2011


 

В. Класа, 30.12.2011 г. 

Проф. Стати Статев, ректор на УНСС:
няма да вдигаме студентските такси

Повишаваме равнището на научните изследвания
и развиваме нови форми на учебен процес

Петър Симеонов

– Г-н Статев, кои са основните предизвикателства пред Вас след избирането Ви за ректор на УНСС?

– При нас се получи много силна приемственост, защото бях неотменна част от екипа на досегашния ректор проф. Борислав Борисов. Причастен съм, за моя гордост, със скромен принос към огромните успехи, които постигна университетът. В този смисъл продължавам да изпълнявам и всички задачи, които сме си поставили, включително запазване на постигнатите високи резултати, тяхното развиване и усъвършенстване. Нашият университет е номер едно в страната по рейтинга на Националната агенция за оценяване и акредитация. Имаме най-високата акредитация измежду всички университети в България, а основните ни направления са с пълна оценка 5.00. В една от европейските и световни класации за бизнес университети сме на 13-о място в Европа и на 31-во място в света, което е много сериозно постижение за български университет. Гордеем се с това. Стъпвайки на тази база, ще трябва да запазим и да развиваме този процес. В учебната дейност имаме четири специалности, които се изучават изцяло на английски език – „Икономика“, „Международни икономически отношения“, „Бизнес информатика“ и „Финанси и счетоводство“. През следващата година имам амбиция да разкрием още една модерна специалност – „Маркетинг и стратегическо планиране“, отново на английски, а вероятно от последващата година и „Международен туризъм“. В тези специалности учат едни от най-добре подготвените младежи и девойки. На тях искаме да предложим магистратури на английски език, които са съвместни с чужди университети. Вече имаме такава програма „Магистър по европейски финанси“ с Нотингам бизнес скуул, който винаги е на първо или второ място сред бизнес университетите във Великобритания. Смея да твърдя, че това е единствената магистърска програма, която е акредитирана официално както във Великобритания, така и в България. На път сме с водещи световни университети да направим поне още две такива магистърски програми – по „Международни финанси“ и „Международен бизнес“. Завършилите тези програми ще получават съвместни дипломи от нашия университет и от университета контрагент. Смятам да развиваме системата на студентска и преподавателска мобилност. Последния семестър имаме 500 студенти, които са били във водещи европейски университети. Това дава сериозен поглед на нашите възпитаници. Един семестър или една година във водещ икономически университет им дава възможност да разширят своя кръгозор. Да сверят преподаването у нас с преподаването в чужбина. Да се убедят, че качеството на образование у нас е сравнимо, а понякога и по-високо от това, което се предлага в редица водещи европейски университети. Колкото до формите на обучение, мисля, че можем да засилим нашето присъствие във форми и степени, които още не сме заели. Обмисляме въвеждане на дистанционна форма на обучение за търсените специалности.

– Каква част от инициативите на своя предшественик смятате да доразвиете и какво смятате да добавите Вие към тях?

– При нас нещата непрекъснато се променят. Продължавам тази огромна скорост, която беше набрана през последните осем години. Ще се опитвам докрай да активизирам колегията. Както си позволих да кажа на нашето общо събрание – в УНСС случайни хора няма. Всеки един има своето място, своята тежест както в преподаването, така и в науката, а огромната и преобладаваща част – и в практиката. Оттам идват голямата сила и големият авторитет, които имат преподавателите, и качеството на образованието.

– Какви са първите стъпки, с които ще започнете да реализирате своята програма за управление на УНСС?

– Тук няма първи, втори. Едновременно ще трябва да вдигаме равнището на науката, на научните изследвания и да развиваме новите форми на учебен процес: въвеждане на дистанционно обучение, на тригодишен професионален бакалавър, където катедрите имат готовност.

– Във Вашата програма Вие акцентирате върху изграждането на институт за икономическа политика?

– В нашия университет има два института и девет центъра. Институтите са по предприемачество и по икономическа политика. Институтът по предприемачество работи, а Институтът по икономическа политика през последните години търси своето място. Той е с над 20-годишна история. Нашата амбиция е в него да обединим сериозен потенциал, който да изработва становища, мнения по всички икономически теми, които вълнуват обществото. УНСС, който доказано разполага с най-добрите специалисти в своята област, трябва да има своята тежест, оценка и предложения при анализа и разработването на икономическите приоритети и политики на страната. Двата института заедно с деветте центъра обединяват научните интереси на колегията. Те са естествената връзка на нашата академична мисъл с практиката.

