Директор
Институт по икономика и политики
Ръководител катедра
Катедра "Икономикс"
Научни интереси: Теория и методология на макроикономическия анализ; социална матрица и макроикономически равновесия; икономически растеж, ефективност и икономически структури; макроикономическа теория и анализ на прехода към пазарна икономика