Научен секретар
Катедра "Икономика на туризма"
Научни интереси: Бранд мениджмънт в туризма, Иновации в туризма, Маркетинг в туризма, Луксозен туризъм