– Какво да очакват от Вас студентите и преподавателите?

– В УНСС съм от 1976 г. Както аз познавам своите колеги,
така и те ме познават достатъчно. Нашият живот е тук. Университетът е нашата
кауза и нашата мисия. Очаква ни сериозна работа, за да поддържаме равнището и
имиджа си.

– Планирате ли увеличаване на студентските такси?

– Около въпроса за таксите се шумя много. Той има най-различни измерения. В никакъв случай не искам да се поставя спекулативно въпросът – не могат ли да плащат студентите още 50-60 лева отгоре на семестър. Не е в това въпросът. Не е коректно в тези условия на икономически и финансови трудности проблемът държава-университет да се прехвърля в проблем университет-студенти. Считам този въпрос за натоварен с много силен морален, етичен заряд. Искам да заявя нашата обща позиция – в краткосрочен план не сме склонни да преминем на подобен вариант. Главно по морални и етични съображения. Нашите младежи демонстрират зрелост. Скоро те празнуваха 20 години от създаването на Студентския съвет в УНСС, който е първият в страната и има своята богата история. Ние сме изключително доволни от помощта, която студентите оказват на академичното ръководство. В този план ще работя изключително активно за колкото се може по-голямо разширяване на студентското самоуправление. Мога да ви дам пример със студентските общежития, където имаме 5000 легла. Студентите сами правят класиранията. Всичко е открито, абсолютно прозрачно. За всяко едно от тези 5000 легла те знаят кой, къде и защо е настанен. Същото така немалка е и помощта, която те оказват при издигане качеството на учебния процес. Председателят на Студентския съвет е член на Ректорския съвет. Седем студенти са членове на Академичния съвет. Във всеки факултетен и катедрен съвет има представители на студентите.

– Какво е актуалното състояние на университета?

– Състоянието на университета във финансов план не се отличава съществено от състоянието на всички институции е в страната. Ограничителните условия, които кризата налага, важат за всички. Въпросът е в доброто менажиране на средствата. Мисля, че нашата колегия отговаря на тези изисквания – все пак в основата си ние сме икономически и управленски университет. В никакъв случай като колегия няма да допуснем да се оплакваме или да хленчим. Ще се оправяме така, както се оправят всички в тази ситуация. Положението ни съобразно времето и състоянието на националната, европейската и световната икономика е добро.

– Парите навсякъде недостигат, къде виждате резерви за допълнителни приходи?

– При нас няма много резерви за допълнително финансиране, освен приемането на магистри в магистърски програми, които са платени. Търсим чуждестранни студенти и чуждестранни докторанти от страни, нечленуващи в ЕС, които заплащат по-високи такси.

– Какви ще бъдат Вашите конкретни препоръки към законодателите относно новия закон за висше образование?

– Ние такива конкретни препоръки непрекъснато отправяме. По закона се работи. Този закон, аз съм убеден, ще се роди в конструктивен диалог на MOMH с всички висши училища, с всички ректори. Един закон е толкова по-добър, колкото е по-общоприет. Колкото повече висши училища се обединят около такъв закон, толкова по-полезен ще бъде самият закон.

***

ВИЗИТКА

Наскоро проф. д.ик. н. Стати Статев зае ректорското кресло в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). До избирането му за ректор той беше първи за-местник-ректор на висшето училище в екипа на своя предшественик проф. д-р Борислав Борисов. Проф. Статев е завършил „Политическа икономия“ във ВИИ „Карл Маркс“ и математика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Освен в УНСС е бил преподавател в Бостънския университет, Масачузетс, и в Пирейския университет в Атина. Той преподава учебни дисциплини главно в областта на макроикономиката. Участвал е в редица международни научни проекти. Има издадени множество монографии, учебници и учебни помагала, както и над 170 научни публикации на седем езика. Преди избора му за ректор на УНСС е бил научен секретар на Специализирания научен съвет на ВАК по „Икономическа теория и макроикономика“; декан на Общоикономическия факултет на УНСС; заместник-ректор и първи заместник-ректор на УНСС. Проф. Статев е член на Коснсултативния научен съвет към изследователското направление „Човек и общество“ на БАН, Съюза на учените в България, Съюза на икономистите в България, Българската макроикономическа асоциация и Нюйоркската академия на науките.

 


 

В. Стандарт, 29.12.2011 г. 

