – 43/2009

Наименование: ПОЛИТИЧЕСКИТЕ НАУКИ В УНСС – С ЛИЦЕ КЪМ БИЗНЕСА

Ръководител: доц.д-р Ивка Цакова

Колектив: доц. д-р Соня Чипева,доц.д.с.н. Максим Мизов,ас. Николай Кръстев,ас. Ивайла Стоева,ас. Бойко Вълчев,Георги Жечев,Теодор Славев,Гергана Томова,Александър Янев

Описание: Основна цел на научното изследване е утвърждаване приложния характер на обучението по политически науки в УНСС и обвързването му с интересите и очакванията на работодателските организации – евентуални бъдещи клиенти на политико-консултантски услуги

Начало: 15.07.2009

Край: 07.2011

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Подготовка на международен проект (бр. проекти)

Номер : ID 74

Наименование: SATISFACTION INDICATORS FOR THIRD COUNTRY NATIONALS IN EU

Ръководител: доц. д-р Соня Чипева

Колектив: проф. д-р Веселка Павлова, доц. д-р Марчо Марков

Описание: Конструиране на показатели за удовлетвореност на граждани на трети държави в ЕС в процеса на тяхната интеграция

Дата на подаване: 30.06.2010

Вх. №: ID 74

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: УНСС

Организатор: к-ра Маркетинг и Стратагическо планиране

Автор/и: Чипева, С., В.Павлова

Процент участие в съавторство: 70

Брой страници от-до: 8

Дата на провеждане: 08.04.2010

Дата на публикуване: 08.04.2010

Наименование на научния форум: Юбилейна Научна Конференция - 90 години от рождението на акад. Евгени Матеев „Управление, ефективност, интеграция в търсене на решения”

Тема: Статистическо изучаване на нагласите на българите към имигрантите от трети държави и тяхната интеграция в обществото

Забележка:

Година: 2010 - Проява / Дейност

Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)

Наименование: Експертна среща по ключов индикатор "Смъртност вследствие употреба на наркотици"

Място на провеждане: Лисабон, Португалия

Организатор: EMCDDA (Европейски мониторингов център по наркотици и наркотични зависимости"

Роля в проявата /доказателства за участие/: доклад за състояние на индикатора в Р България

Дата на провеждане: 13.11.2010

Забележка:

Година: 2010 - Проява / Дейност

Участие в консултативни и експертни съвети към национални международни институции (бр. съвети)

Наименование: Експертна среща по ключов индикатор "Проблемна употреба на наркотични вещества"

Място на провеждане: Лисабон, Португалия

Организатор: EMCDDA (Европейски мониторингов център по наркотици и наркотични зависимости"

Роля в проявата /доказателства за участие/: доклад за състояние на индикатора в Р България

Дата на провеждане: 10.12.2010

Забележка: