Стати Василев Статев

Проф. д.ик.н. Стати Статев

Служебен E-mail: sstattev@unwe.bg
Личен E-mail: sstattev@gmail.com
Телефон: (02) 8195 482; (02) 962 39 76
Кабинет: 1024
Научни интереси: Теория и методология на макроикономическия анализ; социална матрица и макроикономически равновесия; икономически растеж, ефективност и икономически структури; макроикономическа теория и анализ на прехода към пазарна икономика