Заместник-ректор
по обучението в ОКС "магистър" и дистанционно обучение
Заместник-ръководител катедра
Катедра "Икономикс"