Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Финансово-счетоводен факултет
Силвия Трифонова Трифонова

Проф. д-р Силвия Трифонова Трифонова

Служебен E-mail: strifonova@unwe.bg
Личен E-mail: trifonovasilvia@yahoo.com
Телефон: (02) 8195 241
Кабинет: 1051
Консултации: Вторник, 15 - 16.30 ч., кабинет 1051
Научни интереси: Международни финанси, Банково дело, Управление на банковия риск, Парична теория и парична политика, Платежни и сетълмент системи, Европейска икономическа интеграция, Международни финансови организации, Финансови пазари