Студентите от УНСС на стаж в чужбина

Пускаме още програми на английски,
казва проф. Стати Статев, ректор на УНСС

Стела Стоянова

– Проф. Статев, наследихте един успешен мандат, каквоново да очакваме в УНСС оттук нататък?

– Всъщност това, че наследявам мандата, е условно казано, защото ние 8 години работихме рамо до рамо с един от най-успешните ректори на УНСС проф. Борислав Борисов. През този период аз съм бил първи заместник ректор, така че съм съпричастен на всичко, направено в университета. Голямото предизвикателство е да задържим тези високи позиции на университет -1 в България. Ние имаме четири специалности, които се изучават изцяло на английски. Моята амбиция е да разкрием поне още две. Вероятно едната – „Маркетинг и стратегическо планиране“, ще бъде още от следващата година. А след още година ще разкрием и „Международен туризъм“. Имаме и една магистърска програма, която работи вече пета година съвместно с Нотингам Трент юнивърсити, който е лидер сред бизнес университетите във Великобритания. Тя се състои от три семестъра плюс защита на магистърска теза. Първите два семестъра се учат у нас. Така всяка година, вместо нашите деца да харчат по 15-20 000 паунда в Англия, при родни условия се обучават срещу двойната такса за една наша магистърска програма. Ако нормалната цена е 900 лева, таксата за тях е 1800. А третия семестър отиват за три месеца в Англия. След това пишат своята магистърска теза, където искат – могат да се върнат в България, може да останат там или да си изберат трета страна. Защитата е в Англия, след което получават съвместна диплома, подписана от ректорите на двата университета. По моя информация това е единствената у нас съвместна програма, която е акредитирана както в Англия, така и в България.

В ход е разкриването на още една такава програма – „Международен бизнес“, а в перспектива чака още една – „Международни финанси“. Амбицията ни е за тези студенти, които завършват специалностите ни на английски, да създадем условия да продължат и в престижни магистратури на английски.

– Това означава ли, че давате на студентите възможност за стаж в чужбина?

– Разбира се. И стажове, и летни училища, всякакви форми на сътрудничество. Ние имаме едно традиционно лятно училище с Виенския университет, което миналата година се проведе в Румъния. Ще използваме всички форми, по които можем да интегрираме нашите младежи и девойки в световното и европейското образователно пространство, защото трябва да създаваме личности с глобално мислене.

– Имате проект за въвеждане на дистанционно обучение в София.

– Искаме да използваме всички възможности, които ни дава законът. В първите две години на досегашния ректорски екип закрихме задочното обучение като изживяла времето си форма. Но на мястото му дойде дистанционното обучение, което е неговият съвременен вариант, при който човек получава готови учебници, специално пригодени за това, мултимедийни презентации на CD, интерактивни игри, комуникация чрез интернет. Сега имаме две специалности в Регионалния център за дистанционно обучение в Хасково, но моята амбиция е да разкрием и в София. Животът е многостранен – има хора, които примерно вече са сключили брак, имат деца, работят и откриват, че им е нужно такова образование. Затова там, където самите катедри желаят да открият дистанционно обучение, ще го открием. Вече имам уверението на Финансово-счетоводния факултет и на ръководителя на катедра „Финанси“ доц. Стоян Александров, че вероятно още от следващата година ще имаме тригодишна бакалавърска специалност „Финанси, счетоводство и контрол“. След това ще им предложим за две години да стават магистри.

Идеята е да направим гъвкави форми – може да учиш три години редовно или дистанционно, след това да започнеш работа и по-късно да се върнеш и да направиш за две години дистанционна магистратура. Трябва да покрием разнообразните потребности, а не да поддържаме само редовна форма, където е задължително човек всеки ден да бъде в университета. Искаме да задържим престижа си на всички етапи. Както сега бизнесът казва, че има ли в един конкурс за работа магистър на УНСС, той е предрешен, така да стигнем и до доктор. Най-високата ни цел е да направим доктора на УНСС най-ценения доктор в страната и региона. Бакалавърът вече стана това, което навремето беше полувисшето образование. Човек се стреми да постигне всяка следваща степен в по-престижен университет. Искаме това да бъдем ние.

– От известно време при вас има паралелен електронен изпит. Мислите ли да премахнете изпита на хартия?

– Образованието е консервативна структура, не обича резки промени. То харесва плавните изменения, които да могат да бъдат адаптирани в обществото. Така че тази година ще продължим да поддържаме и традиционния единен приемен изпит, и електронния, за да създадем повече възможности. В последните години от средно 12 000 кандидати, които имаме, между 1500 и 2000 биват приети още на предварителния изпит, защото изкарват оценка над 5,50. Така че в бъдеще можем да минем към изцяло електронен прием, но сега това не е на дневен ред.

– Студентите много се вълнуват дали ще бъдат повишени таксите им, имаше дори протести…

– Живеем в трудни времена, ясно е, че ще трябва да действаме в система на ограничения. Но според мен не е много коректно недостатъчният бюджет да прехвърля нещата и да създава проблем между академичното ръководство и студентите. Не е редно проблемът с финансирането на висшето образование да се изнася и да се превръща изкуствено във вътрешен проблем на университета. Тук не става въпрос, както често се спекулира, дали младежите, които учат при нас, могат да платят още по 40-50 лева на семестър. За мен въпросът не е добре поставен от морална гледна точка. В този смисъл покачването на таксите при нас не е на дневен ред.

 


 

Информационна агенция Фокус, 20.12.2011 г. 

Проф. Стати Статев:
С високото качество наобразованието
в УНСС се надяваме да останем привлекателен
център за най-добрите

Веселина Йорданова

Новият ректор на Университета за национално и световно
стопанство (УНСС) проф. Стати Статев пред Агенция „Фокус”
.

Фокус: Проф. Статев, какво Ви мотивира да се кандидатирате за ректор на УНСС?

Стати Статев: От доста време съм в управлението на Университета за национално и световно стопанство, още когато станах доцент през 1991 година. В последните осем години бях първи заместник-ректор и рамо до рамо с досегашния ректор проф. Борисов сме правили всички реформи, всички преобразувания, които доведоха УНСС до университет номер 1 в България. В образованието всичко се развива, има още много какво да се желае и да се направи, затова дръзнах да се кандидатирам, за да продължа да надграждам и да развивам напред това, което предишният екип успяхме да направим.

Фокус: На какво заложихте във Вашата програма, с което убедихте колегите си да Ви изберат на този висок пост?

Стати Статев: На съвсем земни неща като продължение на изключително успешните два мандата на предишното ръководство, в което имах честта да бъда първи заместник-ректор, да се занимавам с учебната работа и международното сътрудничество. Имаме четири специалности, които се водят изцяло на английски език. Имам амбицията да разкрием поне още две, които са в напреднала готовност –„ Маркетинг и стратегическо планиране” и „Международен туризъм”. Освен това – да разкрием поне още няколко съвместни магистратури с водещи университети, както имаме такава с Нотингам Бизнес Скул, която е магистър по европейски бизнес и финанси. Тези, които я завършат, получават едновременно диплома на двете учебни заведения.

Да развием още алтернативни магистратури, с които да привличаме повече хора, да привлечем много повече докторанти, като отворим докторската степен за една голяма палитра в свободната докторантура на специалисти от практиката, които са достатъчно изявени, за да могат да завършат тази последна научно-образователна степен. Тъй като вече имаме децентрализация на научните степени и длъжности, научната степен доктор на УНСС да стане една от най-търсените в страната и извън нея.

Фокус: Времето е кризисно, не достигат средства. Това ли ще е основна трудност и през следващата година?

Стати Статев: Това е всеобщо изпитание не само за образованието. Всеобщо изпитание е за цялата държава, за Европа, за света. Приемаме го за даденост и в рамките на това, което имаме и което можем ние да си осигурим допълнително, ще развиваме напред качеството в образованието, колкото е възможно.

Фокус: Какво предстои на УНСС в следващите месеци?

Стати Статев: Предстоят весели Рождественски и Новогодишни празници. Предстои и сесия на студентите. От началото на февруари започваме новия учебен семестър. Предстои ни прием за магистри, тъй нареченият януарски прием, който се надяваме да бъде отново успешен и да развиваме нашата тенденция магистрите да са повече от бакалаврите, тоест ние постепенно да ставаме център за магистратури, за докторантури.

Фокус: УНСС е университетът, който всяка година привлича най-много кандидат-студенти. Каква е формулата на този успех, за да останат повече млади хора да учат в България, а не да отиват в чужбина?

