2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Miroslava Rakovska and S. Stratieva
Заглавие: A taxonomy of healthcare supply chain management practices
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Supply Chain Forum: An International Journal, Vol. 19, Iss. 1, Healthcare Logistics and Supply Chain
Страници от-до: 4-24
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Taylor and Francis Ltd.
Място на публикуване (град, държава): London, UK
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 01
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: Стиляна Стратиева и Елеонора Спасова
Заглавие: Изследване на професионалната реализация на възпитаниците на катедра „Логистика” при УНСС: тенденции и възможности за подобряване
Наименование на сборник: Съвременната логистика – бизнес и образование
Страници от-до: от 205 до 223
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателство „Наука и икономика“, Икономически университет – Варна
Място на публикуване (град, държава): Варна, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Монография / книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Монография
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Раковска, М., И. Корбанколева, Н. Иванов, Ст. Стратиева, К. Луканов, П. Филева, Л. Михова, С. Аначкова
Заглавие: Логистичният сектор в България: състояние и насоки за развитие
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс – УНСС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 12
Общ брой страници: 307
Страници от-до: от 214 стр. до 225 стр.; от 236 стр. до 245 стр.
Процент участие в съавторство: 8
Брой издателски коли /16 стр., 1800 знака/: 19
Забележка:

2017 Проекти

НИД - дейност: Участие в международен проект/програма (бр. проекти)
Вид проява: в чужбина
Номер : 2016-1-IT02-KA203-024565
Наименование: FRAMELOG: European Framework for “Knowledge Triangle” in the Logistics Sector
Ръководител: University of Pisa, Italy
Колектив: University of National and World Economy, Bulgarian Logistics Association, European Logistics Association, AILOG Italian logistics association and Supply Chain Management, Finance & Banking, Associazione per lo Sviluppo Organizzativo e delle Risorse
Описание: The project aim to contribute to enhancing cooperation between higher education, research and business in the logistics sector
Начало (година): 2016
Начало (месец): 09
Край (година): 2019
Край (месец): 08
Забележка:

2016 Проекти

НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: университетска
Номер : НИД НИ 1-1-2014
Наименование: Съвременни аспекти в развитието на логистичния сектор в България
Ръководител: доц. д-р Иванка Корбанколева
Колектив: Н. Иванов, К. Луканов, С. Стратиева и др.
Описание: Оценка на съвременните аспекти в развитието на логистичния сектор в България в контекста на тенденциите в света и очертаване на насоките за неговото бъдещо усъвършенстване
Начало (година): 2014
Начало (месец): 05
Край (година): 2016
Край (месец): 12
Забележка:

2014 Проект / Програма


НИД - дейност: Участие в университетски проект (бр. проекти)
Вид проява: Университетска
Номер : НИД НИ 1-1-2014
Наименование: Съвременни аспекти в развитието на логистичния сектор в България
Ръководител: доц. д-р Мирослава Раковска
Колектив: Иванка Корбанколева, Н. Иванов, К. Луканов, С. Стратиева и др.
Описание: Оценка на съвременните аспекти в развитието на логистичния сектор в България в контекста на тенденциите в света и очертаване на насоките за неговото бъдещо усъвършенстване
Начало: 2014
Край: 2016
Забележка:

2013 Друго


НИД - дейност: Участие в национален проект (бр. проекти)
Вид проява: Национална
Проява/дейност:
Вид публикация:
Вид издание:
Номер : BG051PO001-3.3.07-0002
Наименование: „Ученически и студентски практики“, компонент 2 „Студентски практики“
Ръководител: доц. д-р Росен Кирилов
Колектив: доц. д-р Христо Катранджиев, д-р Пламен Милев и др.
Описание: Дейности по подпомагане, наблюдение, контрол, отчитане и удостоверяване на практическото обучение на студентите
Начало: 31.01.2012
Край: 31.10.2014
Забележка: