Заместник-декан по научноизследователската дейност
Факултет "Приложна информатика и статистика"
Научни интереси: извадкови изучавания; математическа статистика; проблеми при приложението на статистическите методи в областта на земеделието; иконометрия; приложна статистика и математика; многомерни статистически методи за анализ на категорийни данни; статистически анализ в социологическите, маркетинговите и политологичните изследвания; иконометрични модели; ПП за статистически анализ