Стати Статев: За нас е гордост, че ние сме един от малкото университети, които си запълват местата докрай и то още на първо класиране. Надявам се това да продължи, макар и в развиващата се демографска криза. Ние все още приемаме само с издържан приемен изпит, ние все още държим входящото условие кандидатът да има поне четворки в дипломата си за средно образование по математика и български език, за да може да кандидатства. Надяваме се, че с високото качество на образованието и високото качество на дипломата след това като атестат за реализация ще останем привлекателен център за най-добрите младежи в България като алтернатива да не се търси по-високо качество само в чужбина. Ние тук осигуряваме същото, а и по-високо качество. По една от международните класации за бизнес училищата, ние сме на 13-то място в Европа и на 31-во в света и това може да се види спокойно в интернет. Това са много достойни класации, тоест ние не сме само номер едно в страната, а заемаме достойно място и в европейското, и в световното образователно пространство.

Фокус: Често се коментира, че връзката между бизнеса и образованието се къса, как се преодолява този проблем?

Стати Статев: В нашия случай това беше повече проблем от миналия век, защото ние изключително много развихме тези контакти. Имаме най-добрия в страната междууниверситетски център за развитие на кариерата, където големи, средни и малки работодатели идват да набират кадри и това са непрекъснати срещи на бизнеса със студентите. Силно развиваме системата на стажове, по-големите предприятия, банки идват и вземат наши студенти на стажове. След това е практика най-добрите от тях да остават на работа. Мисля, че има още какво да се направи както за нашия университет, така и за останалите в страната от гледна точка на връзки с бизнеса, но смятам, че сме на правия път и нещата вървят много добре в тази насока.

Фокус: Какво
предлага университетът за тези, които искат допълнително да се квалифицират
след завършено висше образование?

Стати Статев: УНСС има много силно развита система на следдипломно обучение. Гаранция за това е и че имаме заместник-ректор по продължаващото обучение, който е директор на Института ни по следдипломна квалификация. Изключително много държим на тази система, на обучението през целия живот. Създали сме механизъм, по който човек може да дойде и да прослуша един университетски курс, за което да получи съответен сертификат до изработването на набор от дисциплини в рамките например на един семестър или на два семестъра. Изключително отворени сме и предстои още повече да разгръщаме тази система. Обещах да направим тригодишни специалности за професионален бакалавър – една незаета още от нас ниша и заедно с това двегодишни магистърски програми след професионален бакалавър, за да може най-добрите, които завършват тази степен на обучение, да идват тук и да получават своята магистратура.

 


 

БНР Хоризонт Нещо повече, 20.12.2011 г. 

Икономическата криза в Европа
и предизвикателствата пред българските университети

Проф. Стати Статев, ректор на УНСС

Водещ: С проф. Стати Статев, новият ректор на УНСС, е следващата ни среща в „Нещо повече”. Но понеже до тук много говорихме за световната криза, за песимистичните очаквания, за продължителността и тревогите на хората, като макроикономист проф. Статев да започнем този разговор актуално. Какво Вие бихте отговорили на казаното днес от директора на МВФ Кристин Лагард, че моментът е много опасен и въздействието ще бъде най-тежко на кризата върху бедните нации. Или пък на президентът на Централната банка Марио Драги, който пред Европейския парламент изрази оптимизъм, но много умерен, че еврото няма алтернатива. Здравейте и честито.

Стати Статев: Здравейте, аз лично се придържам повече към постановката на т.нар. в нашите банкови среди „супер Марио” за това, че еврото ще преодолее кризата и в крайна сметка всяка криза се преодолява. Не ми харесва този песимизъм, който се налага напоследък. Той има една хубава страна, че когато човек се настрои песимистично и след това нещата не се случат толкова лоши, му се струват по-добри. Но цялата тази песимистична нагласа не е добър фактор, който да генерира положителна енергия в обществото. Аз лично мисля, че трудностите, които предстоят, както за националната икономика като макроикономист, така и в образованието в качеството си на ректор на най-добрия университет в България – УНСС са преодолими с общите ни усилия, с конструктивност, с разбирането за тези трудни времена и с това всеки един от нас да си върши работата в рамките на текущото време и с разполагаемият ресурс, който имаме.

Водещ: Казват, че във времена на криза трябва да се пази статуквото, защото революционните промени могат да доведат до по-лошо. Ако тази максима не споделяте, как ще постъпите след два успешни мандата като първи зам.-ректор вече в новата си роля?

Стати Статев: Аз вчера имах една предизборна нагласа, която споделих с колегите и мисля, че тя беше оценена по достойнство, че ние продължаваме по пътя, по който сме тръгнали. Имаме много неща, които още да направим с появяването ни още по-активно в европейското образователно пространство, с постигането на по-високо качество на обучение, със запълването с ново съдържание, да речем, на новите промени в Закона за научните степени и за научните длъжности. Да издигнем на високо равнище вече докторът на УНСС, защото докторите ще бъдат на университетите, на нашите доценти и професори на УНСС.

