Директор
Институт по икономика и политики
Ръководител катедра
Катедра "Икономикс"
Стати Василев Статев

Проф. д.ик.н. Стати Статев

Служебен E-mail: sstattev@unwe.bg
Личен E-mail: sstattev@gmail.com
Телефон: (02) 8195 482; (02) 962 39 76
Кабинет: 1024

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » 27.5.2020 г. 10.00 - Макроикономически анализи Макроикономика редовно бакалавър 170
Онлайн изпит » 29.5.2020 г. 10.00 - Макроикономическа теория и анализи Икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 131
Онлайн изпит » 31.5.2020 г. 9.00 - Макроикономика Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » 11.6.2020 г. 16.00 - Макроикономика Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » 17.6.2020 г. 10.00 - Макроикономически анализи Макроикономика редовно бакалавър 170
Онлайн изпит » 17.6.2020 г. 14.00 - Макроикономическа теория и анализи Икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 131