Директор
Институт по икономика и политики
Ръководител катедра
Катедра "Икономикс"
Стати Василев Статев

Проф. д.ик.н. Стати Статев

Служебен E-mail: sstattev@unwe.bg
Личен E-mail: sstattev@gmail.com
Телефон: (02) 8195 482; (02) 962 39 76
Кабинет: 1024

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л вторник 09.00 - 12.15 3035 Макроикономически анализи Макроикономика бакалаври редовно 170 17000
Онлайн занятие » Л сряда 09.00 - 12.15 4026 Макроикономическа теория и анализи Икономика с преподаване на английски език бакалаври редовно 131 13100
Онлайн занятие » Л 16.5.2020 г. 9.00 - 16.45 4041 Макроикономика Счетоводство и контрол - 4 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 17.5.2020 г. 9.00 - 11.30 4041 Макроикономика Счетоводство и контрол - 4 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800