Водещ: Сигурно Вашите студенти чакат нетърпение отговорът на един въпрос – ще има ли повишение на таксите, каквато законова възможност беше дадена, разбира се, по решение, автономно, на различните университети през 2012г. за УНСС специално.

Стати Статев: Аз лично мисля, че както и започнах в началото, сега ще го сведа в този конкретен повод, че не е възпитателно и не е добра практика в трудни времена да се прехвърля товарът от бюджета върху студентите и то на отговорност на ректора и на ректорското ръководство, защото това би довело до излишно напрежение между студентите и ректорското и академично ръководство. Аз мога да твърдя, че в нашия университет ние имаме едни прекрасни взаимоотношения със студентския съвет и всички студенти и в този смисъл от чисто морална гледна точка, не говоря от финансова гледна точка, аз не съм склонен на първо време текущо да посегнем към вдигане на таксите. Както виждате не говоря за техния размер, дали са постижими 40, 50 лв. да се платят повече. Аз говоря от възпитателна и от морална гледна точка.

Водещ: Докато ножът не опре до кокала могат да се търсят по-гъвкави механизми за разпределението на средствата за издръжка, които и в момента са разполагаеми в университета.

Стати Статев: Разбира се …

Водещ: Много е важно …

Стати Статев: Конструктивен диалог с министерството. Ние сме имали винаги такъв с нашите младежи – момчета и момичета. Така че мисля, че ще ги решим тези въпроси.

Водещ: Много е важно, разбира се, освен дали могат да си позволят студентските такси и когато финансират с толкова много средства своето образование, то да им даде и работа след това. за връзката между бизнес и образованието, която в предишни години беше почти скъсана, да поговорим, ако искате. Защото в УНСС има практика, която може да бъде използвана и от други университети.

Стати Статев: Ние имаме много силен задел в тази връзка. Тя се осъществява чрез нашия Междууниверситетски център за развитие на кариерата, който няколко години наред е обявяван за най-добре функциониращият, където стават срещите между бизнеса, работодателите, които търсят нова работна ръка, с високо качество, току-що произведена и нашите студенти. Непрекъснато се организират такива срещи. Те се популяризират, както в интернет, така и по интранет и линията на Студентския съвет. Ние имаме много богата практика, защото обикновено работодателите ги канят на стажове. Такъв пример имаме с банките, имаме и с редица производствени големи структури. И след това най-добрите остават на работа, им се предлага да останат на работа.

Водещ: А има ли връзка между съдържанието на учебните програми и изискването на бизнеса, обратна?

Стати Статев: Аз мисля, че тази връзка е естествена. Защото едно от силните качества на нашата професура, на нашите хабилитирани и нехабилитирани преподаватели е, че огромната част от тях, преобладаващата, да не кажа почти всички, не са само кабинетни учени, а имат много сериозни занимания и са много уважавани и в практиката. И мога да Ви давам примери. Да вземе една катедра „Финанси”, където се започва от ръководителя й, Стоян Александров и стигнем до който и да е член, поради малкото време не мога да ги изредя. Всеки един е, както доказан, качествен преподавател по съответно направление във финансовата наука, така и доказан професионалист във финансовата и банковата сфера.

Водещ: Щеше да бъде много клиширано, ако завършим нашия разговор с припомнянето, че май всички премиери или финансови министри все са или Ваши възпитаници, или Ваши колеги. Дано и занапред да остане университетът такава солидна ковачница на кадри. Да си пожелаем нещо и за Новата година. Според социолозите, българите са песимистично настроени, очакват да е по-лоша от тази, която изпращаме. Тя, пък, била най-лошата от кризата 97-ма. Да ни опровергаете или сте умерен оптимист? С едно пожелание.

Стати Статев: Е, специално за настъпващата 2012-та, бих казал, че съм наистина умерен оптимист. Но нека сега да си пожелаем, искам да пожелая на всички мои колеги, преподаватели, студенти, служители на Университета за национално и световно стопанство и на всички наши слушатели едни прекрасни Рождественски празници, едно хубаво посрещане на Новата година. А нека си пожелаем да бъде и по-добра от изминалата, колкото и песимисти да казват обратното.

Водещ: Добре. С пожеланието да сме опровергани песимисти се разделяме с новия ректор на Университета за национално и световно стопанство проф. Стати Статев. На него пожелаваме и много усилия за работата, която го очаква на поста след този категоричен избор.