Заместник-декан по научноизследователската дейност
Факултет "Приложна информатика и статистика"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Извънредна 16.9.2020 г. 14.15 - 15.45 3075 Въведение в иконометрията Статистика и иконометрия редовно бакалавър 179
Извънредна 16.9.2020 г. 14.15 - 15.45 3075 Иконометрия Икономика, общество и човешки ресурси редовно бакалавър 191
Извънредна 16.9.2020 г. 14.15 - 15.45 3075 Иконометрия Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 103
условна сесия 16.9.2020 г. 15.15 - 16.15 3075 Въведение в иконометрията Макроикономика редовно бакалавър
условна сесия 16.9.2020 г. 15.15 - 16.15 3075 Въведение в иконометрията Икономика дистанционно бакалавър
условна сесия 16.9.2020 г. 9.45 - 10.45 2030 Статистика Икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър